Bunun için temel şartlar;

- Hizmetin Türkiye’de verilmesi,

- Hizmetin Türkiye’de yerleşmiş olmayan kişilerle, iş yeri, kanuni ve iş merkezi yurt dışında bulunanlara verilmesi,

- Hizmetten münhasıran yurt dışında yararlanılması,

- Hizmetten elde edilen KAZANCIN TAMAMININ, 2023 hesap dönemi kurumlar beyannamesinin verilme süresinin (30 Nisan 2024, uzatılması durumunda uzatılmış sürenin) sonuna kadar Türkiye’ye getirildiğinin tevsik edilmesidir.
 

Kazanç?

Getirilmesi gereken kazanç tutarının;satış bedeli miyoksasatış bedelinden bu satışlarla ilgili giderlerin düşülmesinden sonra kalan tutar mıolması gerektiği yönünde sorular gelmekte.

Kurumlar Vergisi Uygulama Genel Tebliğinin (10.5.3.1) bölümünde söz konusu uygulamanın bir kazanç indirimi olduğu, elde edilen hasılattan bu faaliyetler nedeniyle yüklenilen gider ve maliyet unsurlarının düşülmesi sonucu tespit edilen kazancın diğer bir ifadeyle ‘KAR’ın Kanunda belirtilen oranının (%80) indirim konusu yapılabileceği belirtilmekte.

Tebliğdeki bu cümle indirim konusu yapılacak tutarı açıklıyor. Peki Kamun lafzında geçen ‘kazancın … tamamının’ ifadesinden neyi anlamalıyız?

Örnek olarak 2023 yılı içinde yurt dışında mukim firmaya Türkiye’de çağrı merkezi hizmeti veren (A) Ltd. Şti, firmaya 1.000.000,00 TL tutarlı fatura düzenlemiş ve işin maliyetini 650.000,00 TL olarak tespit etmiş ise; hizmetin satış bedeli (hasılat) 1.000.000,00 TL olup kar 350.000,00 TL’dir.

Bu durumda (yeni düzenleme ile) beyanname üzerinde indirim konusu yapılabilecek tutar (diğer tüm şartların da sağlanmış olması şartıyla) (350.000,00 x %80=) 280.000,00 TL olacaktır.

Buna göre Türkiye’ye transfer edilmesi gereken tutar;

  • Kanun lafzında geçen ‘kazanç’ ifadesi‘KAR’ olarak dikkate alınırsa 350.000,00 TL,‘SATIŞ BEDELİ’ olarak dikkate alınırsa 1.000.000,00 TL’dir.

Ben bu konuda (eğer indirimden faydalanılacaksa), satış bedelinin tamamının Türkiye’ye transfer edilmesinin daha uygun olacağını düşünmekteyim.

Kambiyo mevzuatına göre hizmet ihracat bedellerinin yurda getirilme zorunluluğu bulunmadığını da hatırlatalım.

Kazanç İndirimi İle İlgili Diğer Şartlar:

Yukarıda belirtilen hususlar dışında Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde indirim uygulaması ile ilgili olarak ayrıca;

- Verilen hizmetin, şirketin ana sözleşmesinde yazılı esas faaliyet konusu içinde olması,

- Faturanın yurt dışı mukimi kişi ve/veya kurum adına düzenlenmesi, gerektiği hususları da belirtilmektedir.

İndirim uygulaması 5520 sayılı Kanunun ‘diğer indirimler’ başlıklı 10’uncu maddesinde yer aldığından; indirimden beyanname üzerinde, beyannamenin ‘kazancın bulunması halinde indirilecek istisna ve indirimler’ bölümündeki ilgili satırında gösterilmek suretiyle ve sadece kazanç bulunması durumunda yararlanılabilir. Faaliyet sonucunun zararlı olması halinde ise indirim söz konusu olmaz. Uygulama zarar artırıcı değildir ve kazanç yetersizliği nedeniyle yararlanılamayan kazanç kısmı gelecek dönemlere devretmez.
 

Kaynak,

Metin Çelik
Vergi Müfettişi

https://www.linkedin.com/pulse/yurt-di%25C5%259Fina-verilen-hizmetlerde-vergi-indiriminde-t%25C3%25BCrkiyeye-%25C3%25A7elik-erlgf/?trackingId=sWU1SAlNdwYCO6QHrsRR0w%3D%3D