29 Aralık 2023 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 32414

TEBLİĞ

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

SİGORTACILIK TEKDÜZEN HESAP PLANI VE İZAHNAMESİ HAKKINDA

TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1- 1/10/2023 tarihli ve 32326 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sigortacılık Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “1/1/2024” ibaresi “1/1/2025” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütür.

Editör: Hakan UYSAL