Bilindiği üzere, temel olarak ülkemizdeki yatırım ortamının daha şeffaf ve güvenilir hâle getirilmesini, ortaklar ve üçüncü kişilerin şirketler hakkında daha sağlıklı kararlar alabilmesini sağlamak amacıyla yapılan ve şirketlerin finansal tablolarının tüm önemli yönleriyle geçerli finansal raporlama çerçevesine uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığı konusunda finansal tablo kullanıcılarına makul bir güvence sağlayan bağımsız denetim, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK) uyarınca Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek şirketler için zorunlu kılınmıştır.

Bu kapsamda, bağımsız denetime tabi olacak şirketlerin belirlenmesini teminen ilk defa 23/01/2013 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile hangi şirketlerin bağımsız denetime tabi olacağı belirlenmiş ve söz konusu Karar’da belirlenen aktif toplamı, net satış hasılatı ve çalışan sayısı ölçütleri 14/3/2014, 1/2/2015 ve 19/3/2016 tarihli Resmî Gazete’lerde yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararlarıyla kademeli olarak düşürülerek denetime tabi olacak şirketlerin kapsamı genişletilmiştir. 2018 yılında ise hem ölçütlerin revize edilmesi hem de gelen talepler doğrultusunda gerekli sadeleştirmelerin yapılması amacıyla söz konusu Karar yürürlükten kaldırılarak yeni “Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı” yayımlanmıştır.

Benzer şekilde, bağımsız denetim kapsamının yeninden belirlenmesi ihtiyacı çerçevesinde AB düzenlemelerine uyum sağlanması amacıyla 30/11/2022 tarihli ve 32029 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6434 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca;

● Sermaye piyasası araçları bir borsada veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem görmeyen ancak 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında halka açık sayılan şirketler için eşik değerler aktif toplamı, yıllık net satış hasılatı ve çalışan sayısı bakımından sırasıyla 30 milyon TL, 40 milyon TL, 50 kişi olarak,

● Ekli (II) sayılı listede belirtilen şirketler için eşik değerler aktif toplamı, yıllık net satış hasılatı ve çalışan sayısı bakımından sırasıyla 60 milyon TL, 80 milyon TL, 100 kişi olarak,

● Yukarıda belirtilenler kapsamında olmayan şirketler için eşik değerler aktif toplamı, yıllık net satış hasılatı ve çalışan sayısı bakımından sırasıyla 75 milyon TL, 150 milyon TL, 150 kişi olarak

değiştirilmiştir.

Öte yandan, yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararıyla;

  • Tasarruf finansman şirketleri Karara ekli (I) sayılı listeye eklenmiş,
  • Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun düzenlemeleri uyarınca bağımsız denetimden muaf tutulan şirketler Karara ekli (II) sayılı listeden çıkarılmış ve
  • Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından 21/11/2012 tarihli ve 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu’nun Geçici 7’nci maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında tasfiyelerine karar verilen ve tasfiye süreci Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından atanan tasfiye komisyonlarınca yürütülen tasarruf finansman şirketleri bağımsız denetimden muaf tutulmuştur.

Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Cumhurbaşkanı Kararı’na ulaşmak için tıklayınız.

Kamuoyuna duyurulur.