T.C.
İSTANBUL
BİLİRKİŞİLİK BÖLGE KURULU BAŞKANLIĞI
(05.01.2024 tarih ve 2024/1 Sayılı Karar)

1-)2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 290 ıncı maddesinde konkordato komiserlerinin, bilirkişilik bölge kurulları tarafından oluşturulan komiser listesinden seçileceği, 30/01/2019 tarihli ve 30671 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Konkordato Komiserliği ve Alacaklılar Kuruluna Dair Yönetmeliğin 18 inci maddesinde ise listeye yazılmak için Başkanlık tarafından belirlenen takvim ve esaslara göre yerleşim yerinin veya mesleki faaliyetini yürüttüğü yerin bölge kuruluna başvuru yapılacağı hüküm altına alınmıştır.

2-)Bilirkişilik Daire Başkanlığı tarafından yapılan 12.10.2023 tarihli “Konkordato Komiserliği Başvuru Usul ve Esaslarına İlişkin Duyuru” ile başvuru şartları, başvuru usulü, başvuruya eklenecek belgeler, başvuruların değerlendirilmesi, konkordato komiserliği listelerinin oluşturulması ve listelerin ilanı başlıkları altında gerekli teknik açıklamalar yapılmış, başvuru kılavuzu ile Yönetmeliğin 18/2 Maddesinde belirtilen beyannamenin örneği ilan ekinde paylaşılmıştır.

3-)Bu doğrultuda Bilirkişilik Bölge Kurulumuz tarafından yetki çevremiz olan İstanbul, Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli illeri itibariyle ve 30 Ekim – 13 Kasım 2023 ve 04 - 05 Aralık 2023 tarihleri arasında Bilirkişilik Daire Başkanlığınca yapılan duyuruda belirtilen usul ve esaslara göre Vatandaş Portal (vatandas.uyap.gov.tr) üzerinden e-Devlet aracılığıyla elektronik ortamda konkordato komiserliği ilk ve yenileme başvuruları alınmıştır.       

4-)Kurulumuzca yapılan değerlendirmeler hem ilgili yönetmeliğin 18 inci maddesinin 1 inci fıkrasında belirtildiği üzere başvuru esaslarını belirleme konusunda yetkili bulunan Bilirkişilik Daire Başkanlığı’nın duyurusunda açıklanan esaslar çerçevesinde ve usul yönünden istenilen bütün belgelerin tamam olup olmadığı hem de esas yönünden İlgili Yönetmeliğin 4. maddesinde öngörüldüğü biçimde listeye kayıt için aranılan şartların sağlanıp sağlanmadığının tespiti noktasında yapılmıştır.

5-)Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunca gönderilen bağımsız denetçi listesinde ismi bulunanlarla ilgili olarak gerekli şartları haiz olup olmadıkları değerlendirilerek söz konusu listede faal olduğu bildirilen ve sicile tescil tarihi itibariyle en az beş yıl mesleki tecrübe koşulunu taşıyanlar bakımından bu vasıfları itibariyle listeye kayıt işlemi yapılmış, faal olmayan ve sicile tescil tarihi itibariyle beş yıllık mesleki tecrübe koşulunu taşımayanlar yönünden ise genel esaslar çerçevesinde işlem tesis edilmiştir.

6-)Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunca Bakanlığımıza gönderilen listede adı olmakla birlikte duyuruda belirtildiği şekilde sistem üzerinden Bölge Kurulumuza başvuru yapmayan bağımsız denetçilerle ilgili olarak, Duyuru’nun "Başvuru Usulü" bölümünün 4 ncü maddesinin son fıkrası gereğince listeye kabul yönünde işlem yapılması mümkün olmamıştır.

7-)Bölge Kurulumuz konkordato komiser listelerinde kayıtlı olup 2023 yılı başvuru döneminde konkordato komiserlik süresinin dolmasına rağmen süresi içerisinde ve usulüne uygun yenileme talebinde bulunmadıkları anlaşılanların komiser listesinden çıkarılmalarına karar verilmiştir.

8-)Konkordato komiser görevlendirmeleri, İcra ve İflas Kanunu’nun 290 ıncı ve Konkordato Komiserliği ve Alacaklılar Kuruluna Dair Yönetmeliği’nin 5 inci maddesi hükümleri çerçevesinde görevli ve yetkili Mahkeme tarafından yapılacaktır.

9-)Başvurusu kabul edilenler, İlgili Yönetmeliğin 18 inci maddesi 3 üncü fıkrası uyarınca üç yıl için listeye kaydedilmiş olup Bölge Kurulumuz veya Mahkeme nezdinde (bilirkişilik mevzuatında olduğu gibi) yemin uygulaması söz konusu değildir.

10-)Konkordato komiserliği başvurularına ilişkin sonuçlar (ret işlemleri yönünden gerekçeleriyle birlikte) duyurunun alt kısmında bulunan sorgulama ekranından "sorgulama ekranına T.C. Kimlik numarası, Doğum Tarihi (gün. ay. yıl) ve Güvenlik Kodu" girmek suretiyle sorgulanabilecektir.

İTİRAZ SÜRECİ:

Başvuru sonuçlarına karşı 6754 S.K.'un 15/1 maddesi uyarınca ilan tarihinden itibaren otuz gün içinde Kurulumuza yazılı olarak itirazda bulunulabilecektir. Bu kapsamda UYAP Bilişim Sistemi Vatandaş Portalda Bilirkişilik Bölge Kuruluna Talep Gönderme sekmesinden Bölge Kurulu olarak İstanbul Bilirkişilik Bölge Kurulu, evrak türü olarak  Konkordato Komiserliği Başvuru Sonucuna İtiraz seçilip elektronik imzalı itiraz dilekçesi eklenerek itiraz edilebilecektir. 

İş bu ilân TEBLİĞ HÜKMÜNDE olup fiziki veya elektronik yolla ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

Tebliğ mahiyetinde ilanen duyurulur. 

Editör: Hakan UYSAL