Zirai Kazanç İl Komisyonu; valinin başkanlığında defterdar, gelir müdürü, ziraat müdürü, veteriner müdürü, il merkezindeki ziraat bankası şube müdürü ve seçilmiş üç üyeden kurulur. Ormancılığa ilişkin konuların görüşülmesinde komisyon veteriner müdürü yerine orman işletme müdürü veya tevkil edeceği bir temsilci katılır.
 
Zirai Kazançlar İl Komisyonu’nun seçilmiş üyelerinden ikisi il ziraat odasından, biri de bu ile bağlı ilçe ziraat odalarından il ziraat odasınca seçilir.
 
Ziraat odası, valinin yazılı tebliği üzerine en geç bir ay içinde komisyon üyelerini ve aynı sayıda yedek üyeyi seçerek adlarını valiye bildirir.
 
Üyeler bu süre içinde seçilip bildirilmedikleri takdirde vali tarafından seçilir.
 
Ziraat odası bulunmayan yerlerde bunların seçeceği üyeler, aynı esaslar dairesinde belediyelerce seçilir.
 
Zirai Kazançlar Merkez Komisyonu; Maliye Bakanlığı müsteşarının başkanlığında, gelirler genel müdürü ile Gelirler Genel Müdürlüğü’nün iki, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın üç, Ziraat Odaları Birliği’nin üç ve Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü’nün bir temsilcisinden kurulur.
 
Başkanın mazereti halinde komisyona, başkanın, üyelerden veya hariçten tevkil edeceği kimse başkanlık eder.
 
Zirai kazançlar il ve merkez komisyonları, kamu idare ve müesseseleri ile devlet ekonomi kurumlarından ve görevlerinin gerektirdiği sair gerçek ve tüzel kişilerden her türlü bilgileri isteyebilirler.
 
Bilgi istemede, 148’inci maddenin ikinci fıkrası hükümleri uygulanır.
 
Bilindiği üzere 148’inci maddenin ikinci fıkrası uyarınca, “Bilgiler yazı veya sözle istenilir. Sözle istenen bilgileri vermeyenlere keyfiyet yazı ile tekit ve cevap vermeleri için kendilerine münasip bir mühlet tayin olunur. Bilgi istemek üzere ilgililer vergi dairesine zorla getirilemez.”
 
Kamu idare ve müesseseleri (kamu hizmeti ifa eden kurum ve kuruluşlar dahil) ile gerçek ve tüzel kişiler vergilendirmeye ilişkin olaylarla ilgili olarak Maliye ve Gümrük Bakanlığı ve vergi dairesince kendilerinden yazı ile istenecek bilgileri belli fasılalarla ve devamlı olarak yazı ile vermeye mecburdurlar.
 
Aşağıda yazılı resmi makamlarla gerçek ve tüzel kişiler, her ay muttali oldukları ölüm vakaları ile intikalleri, ertesi ayın 15’inci günü akşamına kadar vergi dairesine yazı ile bildirmeye mecburdurlar.
 
1. Sulh yargıçları, icra, nüfus ve tapu memurları,
 
2. Yabancı memleketlerdeki Türk konsolosları veya konsolosluk görevi yapanlar (memur oldukları yerde ölen Türk tebaasının soyadı, adı ve sıfatları ile Türkiye’deki ikametgahlarını Maliye Bakanlığı’na bildirirler),
 
3. Mahalle ve köy muhtarları (kendi mahalle veya köylerinde ölenleri bildirirler),
 
4. Banka, bankerler ve şirketler ile emanet kabul eden gerçek ve tüzel kişiler (mevduat, şirket hissesi, emanet para ve eşya veya sair suretle alacak sahiplerinden birinin ölümü halinde, ölenin soyadını, adını, alacağının nev’ini miktarını bildirirler).
 
* Kendilerinden bilgi istenilen gerçek ve tüzel kişiler, özel kanunlarda yazılı mahremiyet hükümlerini ileri sürerek, bilgi vermekten imtina edemezler Ancak;
 
1. Posta, Telgraf ve Telefon İdaresi’nin muhabereler hakkında tutmaya mecbur oldukları mahremiyet saklıdır.
 
2. Hekimlerden, diş hekimlerinden, dişçilerden, ebelerden ve sağlık memurlarından, hastalıklarının nev’ine müteallik bilgiler istenemez.
 
3. Avukatlardan ve dava vekillerinden kendilerine tevdi olunan işler veya görevleri dolayısıyla muttali oldukları ahval ve hususların bildirilmesi istenemez. Şu kadar ki bu yasak; müvekkil adlarıyla vekalet ücretlerine ve giderlerine ayrıca avukatlık veya dava vekilliği sıfatı dışındaki sıfatları dolayısıyla muttali oldukları ahval ve hususlara şamil değildir.
 
4. Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu’nun 88’inci maddesi gereğince gösterilmesi veya teslimi caiz olmayan evrakın muhteviyatı hakkında bilgi istenemez. Şu kadar ki, doğrudan doğruya vergi ile ilgili olmak üzere, bu gibi evraka müsteniden doğan borçların miktarlarına ve alacaklıların adlarına bilgiler istenebilir.
 
150’nci maddedekiler hariç olmak üzere bu bölümde yazılı kaynaklardan toplanacak bilgiler, istihbarat arşivlerinde gizli olarak saklanır.

itohaber | Dr.Veysi SEVİĞ