TEBLİGAT PUSULASI GÜNCELLENDİ

ÖZET

Vergi Usul Kanununun 102 nci maddesi uyarınca muhatapların tebellüğden imtina ettiği durumda veya muhatapların 25.04.2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununa göre oluşturulan adres kayıt sisteminde bulunan yerleşim yeri adresine tebliğe gidildiğinde tebliğ yapılacak kişinin adresinde bulunamaması durumunda kullanılan ve 485 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ekinde yer alan “Tebligat Pusulası” güncellendi.

7061 sayılı Kanunla vergilendirme sürecinin tebliğ aşamasına ilişkin olarak bazı değişiklikler yapılmış; Vergi Usul Kanunu’nda yapılan değişikliklere ilişkin olarak 17 Aralık 2017 tarihli ve 30273 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 485 Sıra No.lu VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ’nde açıklamalarda bulunulmuştu. Konuyla ilgili açıklamalarımıza ise 18.12.2017/144 sayılı Sirkülerimizde yer verilmişti.

Tebliğde yer alan düzenlemeler özetle aşağıdaki gibidir:

Bilinen adresler yeniden düzenlenerek işi bırakma bildirimlerinde, vergi mahkemesindeki dava açma dilekçelerinde, cevaplarında ve benzeri belgelerde yer alan adresler  bilinen  adres  olmaktan  çıkarılarak  mükelleflerin  MERNİS  kayıtlarında yer alan yerleşim yeri adresleri bilinen adresler arasına alınmıştır.

Tebliğ yapılacak olanların işyeri adresinde bulunamaması(geçici ayrılmalar dâhil) halinde durum, posta memuru tarafından tebliğ alındısı üzerine şerh ve imza edilir.  Bu durumda kapıya pusula yapıştırılmaz ve tebliğ evrakı derhal gönderildiği idareye iade edilir. Bu takdirde tebliğ; gerçek kişilerde kendisinin, tüzel kişilerde bunların başkan, müdür veya kanuni temsilcilerinden birinin, tüzel kişiliği olmayan teşekküllerde bunları idare edenler veya varsa temsilcilerinden herhangi birinin adres kayıt sisteminde bulunan yerleşim yeri adresinde yapılır.

7201 sayılı Tebligat Kanunu’nda yer alan kapıya yapıştırma usulüyle tebligata ilişkin benzer düzenlemeye 213 sayılı Kanunda da yer verilmiştir. Bu kapsamda bilinen ikametgah adresine ikinci defa çıkarılan tebliğ evrakı da tebliğ edilemezse, tebliğ evrakının gönderildiği idareden alınabileceği şerhini içeren ve bu tebliğ ekinde yer alan tebligat pusulası (pusula) kapıya yapıştırılır. Bu durum, posta memuru tarafından tebliğ alındısı üzerine şerh ve imza edilerek tebliğ evrakı gönderildiği idareye iade edilir. Tebliğe evrakının pusulanın yapıştırıldığı tarihten itibaren on beş gün içerisinde muhatabı tarafından alınması hâlinde alındığı günde, bu süre içerisinde alınmaması hâlinde ise on beşinci günde tebliğ yapılmış sayılacaktır.

Muhatap tarafından işe başlamada veya adres değişikliğinde bildirilen, yoklama fişinde veya ilgilinin imzası bulunmak şartıyla yetkili memurlar  tarafından  bir tutanakla tespit edilen işyeri adreslerinde tebliğ yapılamaması hâlinde, tebliğ evrakını gönderecek idare tarafından yapılan araştırma sonucunda muhatabın adres kayıt sisteminde kayıtlı bir yerleşim yeri adresi bulunmazsa tebliğ ilan yoluyla yapılır.

Mükelleflerin yerleşim yeri adresi değişikliklerini vergi dairesine bildirme zorunluluğu

kaldırılmış olmakla birlikte, işyeri adreslerini değiştiren mükelleflerin yeni işyeri adreslerini vergi dairesine bildirme mecburiyeti devam etmektedir.

Tebliğlerin posta yerine memur vasıtasıyla yaptırılması durumunda da bu Tebliğdeki esaslara uyulur.

Tebliğe elverişli elektronik adresi bulunanlara tebligatlar elektronik ortamda yapılmaya devam edilecektir.
 

Söz konusu Tebliğ 1/1/2018 tarihinde yürürlüğe girmişti.

18 Ocak 2024 tarih ve 32433 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 558 Sıra No.lu VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 485)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

ile 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 102 nci maddesi uyarınca muhatapların tebellüğden imtina ettiği durumda veya muhatapların 25.04.2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununa göre oluşturulan adres kayıt sisteminde bulunan yerleşim yeri adresine tebliğe gidildiğinde tebliğ yapılacak kişinin adresinde bulunamaması durumunda kullanılan ve 485 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ekinde yer alan “Tebligat Pusulası” güncellenmiştir

Tebliğ eki güncel Tebligat Pusulasının bir Örneğine sirkülerimiz ekinde yer verilmiştir.

Saygılarımızla…

document-3

Editör: Hakan UYSAL