A.Gelir Vergisi Kanunu'nda Yapılacak Düzenlemeler

1.Sosyal İçerik Üreticiliği İle Mobil Cihazlar İçin Uygulama Geliştiriciliğinde Kazanç İstisnası

Kanun Tasarısının 7’nci maddesi ile Gelir Vergisi Kanunu’na 7338 sayılı Kanun ile eklenen mükerrer 20/B maddesi başlığı ile birlikte değiştirilmiştir. Söz konusu kanun teklifine göre Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 20/B maddesinin başlığı “Sosyal içerik üreticiliği, internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden sunulan hizmetler ile mobil cihazlar için uygulama geliştiriciliğinde kazanç istisnası” şeklinde değiştirilmiş ve maddenin birinci fıkrasının ise aşağıdaki gibi değiştirilmesi önerilmiştir.

İnternet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden metin, görüntü, ses, video gibi içerikler paylaşan sosyal içerik üreticilerinin bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlar ve bu ortamlar üzerinden verilen bireysel kurs, eğitim, veri işleme ve geliştirme, ürün tanıtımı gibi hizmetlerden sağlanan kazançlar ile akıllı telefon veya tablet gibi mobil cihazlar için uygulama geliştirenlerin elektronik uygulama paylaşım ve satış platformları üzerinden elde ettikleri kazançlar gelir vergisinden müstesnadır.”

Söz konusu değişiklik ile istisnanın kapsamı genişletilmiştir.

2.Yurt Dışından Elde Edilen Kar Paylarında Vergi İstisnası

Kanun Tasarısının 8’inci maddesi ile Türkiye’de yerleşik kişilerin yurt dışında bulunan şirketlerden elde ettikleri kar paylarının yarısının vergi dışı bırakılması teklif edilmiştir. Söz konusu maddeye göre Gelir Vergisi Kanunu’nun 22’nci maddesine eklenecek (4) numaralı fıkra ile kanunî ve iş merkezi Türkiye'de bulunmayan anonim ve limited şirket niteliğindeki kurumlardan elde edilen, GVK’nın 75’inci maddesinin ikinci fıkrasının (1), (2) ve (3) numaralı bentlerinde yazılı kâr paylarının yarısı, bu kurumların ödenmiş sermayesinin en az %50' sine sahip olunması ve kar payının elde edildiği takvim yılına ilişkin yıllık gelir vergisi beyannamesinin verilmesi gereken tarihe kadar Türkiye'ye transfer edilmesi şartıyla gelir vergisinden müstesna olacaktır.

Yine aynı madde ile GVK’nın 22’nci maddesine eklenen (5) numaralı fıkra ile Cumhurbaşkanı’na üçüncü ve dördüncü fıkralarda yer alan kar paylarına uygulanacak istisna oranı ile dördüncü fıkradaki %50 oranını ayrı ayrı veya birlikte %0'a kadar indirmeye veya yüzde % 100'e kadar artırmaya yetki verilmiştir.

3.Götürü Gider Uygulaması

Kanun Tasarısının 9’uncu maddesi ile Gelir Vergisi Kanunu’nun 40’ıncı maddesinin birinci fıkrasında parantez içinde belirtilen götürü gider uygulamasının kaldırılması teklif edilmiştir.

4.Yurt Dışında Bulunan Müşterilere Verilen Hizmetlerde Kazanç İndirimi

Gelir Vergisi Kanunu’nun 89’uncu maddesinin birinci fıkrasının (13) numaralı bendi gereğince Türkiye'de yerleşmiş olmayan kişilerle, işyeri, kanuni ve iş merkezi yurt dışında bulunanlara Türkiye’de verilen ve münhasıran yurt dışında yararlanılan mimarlık, mühendislik, tasarım, yazılım, tıbbi raporlama, muhasebe kaydı tutma, çağrı merkezi, ürün testi, sertifikasyon, veri saklama, veri işleme, veri analizi ve ilgili bakanlıkların görüşü alınmak suretiyle Maliye Bakanlığınca belirlenen mesleki eğitim alanlarında faaliyette bulunan hizmet işletmeleri ile ilgili bakanlığın izni ve denetimine tabi olarak eğitim ve sağlık alanında faaliyet gösteren ve Türkiye’de yerleşmiş olmayan kişilere hizmet veren işletmelerin münhasıran bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazancın %50’si beyanname üzerinden indirim konusu yapılmaktadır.

