Bu doğrultuda dünya genelinde işletmelerin sürdürülebilirlik raporlaması yapmaları için paydaşlardan gelen talep giderek artmakta ve yaygınlaşmaktadır. Artık işletmeler yalnızca finansal nitelikteki faaliyet ve performans sonuçlarını sunmakla kalmayacak, iş modelleriyle ilgili olarak çevresel, sosyal ve yönetişimsel açıdan sebep oldukları cari ve potansiyel etkileri de raporlayacaklardır.

Dünyadaki gelişmeler paralelinde 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile 660 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’de yapılan değişikliklerle Kurumumuz; sürdürülebilirlik raporlama standartlarını belirleme ve yayımlama, söz konusu standartların uygulama kapsamını belirleme, kapsam dâhilindeki şirketler tarafından sunulacak sürdürülebilirlik raporlarının güvenilirliğini sağlamak üzere sürdürülebilirlik güvence denetimi standartlarını yayımlama ve AB Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlama Direktifinde de öngörülen zorunlu güvence denetimi yapısını tesis ederek bu yapı üzerinde kamu gözetimi yapısı oluşturma yetkilerini haiz olmuştur.

Bu çerçevede, KGK tarafından Uluslararası Sürdürülebilirlik Standartları Kurulu (ISSB) tarafından yayımlanan UFRS S1 Sürdürülebilirlikle İlgili Finansal Bilgilerin Açıklanmasına İlişkin Genel Hükümler (taslak) ile UFRS S2 İklimle İlgili Açıklamalar (taslak) standartları çevrilmiş, Uluslararası Bağımsız Denetim ve Güvence Denetimi Standartları Kurulu (IAASB) tarafından yayımlanan Güvence Denetim Standartları (GDS 3000 Tarihi Finansal Bilgilerin Bağımsız Denetimi veya Sınırlı Bağımsız Denetimi Dışındaki Güvence Denetimleri ve GDS 3410 Sera Gazı Beyanlarına İlişkin Güvence Denetimleri) ile sürdürülebilirlik güvence denetimlerin ilişkin uygulama rehberi de (GDS 3000’in Sürdürülebilirlik ve Diğer Genişletilmiş Dış Raporlama Güvence Denetimlerine Uygulanmasına İlişkin Zorunlu Olmayan Rehber) mevzuatımıza kazandırılmıştır. Ayrıca kurumsal sürdürülebilirlik raporlaması hakkında işletmeler ve kamuoyu nezdinde farkındalık oluşturulması adına KGK tarafından bir web sitesi de yakın zamanda kamuoyuna açılacaktır.

Söz konusu yetkiler çerçevesinde Kurumumuz, uluslararası geçerliliği ve karşılaştırılabilirliği bulunan sürdürülebilirlik raporlama standartlarını mevzuatımıza kazandırmak amacıyla çalışmalara başlamıştır. Öte yandan raporlama yapacak işletmelerin kapsamını belirlemek üzere ilgili paydaş kurumlarla iletişime geçilerek çalışma komisyonu oluşturulmuş ve görüşmelere başlanmıştır. Kapsam belirleme sürecinin bu yıl içerisinde tamamlanacağı öngörülmektedir.

Diğer taraftan yatırımcılar, politika belirleyiciler ve geniş bir paydaş yelpazesi, işletmelerin finansal olmayan ölçümlerdeki performansına ilişkin daha yüksek kaliteli ve giderek daha standart hâle getirilmiş raporlama arayışına girmişlerdir. Söz konusu taraflar, raporlanan bilgilerin güvenilir olduğu beklentisi de dâhil olmak üzere, sermaye dağıtımı ve diğer kararlarda bilgilendirilmek amacıyla geniş bir bilgi tabanına ihtiyaç duymaktadırlar. Bu nedenle, raporlamanın gelişimine paralel şekilde, sürdürülebilirlik raporlamasına ilişkin güvence denetimlerine yönelik talep de aynı düzeyde artış göstermektedir. Günümüze kadar gönüllü şekilde yaptırılan güvence denetimlerinde ibre, yönünü mevzuatla desteklenen zorunlu güvence denetimlerine çevirmiştir. Avrupa Birliğinin yasalaştırdığı Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlama Direktifi bu açıdan da önemli bir örnek teşkil etmektedir.

Raporların güvenilirliği finansal raporlamada olduğu gibi sürdürülebilirlik raporlamasında da yapılacak olan güvence denetimleriyle doğrudan ilişkili olup, yürütülen denetimin kalitesi arttıkça raporun güvenilirliği de doğru orantılı olarak artacaktır. Bu amaç doğrultusunda; Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartlarına uygun olarak yapılacak olan sürdürülebilirlik raporlamalarına ilişkin gerçekleştirilecek güvence denetimlerinde kullanılacak güvence denetim standartlarının belirlenmesi amacıyla hâlihazırda telif anlaşmamız bulunan Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu (IFAC) bünyesindeki Uluslararası Denetim ve Güvence Standartları Kurumu’nun yayımlayacağı sürdürülebilirlik güvence denetimi standartları ülkemiz mevzuatına kazandırılacaktır.

Öte yandan kaliteli ve güvenilir denetimler yürütülmesinin ön koşulu denetimi üstlenen denetçi ve denetim kuruluşlarının uygun yetki ve yeterliliğe sahip olmasıdır. Kurumumuz, uygun yetki ve yeterliliğe sahip denetçi ve denetim kuruluşlarının yetkilendirilmesi görevini kurulduğu günden bu yana ifa etmekte olup, denetimin kalitesinin ve raporlamanın güvenilirliğinin artırılmasını sağlamaktadır. Bu doğrultuda finansal

raporlamada oluşturulmuş olan güven ortamının sürdürülebilirlik raporlamasında da sağlaması amaçlanmakta ve sürdürülebilirlik güvence denetimlerinin gerekli yetkinlik ve yeterliliğe sahip kişi ve kuruluşlarca yapılması büyük önem arz etmektedir. Sürdürülebilirlik raporlamasında yer alan bilgilerin finansal raporlardan farklı olarak özel ve uzmanlık gerektiren bilgiler içermesi sebebiyle yapılacak güvence denetimlerinin gerekli beceri, yetkinlik ve tecrübeye sahip sürdürülebilirlik denetçileri tarafından yerine getirilmesi denetimin kalitesini ve güvenilirliğini olumlu yönde etkileyecektir. Bu sebeple, sürdürülebilirlik raporlamasına ilişkin yapılacak güvence denetimlerini üstlenebilecek olan denetçilerin bu konuda yetkilendirilebilmeleri adına Kurumumuz tarafından ayrı bir yetkilendirme sınavı yapılacaktır. Yapılacak olan sınavda adaylar genel itibarıyla aşağıdaki konulardan sorumlu olacaklardır:

•      Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları ile bunlara ilişkin uygulama rehberleri,

•      Güvence Denetim Standartları ile bunlara ilişkin uygulama rehberleri,

•      Sürdürülebilirlik raporlaması ile güvence denetimlerine yönelik teorik bilgi ve

•      Sürdürülebilirlik konusundaki diğer düzenlemeler ile güncel gelişmeler.

Sınav öncesinde resmi sınav duyurusu yapılacak olup, sınav tarihi ve sınav konularına ilişkin detaylı bilgi söz konusu duyuruyla ilan edilecektir.

Kamuoyuna duyurulur.