ÖZET

Hazine ve Maliye Bakanlığı motorlu araç ticareti yapan mükelleflerden doğacak vergilerin tahsil güvenliğini sağlamak amacıyla, 30 milyon Türk lirasına kadar, teminat almaya, teminatın; türünü, tutarını, verilmesi gereken zamanı, iadesi ile tamamlanmasına ilişkin hususları belirlemeye, hangi hâllerde teminat aranılmayacağını ve uygulamaya ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye, yetkili kılındı. Bakanlıkça belirlenen bu hususa uymayan mükelleflere ayrıca VUK mükerrer 355.maddede yer alan alt ve üst sınırlar dahilinde bir önceki hesap dönemine ait brüt satışlar toplamının binde 3'ü tutarında özel usulsüzlük cezası kesilmesi yönünde düzenleme de yapıldı.

26/11/2022 tarihli ve 32025 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7421 sayılı Kanun ile 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nda bazı değişiklikler yapıldı.

Yapılan değişiklikler uyarınca; Hazine ve Maliye Bakanlığı Özel Tüketim Vergisi Kanununda tanımlı bulunan motorlu araç ticareti yapan mükelleflerden; doğacak vergilerin tahsil güvenliğini sağlamak amacıyla, 30 milyon Türk lirasına kadar, 6183 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (1), (2) ve (3) numaralı bentlerinde yer alan türden teminat almaya, mükelleflerin; faaliyet alanı, hukuki statüsü, mükellefiyet süresi, aktif veya öz sermaye büyüklüğü, çalışan sayısı, hakkında sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleme veya kullanma yönünde olumsuz rapor ya da tespit bulunup bulunmadığı, iş veya üretim hacmi ile ürün ve mükellef gruplarını ayrı ayrı veya birlikte dikkate alarak, teminatın; türünü, tutarını, verilmesi gereken zamanı, iadesi ile tamamlanmasına ilişkin hususları belirlemeye, bentte yer alan tutarı sıfıra kadar indirmeye ve iki katına kadar artırmaya, hangi hâllerde teminat aranılmayacağını ve uygulamaya ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye, yetkili kılındı.

Bakanlıkça belirlenen bu hususa uymayan mükelleflere VUK mükerrer 355.maddede yer alan alt ve üst sınırlar dahilinde bir önceki hesap dönemine ait brüt satışlar toplamının binde 3'ü tutarında özel usulsüzlük cezası kesilmesi yönünde düzenleme de yapıldı.

Yapılan düzenlemeler aşağıda karşılaştırmalı tablo olarak verilmiştir.

Değişiklik Öncesi Düzenleme

Değişiklik Düzenlemesi

Değişiklik Sonrası Düzenleme

Yetki Mükerrer Madde 257

Maliye Bakanlığı;
Yetkilidir.

MADDE 1- 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı    Vergi    Usul    Kanununun

mükerrer         257 nci maddesinin

birinci    fıkrasına     (9)    numaralı

bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiştir.

“10. 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununda tanımlı    bulunan    motorlu    araç

ticareti     yapan     mükelleflerden;

doğacak        vergilerin         tahsil

güvenliğini sağlamak amacıyla, 30 milyon Türk lirasına kadar, 6183 sayılı       Kanunun       10      uncu

maddesinin birinci fıkrasının (1), (2) ve (3) numaralı bentlerinde yer alan          türden    teminat     almaya,

mükelleflerin; faaliyet alanı, hukuki statüsü, mükellefiyet süresi, aktif veya    öz    sermaye    büyüklüğü,

çalışan sayısı, hakkında sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleme veya kullanma yönünde olumsuz rapor ya da tespit bulunup bulunmadığı, iş veya üretim hacmi ile ürün ve

Yetki

Mükerrer Madde 257

Maliye Bakanlığı;

10. 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununda tanımlı bulunan motorlu araç ticareti yapan              mükelleflerden;    doğacak

vergilerin        tahsil        güvenliğini

sağlamak amacıyla, 30 milyon Türk lirasına kadar, 6183 sayılı Kanunun 10         uncu      maddesinin      birinci

fıkrasının (1),   (2) ve (3) numaralı

bentlerinde yer alan türden teminat almaya, mükelleflerin; faaliyet alanı, hukuki statüsü, mükellefiyet süresi, aktif veya öz sermaye büyüklüğü, çalışan sayısı, hakkında sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleme veya kullanma yönünde olumsuz rapor ya da tespit bulunup bulunmadığı, iş veya üretim hacmi ile ürün ve mükellef gruplarını ayrı ayrı veya birlikte dikkate alarak, teminatın; türünü, tutarını, verilmesi gereken                  zamanı,       iadesi      ile

