4 Seri No.’lu Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğe göre, kurumlar vergisi mükelleflerinin ilişkili kişilerle bir hesap dönemi içinde yaptıkları işlemler ile ilgili olarak “Transfer Fiyatlandırması, Kontrol Edilen Yabancı Kurum ve Örtülü Sermayeye İlişkin Form”u doldurmaları ve kurumlar vergisi beyannamesi ekinde bağlı bulundukları vergi dairesine vermeleri gerekmektedir. Her bir ilişkili kişi bazında yıllık toplam net tutarı 30.000 TL’nin altında olan mal veya hizmet alım ya da satım işlem bilgileri ile söz konusu ilişkili kişi bilgilerine yer verilmesine gerek bulunmamaktadır.

Form kapsamındaki işlemler nelerdir?

 Form, kurumlar vergisi mükelleflerince bir hesap döneminde transfer fiyatlandırmasına ilişkin işlemler, kontrol edilen yabancı kurum ve ortak veya ortakla ilişkili kişilerden temin edilen borç bulunması halinde doldurulacaktır. İlişkili kişilerle alım satım işlemi ve her hangi bir borç alış verişi olmayan kurumların formu doldurmaları zorunlu değildir. Söz konusu form kurumlar vergisi beyannamesi ekinde verilmelidir. Kendilerine özel hesap dönemi tayin edilen kurumlar vergisi mükelleflerinin de, ilişkili kişilerle yaptıkları mal veya hizmet alım ya da satım işlemleri ile ilgili olarak formu doldurmaları ve kurumlar vergisi beyannamesi ekinde bağlı bulundukları vergi dairesine vermeleri gerekmektedir.

Beyanname elektronik ortamda verilmesi gerektiğinden formun da elektronik ortamda verilmesi gerekmektedir. Alım, satım, imalat ve inşaat işlemleri, kiralama ve kiraya verme işlemleri, ödünç para alınması ve verilmesi, ikramiye, ücret ve benzeri ödemeleri gerektiren işlemler her hal ve şartta mal veya hizmet alım ya da satımı olarak değerlendirilir. Formla sadece ilişkili kişilerle yapılan işlemler (transfer fiyatlandırması ) değil, “kontrol edilen yabancı kurum” ve “örtülü sermayeye ilişkin işlemler”e ait bilgiler de beyan kapsamındadır.

Formda yer alan transfer fiyatlandırması, kontrol edilen kurum kazancı ve örtülü sermayeye ilişkin işlemlerin bir veya birkaçının bulunması durumunda sadece bu işleme ilişkin kısım doldurulacak olup, formda belirtilen söz konusu işlemlerin hiç birisinin bulunmaması durumunda form doldurulmayacak ve beyanname ekinde de gönderilmeyecektir.

Formun verilmemesi veya eksik doldurulması

Formun hatalı düzenlenmesi halinde VUK 352. Madde “vergi beyannameleri, bildirimler, evrak ve vesikaların kanunen belli şekil ve muhteviyatı ve ekleri ile bunlarla ilgili olarak yapılan diğer düzenlemelere ilişkin hükümlere uyulmamış olması” uyarınca II. Derecede usulsüzlük cezası kesilebilecektir. Ayrıca, formu vermeyen kurumlar vergisi mükellefleri VUK Mükerrer Madde 355’in birinci fıkrasına göre özel usulsüzlük cezasına muhatap olabileceklerdir.

Transfer fiyatlandırmasına ilişkin belgelendirme yükümlülüklerinin tam ve zamanında yerine getirilmiş olması kaydıyla, örtülü olarak dağıtılan kazanç nedeniyle zamanında tahakkuk ettirilmemiş veya eksik tahakkuk ettirilmiş vergiler için vergi ziyaı cezası %50 indirimli olarak uygulanır. Dolayısıyla ceza indirimlerinden yararlanmak için Formun tam ve eksiksiz bir şekilde doldurularak kurumlar vergisi beyannamesi ekinde vergi dairesi verilmesi gerekmektedir.

Dünya | Mahmut Bülent YILDIRIM