Temel amacı, yatırımcıların çıkarlarını ve denetim raporlarının doğru ve bağımsız olarak hazırlanmasına ilişkin kamu yararını korumak, doğru, güvenilir ve karşılaştırılabilir finansal bilginin sunumunu sağlamak
olan Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından 16.01.2023 tarihli Resmi Gazetede Küçük ve Mikro İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı (KÜMİ FRS) yayımlandı. KÜMİ FRS’nin amacı, Türk Ticaret Kanunu’na göre bağımsız denetime tabi olmayıp ihtiyari olarak Türkiye Finansal Raporlama Standartları’nı veya Büyük ve Orta Boy İşletmeler için Finansal Raporlama Standardı’nı uygulamayan gerçek ve tüzel kişilerin finansal tablolarının gerçeğe uygun, ihtiyaca uygun ve karşılaştırılabilir bilgi sağlamasını temin etmektir.

KÜMİ FRS uygulanacak finansal tablolar

6434 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan “Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar” uyarınca bağımsız denetime tabi olmayan gerçek ve tüzel kişi tacirler tarafından aşağıdaki finansal tablolarda uygulanması zorunludur.

Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar kapsamı dışında olup diğer mevzuat uyarınca bağımsız denetime tabi olarak hazırlanan finansal tablolarda.

Belirli alanların düzenlenmesi ve denetlenmesinden sorumlu kurum, kurul veya kuruluşlarca talep edilen denetimden geçmiş veya Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan  standartlara atıf yapılarak hazırlanması istenen finansal tablolar.

KÜMİ FRS ne zaman başlıyor, amacı ne?

Özet olarak, bağımsız denetime tabi olmayan diğer gerçek ve tüzel kişi tacirler, geçerli finansal raporlama çerçevesi olarak 01.01.2023 tarihi ve sonrasında başlayan hesap dönemleri için KÜMİ FRS’yi kullanacaklar.
Uygulama ile küçük ve mikro işletmeler sadece Finansal Durum Tablosu, Kar veya Zarar Tablosu ve Dipnotları sunacaklar, muhasebe kayıt sisteminde herhangi bir değişiklik olmayacak, mali kâr üzerinden vergilemeyi esas
alan vergi beyanlarına ve matrahlara da herhangi bir etkisi olmayacak.

Uygulamada daha çok Bankalar tarafından kredi başvurularında veya kredi hacminin belli bir seviyeye ulaşması durumunda talep edilecek olan bağımsız denetim raporlamasında kullanılacak. Uygulamanın asıl
önemi, çok sayıdaki küçük ve mikro işletmenin finansal tablolarının gerçeğe ve ihtiyaca uygun bir şekilde karşılaştırılabilirlik özellikleri sağlanarak finansal tabloların daha sağlıklı ve gerçeğe uygun bilgi sunması sağlanacak.

KÜMİ FRS hangi firmaları kapsıyor?

KÜMİ FRS’nin uygulanması açısından, aşağıdaki üç ölçütten en az ikisinin eşik değerlerini aşan gerçek ve tüzel kişi tacirler müteakip raporlama döneminde küçük işletme olarak değerlendirilir: 

a) Aktif toplamı 3.5 milyon ve üstü Türk lirası.
b) Yıllık net satış hasılatı 7 milyon ve üstü Türk lirası.
c) Ortalama çalışan sayısı 10 ve üstü.

Belirtilen ölçütleri sağlamayan gerçek ve tüzel kişi tacirler ise KÜMİ FRS açısından mikro işletme olarak değerlendirilir. Aktif toplamı ve yıllık net satış hasılatı hesaplanırken vergi mevzuatı çerçevesinde vergi dairelerine sunulan finansal tablolar esas alınacak. KÜMİ FRS 22 bölümden oluşmakta olup, standardın uygulanması ile birlikte ülkemiz ekonomisinde çok önemli bir paya sahip olan küçük ve mikro işletmelerin finansal tablolarının gerçeğe uygun, ihtiyaca uygun ve karşılaştırılabilir bilgi sağlamasını temin edilmiş olacak. Bu bilgiler de hem işletme içi hem de işletme dışı karar vericilerin (ortaklar, rakipler, kredi kuruluşları, yatırımcılar vs.) kararlarını
daha sağlıklı bir şekilde almasına yardımcı olacak.

Dünya | Mahmut Bülent YILDIRIM