Sayı: B.07.1.GİB.4.99.16.02-130[25-2015]-4419

Tarih: 10/03/2017

T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
 BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

Sayı:64597866-130[25-2016]-4419

10.03.2017

Konu:Belli miktar üzerindeki satışlar karşılığında yapılan bedelsiz mal tesliminde KDV uygulaması.

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, Ar-Ge merkezinizde geliştirilen ve Sağlık Bakanlığından ruhsatlandırılan jenerik ilaçların üretimi ve ecza depoları vasıtasıyla eczanelere satış ve dağıtım faaliyetiyle iştigal eden şirketinizin, satışlarının büyük bir kısmının Sağlık Bakanlığı'nın "İlaç Takip Sistemi" (karekod) sistemi içinde yapıldığı, bu sistem içerisinde satışlarınızın artırılması amacıyla düzenlenen kampanyalar gereği şirketiniz ilaçlarını ecza depolarından belirli bir zaman aralığında ve hedeflenen miktarlarda satın alan eczanelere ecza depolarınca bedelsiz ilaç verildiği, uygulanan kampanya kapsamında eczanelere bedelsiz verilen ilaçlar karşılığında şirketiniz tarafından da ecza deposuna bedelsiz ilaç verilerek düzenlenen faturada kampanya gereği %100 iskonto uygulandığı ve bu şekilde bedelsiz verilen ilaçlar için emsal bedel üzerinden KDV hesaplandığı ve hasılat KDV olarak beyannamelerinize dahil edildiği belirtilerek, yapılan işlemin vergi mevzuatı karşısındaki durumu hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun;

-25/a maddesinde, teslim ve hizmet işlemlerinde fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen ticari teamüllere uygun miktardaki iskontoların KDV matrahına dahil olmayacağı,

-27/1 maddesinde, bedeli bulunmayan veya bilinmeyen işlemler ile bedelin mal, menfaat, hizmet gibi paradan başka değerler olması halinde matrahın işlemin mahiyetine göre emsal bedeli veya emsal ücreti olacağı,

-35 inci maddesinde ise malların iade edilmesi, işlemin gerçekleşmemesi, işlemden vazgeçilmesi veya sair sebeplerle matrahta değişiklik vuku bulduğu hallerde, vergiye tabi işlemleri yapmış olan mükellefin bunlar için borçlandığı vergiyi; bu işlemlere muhatap olan mükellefin ise indirme hakkı bulunan vergiyi değişikliğin mahiyetine uygun şekilde ve değişikliğin vuku bulduğu dönem içinde düzeltebileceği

hükme bağlanmıştır.

26.04.2014 tarih ve 28983 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ve 01.05.2014 tarihinde yürürlüğe giren KDV Genel Uygulama Tebliğinin (I/B-10) bölümünde;

"Ticari hayatta, ticareti yapılan mallara olan talebin artırılması amacıyla, bir takım pazarlama teknikleri geliştirilmekte, satışı yapılan malın yanında başka bir malın ayrıca bir bedel alınmaksızın verilmesi de sıkça karşılaşılan bir pazarlama tekniği olarak ortaya çıkmaktadır. Bir malın tasarruf hakkının malik veya adına hareket edenlerce, alıcıya veya adına hareket edenlere devri olarak tanımlanan teslim hükümleri çerçevesinde ticari bir işletmenin yaptığı bedelsiz teslimler de KDV'ye konu olmaktadır.

Ancak, firmaların iktisadi faaliyetini genişletme, emsal işletmelerle rekabet edebilme, üretim veya satışını yaptıkları mallara olan talebi koruma veya artırma amacıyla bir malın yanında başka bir mal verilmesi şeklinde gerçekleşen işlemlerde, promosyon ürünü açısından bir bedelsiz teslim söz konusu olmaz. Zira, firmanın genişleyen faaliyetiyle bağlantılı olarak işletmede yaratılan katma değer artar.

Nitekim piyasadan satın alınan veya ithal edilen malların promosyon ürünü olarak müşterilere verilmesi, mükellefler açısından pazarlama gideri niteliğini taşıdığından, bu malların alış bedelleri gider olarak kaydedilebilir.

Dolayısıyla, firmanın yarattığı katma değer içerisinde vergilenen promosyon mallarının müşterilere verilmesi sırasında KDV hesaplanmasına gerek bulunmayıp, bu ürünler için yüklenilen KDV ise indirim konusu yapılabilir."

açıklamalarına yer verilmiştir.

Yukarıda yer alan açıklamalara göre, bir malın yanında başka bir malın firmaların iktisadi faaliyetini genişletme, emsal işletmelerle rekabet edebilme, üretim veya satışını yaptıkları mallara olan talebi koruma veya artırma amacıyla bir pazarlama tekniği olarak verilmesi halinde, verilen bu promosyon mal için KDV hesaplanmasına gerek bulunmamaktadır.

Firmanızca bazı malların ecza depolarına yapılan kampanya çerçevesinde bedelsiz teslim edildiği, ancak bedelsiz verilen bu malların bedeli karşılığı satışı yapılan malların yanında verilmediği ve bu malların satışına bağlı olmaksızın verildiği anlaşıldığından,  firmanızca bedelsiz verilen malların, belli bir malın yanında verilen promosyon ürün olarak değerlendirilmesi mümkün bulunmamaktadır.

Buna göre, firmanızca kampanya gereği bedelsiz olarak ecza deposuna verilen mallar için KDV Kanununun 27 nci maddesine göre emsal bedel üzerinden KDV hesaplanması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.
(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.
(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Editör: Hakan UYSAL