T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı
Gelir Kanunları Usul Grup Müdürlüğü

Sayı:E-11395140-105[VUK-3-1424]-1435824

06.12.2022

Konu:Yatırım teşvik belgesi kapsamında alınan makine ve teçhizata ilişkin nakliye ve montaj giderlerinin maliyete eklenip eklenmeyeceği
 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun ve eklerinin incelenmesinden;

- Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF)'nun kayyım olarak atandığı; A… A.Ş.'ye ait … Santrali ile T… A.Ş.'ye ait gayrimenkul ve makine-teçhizatların 6758 sayılı Kanunun 19 uncu ve 20 nci maddeleri ile 5411 sayılı Kanunun 134 üncü maddesinin 5 inci fıkrası uyarınca ihale edildiği,

- A… A.Ş. tarafından söz konusu makine-teçhizatın iktisabı aşamasında yüklenilen ve maliyet bedeline intikal ettirilen mal bedeli dışındaki nakliye, montaj, devreye alma, gümrükleme vb. hizmet alımlarına ilişkin giderlerin yapıldığı,

- Söz konusu makine-teçhizatın A… A.Ş. tarafından şirketinize devrinin, daha önce söz konusu makine teçhizatın iktisabına ilişkin olarak yüklenilen nakliye, montaj gibi giderlerin makine-teçhizat bedelinden ayrıştırılmadan tek bir bedel üzerinden gerçekleştirilip gerçekleştirilemeyeceği hususunda Başkanlığımız görüşünün talep edildiği

anlaşılmıştır.

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 227 nci maddesinde, "Bu Kanunda aksine hüküm olmadıkça, bu Kanuna göre tutulan ve üçüncü şahıslarla olan münasebet ve muamelelere ait olan kayıtların tevsiki mecburidir." hükmü yer almakta olup, söz konusu kayıtların ise aynı Kanunun 229 ve müteakip maddelerinde yer alan veya Bakanlığımıza verilen yetkiye istinaden kullanılma zorunluluğu getirilen belgelerle tevsik edilmesi gerekmektedir.

Bu kapsamda, mezkûr Kanunun;

- 229 uncu maddesinde; "Fatura, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesikadır.",

- 230 uncu maddesinde, "Faturada en az aşağıdaki bilgiler bulunur:

1. Faturanın düzenlenme tarihi, seri ve sıra numarası;

2. Faturayı düzenleyenin adı, varsa ticaret unvanı, iş adresi, bağlı olduğu vergi dairesi ve hesap numarası;

3. Müşterinin adı, ticaret unvanı, adresi, varsa vergi dairesi ve hesap numarası;

4. Malın veya işin nevi, miktarı, fiyatı ve tutarı;

5. Satılan malların teslim tarihi ve irsaliye numarası...",

- 231 inci maddesinin birinci fıkrasının (5) numaralı fıkrasında, "Fatura, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azamî yedi gün içinde düzenlenir. Bu süre içerisinde düzenlenmeyen faturalar hiç düzenlenmemiş sayılır.",

- 232 nci maddesinin birinci fıkrasında, "Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenlerle defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçiler:

1. Birinci ve ikinci sınıf tüccarlara;

2. Serbest meslek erbabına;

3. Kazançları basit usulde tesbit olunan tüccarlara;

4. Defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilere;

5. Vergiden muaf esnafa.

Sattıkları emtia veya yaptıkları işler için fatura vermek ve bunlar da fatura istemek ve almak mecburiyetindedirler."

hükümleri yer almaktadır.

Bunun yanı sıra, aynı Kanunun;

- 262 nci maddesinin birinci fıkrasında, maliyet bedelinin, iktisadi bir kıymetin iktisap edilmesi veyahut değerinin artırılması münasebetiyle yapılan ödemelerle bunlara müteferri bilumum giderlerin toplamını ifade ettiği,

- 269 uncu maddesinde, iktisadi işletmelere dahil bilumum gayrimenkullerin maliyet bedelleri ile değerleneceği, bu Kanuna göre, gayrimenkullerin mütemmim cüzüleri ve teferruatı, tesisat ve makineler, gemiler ve diğer taşıtlar ile gayrimaddi hakların gayrimenkuller gibi değerleneceği,

- 7338 sayılı Kanunun 29 uncu maddesiyle 26/10/2021 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılan 270 inci maddesindegayrimenkullerde, maliyet bedeline, satınalma bedelinden başka;

1. Makina ve tesisatta gümrük vergileri, nakliye ve montaj giderlerinin,

2. Mevcut bir binanın satın alınarak yıkılmasından ve arsasının tesviyesinden mütevellit giderlerin

gireceği; noter, mahkeme, kıymet takdiri, komisyon ve tellaliye giderleri ile Emlak Alım ve Özel Tüketim Vergilerini maliyet bedelini ithal etmekte veya genel giderler arasında göstermekte mükelleflerin serbest olduğu

hükme bağlanmıştır.

Buna göre, somut durumda, A…A.Ş. tarafından yatırım teşvik belgesi kapsamındaki makine-teçhizatın iktisabı aşamasında yüklenilen (ve söz konusu makine ve teçhizatın maliyet bedelinin tespitinde dikkate alınan) nakliye, montaj gibi giderlerin, söz konusu ihale neticesinde makine-teçhizatın şirketinize devrine ilişkin olarak düzenlenecek faturada, makine-teçhizatın devir bedelinden ayrı olarak değerlendirilmesi, diğer bir ifade ile makine-teçhizat bedeli ile daha önce makine-teçhizatın iktisabı aşamasında adı geçen şirket tarafından yüklenilmiş ve maliyete intikal ettirilmiş nakliye, montaj gibi giderler ayrı ayrı olmak üzere iki ayrı mal/iş nevi ve bunlara ait ayrı bedeller şeklinde faturada bedelin ayrıştırılması/gösterilmesi mümkün bulunmamaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.