1- 2023 Yılında İndirimli Orana Tabi İşlemlerden Doğan Ve KDV Beyannamelerinde Aylık İade Olarak (406 Koduyla) Gösterilen İade Tutarlarından İadesi Gerçekleşmeyenlerin Ocak Dönemi KDV Beyannamesinde İndirim Hesaplarına Alınması Gerekiyor:

KDV Kanununun 29/2. maddesi uyarınca, 2023 yılı içerisinde indirimli oranında vergilendirilen teslim ve hizmetlerle ilgili yüklenilen ve indirilemediği için iadesi talep edilecek olan tutarlar, 2023 yılı aylık KDV beyannamelerinin 406 Kod numaralı satırında beyan edilerek sonraki döneme devreden KDV’den çıkarılmaktadır.

Sonraki döneme devreden vergiden çıkarılan KDV tutarlarından yılı içerisinde iadesi gerçekleşmeyenlerin veya 31 Ocak 2024 tarihine kadar nakden/mahsuben talep edilmeyenlerin en erken izleyen vergilendirme dönemine; en geç izleyen yılın Ocak vergilendirme dönemine ait beyannamede “İndirimler” kulakçığı altında bu amaçla ihdas edilen 106 Kod numaralı “İndirimli Orana Tabi İşlemlerle İlgili Mahsuben İadesi Gerçekleşmeyen KDV” satırına yazılmak suretiyle yeniden devreden KDV tutarlarına dahil edilmesi gerekmektedir. Aksi halde Ocak 2024 dönemine ait KDV beyannamesinde sonraki döneme devreden KDV’ye dahil edilmeyen bu tutarların 2024 yılı içerisinde yıllık olarak, nakden veya mahsuben iadesi talep edilemeyecektir.

Buna göre, 2023 takvim yılındaki herhangi bir vergilendirme döneminde 406 Kod numaralı satırda beyan edilmesine rağmen iadesi gerçekleşmeyen tutarların, Ocak 2024 dönemine ait olup 29 Şubat 2024 tarihinde verilmesi gereken 1 No.lu KDV beyannamesinde 106 Kod numaralı satırda beyan edilmek suretiyle sonraki döneme devreden KDV’ye dahil edilmesi gerekmektedir. 

2023 yılı içinde mahsuben/nakden iade edilemeyen vergiler, 2024 yılının Ocak ilâ Kasım dönemleri arasındaki herhangi bir döneme ait KDV beyannamesindeki “İstisnalar ve Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler” kulakçığında yer alan "Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler" tablosunda 439 Kod numaralı satırda beyan edilmek suretiyle, yıllık olarak nakden veya mahsuben iadesi talep edilebilecektir.

2024/Ocak dönemine ait süresinde verilecek KDV beyannamesinin 106 Kod numaralı satırına ilave edilerek indirime alınması gereken KDV’nin alınmaması durumunda, düzeltme beyannamesi ile indirime alınıp alınmayacağı konusunda Tebliğ’de bir belirleme bulunmamasına rağmen;

- 2023 yılı içinde 406 Koduyla beyan edilen ancak iadesi gerçekleşmeyen veya talep edilmeyen KDV tutarının, 2024 yılında Yıllık olarak iade talebine konu edilmeden önce olmak şartıyla, 2024/Ocak dönemi beyannamesinin 106 numaralı satırına yazılmak suretiyle düzeltilebileceği, 2024/Ocak dönemi ile yıllık iadenin talep edileceği dönem aralığındaki KDV beyannamelerinin de bu doğrultuda düzeltilmesi gerektiği görüşündeyiz.

- 2023 yılı içinde 406 Koduyla beyan edilen ancak iadesi gerçekleşmeyen veya talep edilmeyen KDV tutarlarının, 2024 yılında Yıllık olarak iadeye konu edilmeyecek olması durumunda ise, düzeltme zamanaşımı süresi içinde 2024/Ocak dönemi KDV beyannamesinin 106 No.lu satırına yazılmak suretiyle sonraki döneme devreden KDV tutarına dahil edilmesinin mümkün olduğu yorumlanmaktadır.

