T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı
Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

Sayı:E-64597866-125-23680

16.11.2023

Konu:Yurt dışında ödenen ek gümrük vergisinin kurum kazancından indirilmesi.

İlgi:İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eklerinin incelenmesinden, Şirketinizin inşaat demiri üretimi ve ihracatı işleri ile iştigal ettiği, üretimi yapılan inşaat demirinin …`ne (…) ihracatında ek gümrük vergisi (Section 232 kapsamında %25) uygulandığı, … Aralık ayı içinde ihracat işlemleri tamamlanarak dönem gelirine kaydı yapılan ürünlerin …`ye … Ocak ayında ulaştığı ve ek gümrük vergisinin … Gümrük İdaresi tarafından tahakkuk ettirilerek fatura kesildiği belirtilerek, ihracatınız ile ilgili ödenen ek gümrük vergisinin hangi dönem için gider kaydedileceği hususunda Başkanlığımız görüşünün talep edildiği anlaşılmıştır.

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında; kurumlar vergisinin, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı belirtilmiş olup maddenin ikinci fıkrasında ise safi kurum kazancının tespitinde Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı hüküm altına alınmıştır.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 40 ıncı maddesinde safi kazancın tespit edilmesinde indirilecek giderler sayılmış olup, aynı maddenin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinde, ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel giderlerin safi kazancın tespitinde gider olarak indirilebileceği belirtilmiştir.

Ticari kazancın tespitinde "tahakkuk esası ilkesi" ve "dönemsellik ilkesi" olmak üzere iki temel ilke geçerlidir. Tahakkuk esası ilkesinde, gelir veya giderin miktar ve mahiyet itibarıyla kesinleşmiş olması yani geliri veya gideri doğuran işlemin tekemmül etmesinin yanı sıra miktarının ve işlemden kaynaklanan alacağın veya borcun ödeme şartlarının da belirlenmiş olması gereklidir. Tahakkuk esasına göre belirlenen gelir ve giderlerin yalnızca cari döneme ait kısmı, aynı döneme ilişkin ticari kazancın hesabında gelir ya da gider olarak dikkate alınabilmektedir. Dönemsellik ilkesinde ise, işletmenin sürekliliği kavramı uyarınca sınırsız kabul edilen ömrünün, belli dönemlere bölünmesi ve her dönemin faaliyet sonuçlarının diğer dönemlerden bağımsız olarak saptanması; gelir veya giderlerin ilgili olduğu döneme intikalinin sağlanması gerekmekte olup, söz konusu ilke gereği işletmeler, gelir ve giderlerini tahakkuk esasına göre muhasebeleştirmek, hasılat, gelir ve karlarını aynı döneme ait maliyet ve zararlarla karşılaştırmak durumundadırlar.

Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalara göre; Şirketiniz tarafından …'ye yapılan inşaat demiri ihracatı kapsamında yurtdışındaki firma tarafından ödenerek Şirketinize yansıtılan ek gümrük vergisinin, Şirketinize fatura kesilerek yansıtıldığı dönem olan 2021 yılı kurum kazancınızın tespitinde gider olarak dikkate alınması mümkün bulunmaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.