TEK HAKİMLE VERİLEN VERGİ MAHKEMELERİ

KARARLARINA İLİŞKİN ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

ÖZET

Anayasa Mahkemesi 21 Aralık 2023 tarihli ve 32406 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 26/10/2023 tarihli ve E: 2023/81, K. 2023/ 184 sayılı Kararı ile 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 18/6/2014 tarihli ve 6545 sayılı Kanun’un 19. maddesiyle değiştirilen 45. maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Ancak konusu beş (yirmi) bin Türk lirasını geçmeyen vergi davaları, tam yargı davaları ve idari işlemlere karşı açılan iptal davaları hakkında idare ve vergi mahkemelerince verilen kararlar kesin olup, bunlara karşı istinaf yoluna başvurulamaz." cümlesini Anayasaya aykırı bularak iptal etti.

Söz konusu Karar ile Vergi Mahkemelerinin vermiş oldukları kararların parasal sınırı 20.000 TL olsa dahi bölge idare mahkemesine istinafa götürülebilecektir.

Anayasa Mahkemesi, Kararın dokuz ay sonra (11 Eylül 2024 tarihinde) yürürlüğe gireceğini belirtmiştir.

Anayasa Mahkemesi 21 Aralık 2023 tarihli ve 32406 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 26/10/2023 tarihli ve E: 2023/81, K. 2023/184 sayılı Kararı ile 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 18/6/2014 tarihli ve 6545 sayılı Kanun’un 19. maddesiyle değiştirilen 45. maddesinin birinci fıkrasında ikinci cümlesini Anayasaya aykırı bularak iptal etti. 2577 sayılı Kanunun 45’inci maddesi aşağıdaki gibidir.

Madde 45 -

1. İdare ve vergi mahkemelerinin kararlarına karşı, başka kanunlarda farklı bir kanun yolu öngörülmüş olsa dahi, mahkemenin bulunduğu yargı çevresindeki bölge idare mahkemesine, kararın tebliğinden itibaren otuz gün içinde istinaf yoluna başvurulabilir. Ancak, konusu beş bin Türk lirasını geçmeyen vergi davaları, tam yargı davaları ve idari işlemlere karşı açılan iptal davaları hakkında idare ve vergi mahkemelerince verilen kararlar kesin olup, bunlara karşı istinaf yoluna başvurulamaz.

2023 yılında vergi mahkemelerinin kesin (istinaf yoluna gidilemeyen) kararlarına ilişkin parasal sınır 20.000 TL olarak uygulanmaktadır.

Söz konusu Karar ile Vergi Mahkemelerinin vermiş oldukları kararların parasal sınırı 20.000 TL olsa dahi bölge idare mahkemesine istinafa götürülebilecektir.

Anayasa Mahkemesi, Kararın dokuz ay sonra (11 Eylül 2024 tarihinde) yürürlüğe gireceği belirtmiştir.

Anayasa Mahkemesi daha önce 26/7/2023 tarihli ve E: 2023/36, K. 2023/ 142 sayılı Kararı ile 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 18/6/2014 tarihli ve 6545 sayılı Kanun’un 20. maddesiyle değiştirilen 46. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “Konusu yüz bin Türk lirasını (2023 yılı için beş yüz seksen bir bin Türk lirasını) aşan...” ibaresini Anayasaya aykırı bularak; (b) bendinin kalan kısmını ise 6216 sayılı Kanunun 43/4 bendi kapsamında iptal etmişti.

Buna göre bu Karar sonucunda Bölge İdare Mahkemeleri Kararları, temyize götürülemeyeceğinden Yasama organına düzenleme yapması için süre tanınmış ve Kararın dokuz ay sonra (13 Temmuz 2024) yürürlüğe gireceği belirtilmişti.

Mevcut durumda Vergi Mahkemelerinde dava açmaya ilişkin parasal sınırlar aşağıdaki gibidir.

VERGİ MAHKEMELERİNDE DAVA AÇMAYA İLİŞKİN PARASAL SINIRLAR (TL)

2019

2020

2021

2022

2023

Vergi                            mahkemesi

hâkimlerinden biri tarafından çözümlenen davalarda parasal üst sınır

44.000

53.000

57.00

77.000

171.000

2576 sayılı Kanun md.7, Ek Madde 1

Vergi mahkemelerinin kesin (istinaf yoluna gidilemeyen) kararlarına ilişkin parasal sınır

6.000

7.000

7.000

9.000

20.000

2577 sayılı Yasa, md.

45/1

VERGİ MAHKEMELERİNDE DAVA AÇMAYA İLİŞKİN PARASAL SINIRLAR (TL)

2019

2020

2021

2022

2023

İstinaf mahkemelerinin kesin (Danıştaya temyiz yoluna gidilemeyen)            kararlarına

ilişkin parasal üst sınır

144.000

176.000

192.000

261.000

581.000

2577 sayılı Yasa, md.

46/b

Duruşma için parasal alt sınır

44.000

53.000

57.00

77.000

171.000

2577 sayılı Yasa, md.

17/1

Saygılarımızla...

Editör: Hakan UYSAL