2- Ocak Dönemi KDV Tevkifatlarına İlişkin 2 No.lu KDV Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süreleri Değişti:

Ocak dönemine ait KDV Tevkifatlarına ilişkin 2 No.lu KDV Beyannameleri;

- 21 Şubat 2024 tarihine kadar verilerek,

- 23 Şubat 2024 tarihine kadar ödenmesi gerekiyor.

Bu süre içinde ödenmeyen KDV tutarları 1 No.lu KDV Beyannamesinde indirim konusu yapılamayacak.
 

50 Seri No.lu KDV Tebliğ Taslağında farklı yönde bir düzenleme yapılmadığı takdirde, süresinden sonra; 24-29 Şubat tarihlerinde yapılacak 2 No.lu KDV Beyannamesi tahakkuklarının ödemeleri Şubat ayına ait 1 No.lu KDV Beyannamesinde indirilebilecek. Bu sürede de ödenmemesi halinde, ödendiği tarih itibariyle, ödendiği tarihi içeren döneme ait 1 No.lu KDV Beyannamesinde indirim konusu yapılabilecek. 

3- Ocak Döneminde KDV İade Hakkı Doğuran İşlemlerin Bünyesine Girecek Tevkifat KDV’lerin Vadesinde Ödenmemesi Halinde İadeye Konu Edilemeyeceği Hususu:

Özellikle Ocak döneminde yapılan işlemlerden doğacak KDV iadelerinde, iadeyi doğuran işlemin bünyesine girecek tevkifat KDV tutarlarının süresi içinde ödenmemesi halinde, Ocak dönemi 1 No.lu KDV Beyannamesinde indirim konusu yapılamayacağından, aynı döneme ait yüklenilen KDV listesine dahil edilerek iadesinin de mümkün olmadığı hususuna özellikle dikkat edilmesi gerekiyor. (Taslak Tebliğ ile yapılacak düzenlemelerde, bu konuyla ilgili bir belirleme yapılması halinde, yapılacak belirleme esas alınacak)

Örnek: Tekstil sektöründe faaliyet gösteren mükellefin, Ocak döneminde fason dikim vb. tevkifata tabi işlemlerine konu tekstil ürünlerini Ocak döneminde ihraç etmesi nedeniyle, ihracata konu tekstil ürünlerinin bünyesine giren fason tekstil hizmetine ait KDV tutarının tamamını yüklenimine konu edebilmesi için Ocak dönemi 2 No.lu KDV Beyannamesini 21.02.2024 tarihine kadar vererek, beyan edeceği 7/10 oranındaki tevkifat KDV tutarını 23.02.2024 tarihine kadar ödemesi halinde 1 No.lu KDV Beyannamesinde indirim konusu yapabileceğinden, yüklenilen KDV listesine dahil ederek, ihracat istisnasından dolayı iadeye konu edebilecektir.

Aksi halde, vadesi içinde ödenmemesi durumunda 7/10 KDV tutarının indirimi mümkün olmadığından, yüklenilen KDV listesine ekleyemeyeceğinden, iadeye konu etmesi de mümkün olamayacaktır. (Taslak Tebliğ ile bu konuya ilişkin farklı bir düzenleme yapılması halinde, yapılacak düzenleme esas alınacak)

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan duyurularla 2024/Ocak döneminden itibaren geçerli olmak üzere 1 No.lu KDV Beyannamesi formatında bazı değişiklikler yapılmıştır olup, mükelleflerin Beyanname Düzenleme Programlarını (BDP) güncellemeleri gerekmekte olup, yapılan değişikliklere sirkülerimizin ilerleyen bölümlerinde yer verilmiştir.

4- 2 No.lu Sorumlu Sıfatıyla Beyan Edilecek KDV’nin Vergi Kodu Değiştirildi:

Tevkifatlara ilişkin; 2024/Ocak vergilendirme döneminden itibaren vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanlar tarafından sorumlu sıfatıyla 2 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan edilecek vergilerin vergi kodu 4017 olarak değiştirilmiştir. 

2024/Ocak vergilendirme döneminden itibaren 2 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan edilecek vergilerin tahakkuk ve tahsilatı “4017 – KDV Tevkifatı” vergi türü üzerinden yapılacaktır.

