Kamu Gözetimi Kurumu yatırım teşvik sistemi kapsa­mında ortaya çıkan ertelenmiş vergi varlıklarının açıklanması hakkında bir karar yayınlamıştır.

Yayımlanan bu karara göre yapılacak çalışma ve açıkla­malar, “Yatırım Teşvik Sistemi Kapsamında Elde Edilen Vergi Avantajları” başlığı altında ayrı bir şekilde sunulur.

Yayınlanan kararın amacı, finansal tabloların gerçeğe ve ihtiyaca uygun olarak sunulmasını temin etmektir.

Hangi kuruluşlar bu karara uyacaklardır bir bakalım.

Yatırım teşvik sisteminden faydalanan kamu yararını il­gilendiren kuruluşlar, zorunlu ya da isteğe bağlı olarak TFRS uygulayan büyük işletmeler bu kararı uygulayacak­lardır.

Bu kuruluşlar yatırım teşvik sistemi kapsamındaki indi­rimli gelir veya kurumlar vergisi uygulamasından doğan ertelenmiş vergi varlıkla­rına ilişkin ilave bilgileri fi­nansal tablolarda bu karara göre açıklayacak­lardır.

Kararda geçen işletme­ler ve tanımlar hangileri­dir?

Büyük işletme: Büyük ve orta boy işletmeler için finansal raporlama standardının güncellenmiş BOBİ FRS 2021 sunumu kurul kararının 5’inci maddesine göre tanımlanan büyük işletmelerdir.

Kamu yararını ilgilendiren kuruluşlar: Halka açık şir­ketler, bankalar, sigorta, reasürans ve emeklilik şirketleri, faktöring şirketleri, finansman şirketleri, finansal kiralama şirketleri, varlık yönetim şirketleri, emeklilik fonları, 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanu­nunda tanımlanmış olan ihraççılar ve sermaye piyasası ku­rumları ile faaliyet alanları, işlem hacimleri, istihdam ettikleri çalışan sayısı ve benzeri ölçütlere göre önemli öl­çüde kamuoyunu ilgilendirdiği için Kurum tarafından bu kapsamda değerlendirilen kuruluşlardır.

3. Kurum: Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Stan­dartları Kurumu’dur.

4. Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS): Kurum tarafından Türkiye Muhasebe Standardı, Türkiye Fi­nansal Raporlama Standardı, Türkiye Muhasebe Standardı Yorum ve Türkiye Finansal Raporlama Standardı Yorum adlarıyla yayımlanan standartlardır.

5. Yatırım Teşvik Sistemi: Bakanlar Kurulunun 15/6/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararı uyarınca; sayılan ve işletmelere sağlanan teşvik ve yardımlardır.

Yatırım teşvik sistemine göre ertelenmiş vergiler ve açık­lamalar nelerdir?

a. Kamu yararını ilgilendiren kuruluşlar ile zorunlu ya da isteğe bağlı olarak TFRS’yi uygulayan büyük işletmeler

b. Ara dönem ve yıllık finansal tablolarına ilişkin dipnot­larında TMS 1 Finansal Tabloların Sunuluşu’nun 122, 125 ve 129’uncu paragrafları ile TMS 12 Gelir Vergileri’nin 81 ve 82’nci paragraflarında açıklanması zorunlu tutulan bilgi­lere ilâve olarak Yatırım Teşvik Sistemi kapsamında ortaya çıkan ertelenmiş vergilere ilişkin aşağıdaki hususları da açıklayacaklardır:

Yatırım teşviklerinden kaynaklanan vergi avantajının cari dönem vergisine tekabül eden kısmı.

Yatırım teşviklerinden kaynaklanan ertelenmiş vergi varlıklarının

—kullanılması beklenen dönem(ler).

—dönemler itibarıyla yıl bazında geri kazanılması bek­lenen kısımları.

finansal tablolara yansıtılmasında kullanılan önemli mu­hakeme ile önemli varsayımlar.

—finansal tablolara alınmasında kullanılan kilit varsa­yımlardaki değişikliklerin, ertelenmiş vergi varlıklarının geri kazanılabilirliğine olan etkileri ve bu etkilere ilişkin açıklamalar.

—Yatırım teşviklerinden doğan ertelenmiş vergi varlık­larında kullanılan varsayımlara ilişkin duyarlılık analizleri yapılarak açıklanır.

Yazımızın başında da belirttiğimiz gibi bu açıklamalar, “Yatırım Teşvik Sistemi Kapsamında Elde Edilen Vergi Avantajları” başlığı altında ayrı bir şekilde sunulur.

Bu Karar, 1/1/2023 tarihinde veya sonrasında başlayan hesap dönemlerinde uygulanır. Dolayısıyla 2023 yılı ba­ğımsız denetim çalışmalarında ve raporlarında yazımızda açıklanan bu konuların da dikkate alınması gerekmektedir.