Değerli okurlar, yeni torba yasa teklifi ile taşınmazlara yönelik kurumlar vergisi ve KDV istisnası ile vergisiz kısmi bölünme olanağı ortadan kaldırılıyor. Bu düzenlemeler, istisna uygulamalarını daraltmaya yönelik yaklaşımın yansımaları… Bu sürecin devam edeceğini düşünüyorum.

Çok kısa bir süre önce yürürlüğe konulan yatırım fonları ile ilgili kurumlar vergisi istisnalarının kaldırılmasında da bu yaklaşımın etkisi var.

İndirimli kurumlar vergisinde yatırım dönemi için getirilen avantajlı uygulamanın 2023 yılında devam ettirmemiş olmasını da bu yaklaşıma örnek gösterebiliriz. Ben yeni torba yasa gündeme gelinceye kadar bu avantajlı uygulamanın devam ettirileceğini düşünüyordum. Artık umudum kalmadı.

Gelir vergisi ve diğer KDV istisnalarının da bu açıdan gözden geçirileceği ve önemli ölçüde daraltılacağı anlaşılıyor.

Bugün, kaldırılacağı kamuoyu ile paylaşılan taşınmaz istisnalarına yönelik düzenlemeler ile ilgili uyarılarda bulunmak amacıyla bu yazıyı yazdım.

Torba yasa ile Katma Değer Vergisi Kanunun 17/4-r maddesine istinaden, kurumların aktifinde en az iki tam yıl süreyle bulunan taşınmazların satışı suretiyle gerçekleşen devir ve teslimlere uygulanan KDV istisnası kaldırılıyor.

Müktesep hakların korunması amacıyla, istisnayı kaldıran maddenin yürürlüğe gireceği tarihten önce kurumların aktifinde yer alan taşınmazlar için eski hükümlerin uygulanması, yani bunların devir ve teslimlerinde istisnanın devam ettirilmesi öngörülüyor.

Dolayısıyla mevcut taşınmazlarınız için ileride satış söz konusu olduğunda istisnadan yararlanmanız mümkün olacak. Bugünden yapılması gereken bir şey yok.

Taşınmaz satışlarından sağlanan kazancın yüzde 50'si için, belli şartlarla, Kurumlar Vergisi Kanununun 5/1-e maddesine istinaden uygulanan kurumlar vergisi istisna da kaldırılıyor. Geçici maddeyle istisnayı kaldıran maddenin yürürlüğe gireceği tarihten önce kurumların aktifinde yer alan taşınmazlar için istisnanın kullanımı imkânı korunuyor, ancak istisna oranı yüzde 50'den yüzde 25'e düşürüldüğü için teklif kanunlaşıncaya kadar olan çok kısa süre içinde yapılacak satışlarda avantajlı istisnadan (yüzde 50 istisna oranından) yararlanmak mümkün olabilir.

Taşınmazlarla ilgili son değişiklik, taşınmazların müstakil olarak vergisiz kısmi bölünme kapsamından çıkarılması...

Komisyon görüşmeleri sırasında teklif sahibi milletvekili, bu düzenlemenin neden yapıldığını açıkladı. Taşınmazların kısmi bölünme ile yeni kurulan bir şirkete vergisiz olarak devri ve akabinde bu şirket hissesinin satışı ile taşınmazların dolaylı olarak vergisiz satılmasını önlemek için bu değişikliği önerdiklerini söyledi. 

Kısmi bölünmede taşınmazlar kayıtlı değerleriyle mevcut veya yeni kurulan bir şirkete intikal ettiğinden, vergi müktesebatı yeni şirkete geçiyor. Yani devralan şirket kayıtlı değeri üzerinden devraldığı taşınmazı ileride elden çıkarırsa, satış değeri ile kayıtlı değer arasındaki fark üzerinden vergiyi ödemek zorunda. Çünkü bu tür yeniden yapılanma müesseseleri özünde birer istisna uygulaması olmayıp vergi ertelemesi olanağı sağlıyorlar. Bu nedenle, kötü niyetli örnekleri gerekçe göstererek müesseseyi tamamen ortadan kaldırmayı doğru bulmuyorum.

Bu konu ile ilgili çok sorulan iki soruya da cevap vermek isterim.

Taşınmazın müstakil olarak bölünme dışı bırakılması, üretim veya ticari işletme bünyesindeki taşınmazların işletme bölünmesi kapsamında kısmi bölünme yapılmasına engel teşkil etmeyecek.

Keza taşınmazların Türk Ticaret Kanununa göre kısmi bölünmesi imkânı devam edecek, tabii ki vergili olarak. Vergisine katlanarak kısmi bölünme yapılabilecek.

Son olarak, taşınmazlarda kısmi bölünmeyi kaldıran düzenlemenin yürürlük tarihinin 1 Ocak 2024 olarak belirlenmiş olması nedeniyle bugünlerde başlatılacak kısmi bölünme projelerinin yıl sonuna kadar rahatlıkla sonuçlandırılabileceğini hatırlatmak isterim. Bölünme projeleri normal koşullarda 4,5 ila 5 ay gibi bir süre içinde tamamlanabiliyor.

Mevcut düzenlemeden yararlanarak vergisiz bölünme yapmayı düşünenlerin dikkatine!