mükellef gruplarını ayrı ayrı veya birlikte dikkate alarak, teminatın; türünü, tutarını, verilmesi gereken zamanı,              iadesi              ile

tamamlanmasına ilişkin hususları belirlemeye, bentte yer alan tutarı sıfıra kadar indirmeye ve iki katına kadar artırmaya, hangi hâllerde teminat      aranılmayacağını      ve

uygulamaya ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye,”

tamamlanmasına ilişkin hususları belirlemeye, bentte yer alan tutarı sıfıra kadar indirmeye ve iki katına kadar artırmaya, hangi hâllerde teminat       aranılmayacağını        ve

uygulamaya ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye,

Yetkilidir.

Bilgi vermekten çekinenler ile 107/A, mükerrer 242, 256, 257, mükerrer 257 nci madde ve Gelir

Vergisi       Kanununun        98/A

maddesi hükmüne uymayanlar için ceza

Mükerrer Madde 355

Bu    Kanunun    86,    148,    149,

150, (7338 sayılı kanunun 41 inci WL maddesiyle                        eklenen      ibare;

Yürürlük: 26.10.2021) mükerrer 242, 256 ve 257 nci maddelerinde yer alan zorunluluklar ile (Değişik: 09/08/2016     -     6728/21      md.)

mükerrer 257 nci maddesi ve Gelir Vergisi Kanununun 98/A maddesi uyarınca getirilen zorunluluklara uymayan      (Kamu      idare      ve

müesseselerinde      bilgi     verme

MADDE 2- 213 sayılı Kanunun mükerrer 355 inci maddesinin birinci                fıkrasının        dördüncü

cümlesinde yer alan “(8) numaralı bendi” ibaresi “(8) ve (10) numaralı bentleri” şeklinde değiştirilmiştir.

Bilgi vermekten çekinenler ile 107/A, mükerrer 242,     256,   257,

mükerrer 257 nci madde ve Gelir Vergisi Kanununun 98/A maddesi hükmüne uymayanlar için ceza Mükerrer Madde 355

Bu     Kanunun     86,     148,     149,

150, (7338 sayılı kanunun 41 inci maddesiyle       eklenen       ibare;

Yürürlük:        26.10.2021)mükerrer

242, 256 ve 257 nci maddelerinde yer alan zorunluluklar ile (Değişik: 09/08/2016 - 6728/21 md.) mükerrer 257 nci maddesi ve Gelir Vergisi Kanununun 98/A maddesi uyarınca getirilen    zorunluluklara    uymayan

(Kamu idare ve müesseselerinde bilgi           verme      görevini      yerine

getirmeyen yöneticiler dahil);

görevini       yerine       getirmeyen

yöneticiler dahil);

1. Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek         erbabı         hakkında

1.000 (534 Sıra No.lu V.U.K Genel Tebliği ile 1.1.2022'dan itibaren 3.400 TL) Türk Lirası,

2. İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit

1. Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında 1.000 (534 Sıra No.lu V.U.K Genel Tebliği ile 1.1.2022'dan        itibaren        3.400

TL) Türk Lirası,

2. İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında 500 (534 Sıra No.lu V.U.K Genel Tebliği ile

usulde tespit edilenler hakkında 500 (534 Sıra No.lu V.U.K Genel Tebliği ile 1.1.2022'dan itibaren

1.1.2022'dan        itibaren        1.700 TL) Türk Lirası,

3.    Yukarıdaki     bentlerde    yazılı

1.700 TL) Türk Lirası,

3. Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar       dışında       kalanlar

hakkında 250 (534 Sıra No.lu V.U.K               Genel       Tebliği       ile

1.1.2022'dan itibaren 880 TL) Türk Lirası,

Özel          usulsüzlük          cezası

kesilir. (7103 Sayılı Kanunun 13 üncü      maddesiyle       eklenen

bulunanlar        dışında        kalanlar

hakkında 250 (534 Sıra No.lu V.U.K Genel    Tebliği    ile    1.1.2022'dan

itibaren 880 TL) Türk Lirası,

Özel usulsüzlük cezası kesilir. (7103

Sayılı      Kanunun      13       üncü

maddesiyle      eklenen      cümle;

