Amortismana Tabi İktisadi Kıymet (ATİK) Satışlarının 1 nolu KDV Beyannamesinde gösterilmesi 10/06/2014 Tarih ve 66/2014-1sayılı KDV Sirkülerinde Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği’nin geçiş dönemi uygulamasına ilişkin yıllardır meslek camiasında...

9 Temmuz 2014 00:44

Amortismana Tabi İktisadi Kıymet (ATİK) Satışlarının 1 nolu KDV Beyannamesinde gösterilmesi

10/06/2014 Tarih ve 66/2014-1sayılı KDV Sirkülerinde Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği’nin geçiş dönemi uygulamasına ilişkin yıllardır meslek camiasında tereddüt edilen ve herkesin kendi düşüncesine göre doğru kabul ettiği hususlara ilişkin açıklamalar yer almıştır.

Söz konusu sirküler ile ;

“3. ATİK (Amortismana Tabi İktisadi Kıymet) Satışları

Mükelleflerin amortismana tabi iktisadi kıymet satışları 1 no.lu KDV beyannamesinin “Matrah” kulakçığının “Diğer İşlemler” tablosunda “503” kodlu “Amortismana tabi sabit kıymet (taşınmaz, taşıt araçları, demirbaş, makine ve teçhizat vb.) satışları” satırında beyan edilecektir.

Bu satışlar nedeniyle hesaplanan KDV’nin 1 no.lu KDV beyannamesinin “Matrah” kulakçığındaki “İlave edilecek KDV” satırına yazılmak suretiyle beyanı mümkün değildir.

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği, 1 Mayıs 2014 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiş olup, bu tarihten sonraki işlemlere Tebliğde belirtilen usul ve esaslar uygulanır. Tebliğin yürürlük tarihinden önceki işlemlere ise mülga Tebliğlerde yer alan düzenlemelerin uygulanacağı açıktır.
Sayın Meslektaşlarım;

Amortismana Tabi İktisadi Kıymet(ATİK) satışı hakkında muhasebe kaydının nasıl daha iyi bir kayıtlanma olması gerektiği hususunu bir örneklem ile gösterecek olursak iki maddelik bir kaydı yaparak söz konusu sirkülerin gerektirdiği işlemi yapmış oluruz.
Hem KDV kanunu açısından beyannamede ve Bs formunda gösterilmesi açısından bir sıkıntı yaratmayacaktır.

——————-/—————————–
120 xx            10,100.00

           600 xx                                10,000.00

           391 xx                                    100.00

——————-/—————————–

257 xx                5,000.00

623 xx              10,000.00

           254 xx                                12,000.00

           679 xx                                  3,000.00
           

——————/——————————-
623 Hesap diğer satışların maliyeti (ATİK) olarak ele alınmıştır…

Bu arada bu işlemi 602 hesap kodu ile de kayıtlamak mümkündür.Ve fakat bazı vergi dairelerinin Kümülatif toplamdan dolayı izahat istemeleri dolayısı ile bu hesabın kullanılması pek de cazip görünmemektedir.
(Bu kayıt türünde gelir tablosu ile kümülatif satışlar arasında fark olmasını dipnotlarda mutlaka göstermek gereklidir.)

——————-/—————————–

120 xx                13,570.00

          600/602 xx               11,500.00

                391 xx                 2,070.00

-------------/------------------------

               255 xx                12,500.00

623 xx                12,500.00

257 xx                  2,500.00

           679 xx                      2.500,00
——————-/—————————–

679/689 hesab ATİK satış, kar/zarar durumuna göre kullanılabilir.
İki kayıtlama yönteminden birisini seçebiliriz böylece…

Bilanço Usulü defter tutanlardaki kayıtlama bu şekilde olabilirken işletme hesabına göre defter tutanlar KDV Beyanını nasıl yapacaklar hususu dikkat çekicidir.
Burada da maliyet unsurunu 623 nolu kebirin alt kırılımında (GİDER) açılan bir kod ile gösterirken satış kodunu ise yine 600 nolu hesabın alt kırılımında (SATIŞ) olarak  göstermek mümkündür.

Saygılarımla…