Sigortalılara ilişkin olarak sağlanan haklardan birisi de cenaze ödeneğidir. İş kazası veya meslek hastalığı sonucu veya sürekli iş göremezlik geliri, malullük, vazife malullüğü veya yaşlılık aylığı almakta iken veya kendisi için en az 360 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi bildirilmiş olup da ölen sigortalının hak sahiplerine, SGK Yönetim Kurulu'nca belirlenip Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından onaylanan tarife üzerinden cenaze ödeneği ödeneceği hükmüne yer verilmiştir.

Cenaze ödeneği;

a) İş kazası veya meslek hastalığı sonucu,

b) Sürekli iş göremezlik geliri, malullük veya yaşlılık aylığı almakta iken,

c) Kendisi için en az 360 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi bildirilmiş iken, ölen sigortalının ailesine verilir. Kendisi için en az 360 gün prim bildirilmiş iken ölen sigortalıya verilecek cenaze ödeneğinde ölüm tarihinde sigortalı olma şartı aranmayacaktır.

Cenaze ödeneği alabilmek için istenen belgeler:

* Hak sahiplerince ölüm tarihini belirten bir dilekçe,

* Ölüm tarihini belirten ilgili makamlarca usulüne göre düzenlenen bir belge defin ruhsatı, ölüm tutanağı... vs.,

Bu belgelerle birlikte ilgili SGK İl/Merkez Müdürlüklerine başvurulması gerekmektedir.

SGK cenaze ödeneği kime verilir?

SGK cenaze ödeneği karşılıksız olarak yapılan yardımdır. SGK cenaze ödeneği sosyal güvenlik kapsamındaki kişinin vefatının ardından müracaat edilmesi ile birlikte müstahaklık durumuna göre ilk olarak eşe, yoksa çocuklarına, yoksa anne babasına veya üçüncü şahıs olarak fatura ibraz etmek şartıyla kardeşlerine ve yakınlarına ödenmektedir. Cenaze ödeneği, yani SGK tarafından sigortalı ölen kişinin hak sahiplerine yapılacak olan cenaze ödeneği, kişinin ölüm tarihinin belirtildiği ve dilekçe ile SGK il müdürlüklerine ve SGK merkezlerine başvuru yapılarak alınabilmektedir.

Cenaze ödeneği sigortalının sırasıyla eşi, yoksa çocuklarına, o da yoksa ana veya babasına, o da yoksa kardeşlerine verilir. Cenazenin bu kişiler dışında gerçek veya tüzel kişiler tarafından kaldırıldığının belgelenmesi durumunda, masraflar gerçek veya tüzel kişilere ödenir.

Cenaze ödeneği için hak sahiplerince ölüm tarihini belirten bir dilekçe ile Kuruma başvurulması şarttır. Sigortalının ölüm tarihi nüfus kütüğüne kaydedilmemişse, dilekçeyle birlikte sigortalının ölüm tarihini belirten ilgili makamlarca usulüne göre düzenlenen bir belgenin Kuruma verilmesi gerekmektedir.

SGK cenaze ödeneği tutarı?

Cenaze ödeneği miktarının 2010 yılından başlamak üzere her yıl bir önceki yıl için Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan en son temel yıllık TÜFE değişim oranı kadar artırılması ve bu suretle bulunacak rakamlardaki kuruşların liraya iblağ edilmesi esası getirilmiştir. Konu ile ilgili olarak SGK Yönetim Kurulunca alınan 25/12/2009 tarihli ve 2009/407 sayılı karar ile 2010 yılından başlamak üzere bundan böyle her yıl bir önceki yıl için Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı tarafından açıklanan Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) değişim oranında artırılmasına bu şekilde hesaplanarak bulunacak rakamlardaki kuruşların liraya iblağ edilmesine ve konunun Bakan onayına sunulmasına karar verilmiş ve 31/12/2009 tarihli ve 179679 sayılı Bakanlık Makamı Olur'u ile onanmıştır.

Bu durumda, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 2022 yılı için TÜFE oranlarında ortaya çıkan değişim oranının %64,27 olarak açıklanması nedeniyle 2022 yılında 1.250,00 TL olan cenaze ödeneği tutarı 2023/3 sayılı SGK Genelgesi ile 2023 yılı için 2.054,00 TL olarak belirlenmiştir.

Diğer bir deyişle 2023 yılı için Sosyal Güvenlik Kurumu Yönetim Kurulu'nca belirlenen ve Bakan tarafından da onaylanan cenaze ödeneği 2.054 TL'dir.

Star | Resul KURT