Yürürlük: 27.03.2018)Bu Kanunun 107/A maddesi uyarınca getirilen zorunluluklara uymayanlardan, bu

cümle; Yürürlük: 27.03.2018)Bu

Kanunun 107/A maddesi uyarınca getirilen                   zorunluluklara

uymayanlardan, bu fıkranın (1) numaralı bendinde yer alanlara 1.000 (534 Sıra No.lu V.U.K Genel Tebliği ile 1.1.2022'dan itibaren 2.000 TL) Türk lirası, (2) numaralı bendinde yer alanlara 500(534 Sıra No.lu V.U.K Genel Tebliği ile

fıkranın (1) numaralı bendinde yer alanlara     1.000 (534    Sıra    No.lu

V.U.K Genel Tebliği ile 1.1.2022'dan itibaren 2.000 TL) Türk lirası, (2) numaralı    bendinde yer alanlara

500(534 Sıra No.lu V.U.K Genel Tebliği ile 1.1.2022'dan        itibaren

1.000 TL) Türk lirası, (3) numaralı bendinde yer alanlara 250 (534 Sıra No.lu    V.U.K Genel       Tebliği    ile

Değişiklik Öncesi Düzenleme

Değişiklik Düzenlemesi

Değişiklik Sonrası Düzenleme

1.1.2022'dan      itibaren       1.000 TL) Türk     lirası,    (3)     numaralı bendinde yer alanlara 250 (534 Sıra No.lu V.U.K Genel Tebliği ile 1.1.2022'dan itibaren 530 TL) Türk lirası    özel    usulsüzlük     cezası kesilir. (7417 sayılı kanunun 28 inci maddesiyle eklenen cümle; Yürürlük:     01.08.2022)Mükerrer

257 nci maddenin birinci fıkrasının (7) numaralı bendi ile getirilen zorunluluklara uymayanlara, (1) ve (2) numaralı bentlerde yer alan özel usulsüzlük cezasının 5 katı, (3) numaralı bentte yer alan özel usulsüzlük     cezasının     2     katı

uygulanır. (7318 sayılı kanunun 3 üncü      maddesiyle       eklenen cümle.                         Yürürlük:30.04.2021) Mükerrer 257 nci maddenin birinci fıkrasının (8) numaralı bendi uyarınca getirilen zorunluluklara uymayanlara, (1) numaralı bentte yer alan tutarın 10 katından az ve 1 milyon (534 Sıra No.lu V.U.K Genel Tebliği ile 1.1.2022'dan itibaren 1.300.000 TL) Türk lirasından fazla olmamak üzere, bir önceki hesap dönemine ait brüt satışlar toplamının binde 3'ü        tutarında    özel    usulsüzlük

cezası       kesilir. (7417       sayılı kanunun 28 inci maddesiyle eklenen  cümle; Yürürlük:

01.08.2022) Mükerrer 257nci maddenin birinci fıkrasının       (9)numaralı      bendi     ile     getirilen zorunluluklara uymayanlara (1) numaralı bentte yer alan özel usulsüzlük cezasının 3 katı uygulanır.

1.1.2022'dan itibaren 530 TL) Türk lirası     özel     usulsüzlük     cezası

kesilir. (7417 sayılı kanunun 28 inci maddesiyle eklenen cümle; Yürürlük: 01.08.2022)Mükerrer 257 nci maddenin birinci fıkrasının (7) numaralı       bendi      ile      getirilen

zorunluluklara uymayanlara, (1) ve (2) numaralı bentlerde yer alan özel usulsüzlük cezasının 5 katı, (3) numaralı    bentte yer alan         özel

usulsüzlük      cezasının      2      katı

uygulanır. (7318 sayılı kanunun 3 üncü maddesiyle eklenen cümle. Yürürlük:       30.04.2021) Mükerrer

257 nci maddenin birinci fıkrasının (8)        ve    (10)    numaralı     bentleri

uyarınca    getirilen    zorunluluklara

uymayanlara, (1) numaralı bentte yer alan tutarın 10 katından az ve 1 milyon (534 Sıra No.lu V.U.K Genel Tebliği ile 1.1.2022'dan                        itibaren

1.300.000 TL) Türk lirasından fazla olmamak üzere, bir önceki hesap dönemine ait brüt satışlar toplamının binde 3'ü tutarında özel usulsüzlük cezası kesilir.

(7417 sayılı kanunun 28     inci    maddesiyle     eklenen

cümle; Yürürlük:01.08.2022)Mükerrer 257nci maddenin birinci    fıkrasının(9)numaralı bendi ile getirilen zorunluluklara      uymayanlara     (1) numaralı    bentte yer alan         özel usulsüzlük      cezasının 3 katı uygulanır.

Söz konusu Kanun değişikliği, yayımı tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Saygılarımızla...