5- İthalde Ödenen KDV’nin 1 No.lu KDV Beyanında “İndiriminin Beyanı Aşamasında” Muhasebat Genel Müdürlüğü Kayıtlarındaki Gümrük Vezne Alındısı Ödemesi İle Otomatik Teyidi Yapılacak:

İndirimler bölümündeki “İndirimler” tablosunda yer alan “110-İthalde Ödenen KDV” bölümüne yazılan tutarın kayıtlarımızla kontrolü beyan aşamasında da yapılmaya başlanılacaktır.

Bu bölüme yazılan tutarın, Muhasebat Genel Müdürlüğünden alınan ilgili dönemdeki ödeme tutarını aşmaması gerekecektir.

6- 1 No.lu KDV Beyannamesinin Verilmesi Aşamasında “Kredi Kartıyla Tahsil Edilen Teslim ve Hizmetlerin Karşılığını Teşkil Eden Bedel” Satırına Yazılan Tutarın Sistem Tarafından Otomatik Kontrolü Sağlanacak:

Sonuç Hesapları bölümünde yer alan “Kredi Kartıyla Tahsil Edilen Teslim ve Hizmetlerin KDV Dahil Karşılığını Teşkil Eden Bedel” alanına yazılan tutar kontrolü yapılırken, bankalardan temin edilen POS cihazları kullanılarak yapılan satışların tutar bilgisinin yanı sıra Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği’nden (TÖDEB) temin edilen veriler de kullanılmaya başlanacaktır.

İlgili alana girilmesi gereken tutar bankalar tarafından bildirilen POS verileri ile TÖDEB tarafından bildirilen veriler toplamından az olmamalıdır.

7- Tevkif Yoluyla Beyan Edilen KDV Tutarının 1 No.lu KDV Beyannamesinin İndirim Satırına Yazılması Aşamasında “Ödenip Ödenmediğinin Kontrolüne Yönelik” Düzenlemeler ve Değişiklikler Yapılmıştır:

7491 sayılı Kanun ile 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda yapılan değişiklikler sonrasında, vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanlar tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilen KDV’nin 1 No.lu KDV Beyannamesinde indirimi, ödeme şartına bağlanmıştır. 2024/Ocak vergilendirme döneminden itibaren vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanlar tarafından tevkif edilen ve 2 No.lu KDV Beyannamesiyle beyan edilen KDV ödendiği vergilendirme dönemine ilişkin 1 No.lu KDV Beyannamesinde indirim konusu yapılacaktır. 

Buna göre, vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanlar tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilerek ödenen katma değer vergisinin 1 No.lu KDV Beyannamesinde indirim konusu yapılması sırasında sistemsel kontrollerin yapılmasına yönelik aşağıdaki düzenlemeler ve değişiklikler yapılmıştır.

1 No.lu KDV Beyannamesinin “İndirimler” bölümündeki İndirimler tablosunda yer alan “109-Sorumlu Sıfatıyla Beyan Edilen KDV” alanının adı Ocak döneminden itibaren, “109-Sorumlu Sıfatıyla Beyan Edilerek Ödenen KDV” olarak değiştirilmiştir.

Bu bölümde “109-Sorumlu Sıfatıyla Beyan Edilerek Ödenen KDV” seçeneği ile indirim yapan mükelleflerin “Ekler” bölümüne yeni eklenen “109-Sorumlu Sıfatıyla Ödenen KDV'ye İlişkin Bildirim” tablosunu doldurması gerekmektedir. 

2 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan edilen ve tahakkuk eden vergiye ilişkin ödemenin yukarıdaki tabloda “İade Dosyasından Mahsup Talep Edildi” seçeneğiyle yapıldığının beyan edilmesi durumunda, İnternet Vergi Dairesi üzerinden verilen iade talep dilekçesine ait mahsup talebi listesinde 2 No.lu KDV Beyannamesinin tahakkukunun verildiği vergi dairesi, vergilendirme dönemi, vergi türü (4017 vergi türü seçilmeli) ve tutarının açıkça belirtilmiş olması gerekmektedir.

Saygılarımızla.

Kaynak: BOĞAZİÇİ BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.