Konuyla ilgili idare tarafından 546 seri nolu Vergi Usul Kanunu Genel tebliği yayınlamıştır. 2022 yılında söz konusu GF bildirimlerinin verilmemesiyle ilgili kesilen özel usulsüzlük cezaları vergi mahkemelerinde açılan davalar mükellef lehine hükme bağlanmıştır. Söz konusu mahkeme kararının gerekçelerinde ilgili bilgilerin idarede zaten mevcut bulunduğu ve aynı bilgilerin tekrar tekrar yapılmasının gereksiz bir işlem olabileceği yönünde hüküm verilmiştir.

Son Aylarda vergi daireleri tarafından 213 sayılı Vergi Usul Kanunun mükerrer 355/1-1 hükmüne istinaden özellikle yeni kurulan şirketlerde GF vermeme iddiasıyla özel usulsüzlük cezalarının mükelleflere tebliğ edildiğini sıklıkla yaşamaktayız. Özellikle 2022 yılında bir mükellefe 22.12.2022 tarihinde işe başlamış bir şirketin GF faydalanıcı bildirimini vermemesi nedeni ile 22.500,00 TL özel usulsüzlük cezalı tarhiyatın yapıldığını ve ceza ihbarnamesinin mükellefe tebliğ edildiğini yaşamış bulunmaktayız.

Bilindiği gibi söz konusu bildirim önce bir Genel Tebliğ ile uygulamaya konulmuş olup, daha sonra 213 sayılı Vergi Usul Kanununa bu konuda bir hüküm eklenmiştir. Konuyla ilgili idare tarafından 546 seri nolu Vergi Usul Kanunu Genel tebliği yayınlamıştır. 2022 yılında söz konusu GF bildirimlerinin verilmemesiyle ilgili kesilen özel usulsüzlük cezaları vergi mahkemelerinde açılan davalar mükellef lehine hükme bağlanmıştır. Söz konusu mahkeme kararının gerekçelerinde ilgili bilgilerin idarede zaten mevcut bulunduğu ve aynı bilgilerin tekrar tekrar yapılmasının gereksiz bir işlem olabileceği yönünde hüküm verilmiştir.

Gerçekten de e-devlet uygulamalarının yaygınlaştığı 2000’li yıllarda dijital uygulamalar sayesinde mükelleflere gereksiz yere bildirim yükümlülüğünün getirilmesi bürokratik işlemleri arttıracaktır. Gerçek faydalanıcı formunda esas itibari ile çok ayrıntılı bilgiler yer almamaktadır. Söz konusu formun doldurularak vergi dairesine yollanması halinde asıl amaç nasıl ve ne şekilde gerçekleştirileceği bilinmemektedir. Tek ortaklı kurulan bir şirkette başkasının aranması zaten mümkün değildir. 529 sayılı VUK Genel Tebliği’nin ilgili bölümlerinde söz konusu formun doldurulması sırasında uygulanacak kurallar belirtilmiş ise de, ortada farklı bir durum yoktur. İlk defa kurulan şirketlerde GF ilişkin bildirim formu düzenlenmektedir. Daha sonra her geçici vergi beyannamesinin verilmesi sırasında GF bildirimi tekrar tekrar sorgulanmaktadır. Şirketin ortaklık yapısında veya kanuni temsilciliğinde varsa bir değişiklik zaten Ticaret Sicile bildirilerek tescil olunmaktadır. Bu durum Ticaret Sicil Gazetesinde zaten ilan edilmektedir. Ayrıca bu bilgiler yine Ticaret Sicil tarafından vergi dairelerine yollanmaktadır. Bu konuyla ilgili her yıl ayrı ayrı GF bildiriminin verilmesi uygulamada kırtasiyeciliği artıracaktır.

Dr.Mustafa ALPASLAN