Kanun Tasarısının 10’uncu maddesi ile GVK’nın 89’uncu maddesinin birinci fıkrasının (13) numaralı bendinin birinci cümlesinde yer alan “kazancın %50'si.” ibaresi “kazancın, elde edildiği takvim yılına ilişkin yıllık gelir vergisi beyannamesinin verilmesi gereken tarihe kadar tamamının Türkiye'ye transfer edilmesi şartıyla, %80'i.” Şeklinde değiştirilmesi önerilmiştir.

5.Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım İşinde Tevkifat Oranı

Kanun Tasarısının 11’inci maddesi ile Gelir Vergisi Kanunu’nun 94’üncü maddesinin sekizinci fıkrasına eklenen bent ile Cumhurbaşkanı’na yıllara sari inşaat işinde farklı tevkifat oranını belirlenmesine dair yetki verilmiştir. Buna göre Cumhurbaşkanı, GVK 94/1-3 numaralı bent kapsamında ödenen istihkak bedellerinden, işin; kamu kurum ve kuruluşları ile bunlara bağlı, ilgili ve ilişkili kurumlara taahhüt edilip edilmemesine ve bunların genel veya özel bütçeli idare kapsamında olup olmamasına, süresine, nev'ine ve yüklenicinin; ana yüklenici, alt yüklenici ya da tam ve dar mükellef olmasına göre ayrı ayrı veya birlikte farklı oranlar tespit edilmek suretiyle de yetkili olacaktır.

6. GVK Geçici 67’nci Maddesi Kapsamında Vergi Tevkifatı

Kanun Tasarısının 12’nci maddesi ile GVK’nın geçici 67’nci maddesinin altıncı fıkrasında yer alan “faiz gelirleri için ayrı ayrı veya birlikte bir katına” ibaresi “kar payı ve faiz gelirleri için ayrı ayrı veya birlikte %40'a” şeklinde, on yedinci fıkrasında yer alan “%15'e” ibaresi “%40'a” şeklinde değiştirilmiş, aynı fıkrada yer alan “her bir sermaye piyasası aracı” ibaresinden sonra gelmek üzere “ihraç edenler, ihraç veya iktisap tarihi, hesap türü, hesap açılış tarihi,” ibaresi eklenmiştir.
 

7.Sporcu Ücretlerinde Vergilendirme

GVK’nın geçici 72’nci maddesine göre 31/12/2023 tarihine kadar sporculara yapılan ücret ve ücret sayılan ödemelerden aşağıdaki oranlarda gelir vergisi tevkifatı yapılır.

a) Lig usulüne tabi spor dallarında;

1) En üst ligdekiler için % 20,(5)

2) En üst altı ligdekiler için % 10,

3) Diğer liglerdekiler için % 5,

b) Lig usulüne tabi olmayan spor dallarındaki sporculara yapılan ödemeler ile milli sporculara uluslararası müsabakalara katılmaları karşılığında yapılan ödemelerden % 5.

Kanun Tasarısının 13’üncü maddesi ile GVK’nın geçici 72’nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “31/12/2023” ibaresi “31/12/2028” şeklinde değiştirilmiş ve Cumhurbaşkanı’na 31/12/2028 tarihini beş yıla kadar uzatmaya, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na ise bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye dair yetki verilmiştir.

8. Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu kapsamında düzenlenen ürün senetlerinin elden çıkarılmasından doğan kazançlarda İstisna

GVK’nın geçici 76’ncı maddesine göre 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu kapsamında düzenlenen ürün senetlerinin elden çıkarılmasından doğan kazançlar, 31/12/2023 tarihine kadar gelir ve kurumlar vergisinden müstesnadır.

Kanun Tasarısının 14’üncü maddesi ile GVK’nın geçici 76’ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan "31/12/2023” ibaresi "31/12/2028” şeklinde değiştirilmiş ve Cumhurbaşkanı’na 31/12/2028 tarihini beş yıla kadar uzatmaya, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na ise bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye dair yetki verilmiştir.

Kaynak: Hakan DEĞİRMENCİ | Vergi Müfettişi