3Mart 2022 tarihli bir yazımda yeni kalite yönetim stan­dartları mı geliyor başlığı ile yeni kalite yönetim stan­dartları geldiğinden bahsederek özellikle 15 Aralık 2022 tarihine kadar ülkemizde de yapılması gereken düzenleme ve değişikliklerden bahsettik.

Sayılı günler çabuk geçti ve sonunda yeni kalite yönetim standartları ve hatta bu konudaki uygulama rehberleri de ya­yımlandı. KGK, (Kamu Gözetimi Kurumu) internet sitesinde Kalite Yönetimi Standartlarına ilişkin uygulama rehberlerinin yayımlanması hakkında bir de duyuruda bulundu.

Duyurunun başlangıcı şöyledir.

“Bilindiği üzere Temmuz 2022’de Kurumumuz tarafından, denetim şirketlerinin kalite yönetimi yaklaşımını güçlendiren iki yeni ve bir revize Kalite Yönetim Standardı taslağı yayım­lanmıştır:

İlk Uygulama Rehberleri, paydaşların söz konusu standart­larda yer alan yükümlülükleri daha iyi anlamaları ve Standart­larda yer alan hükümlerin amaçlanan şekilde uygulanması konusunda yardımcı olmak üzere tüm ilgililerin istifadesine sunulmaktadır. Rehberler, standartların ikâmesi mahiyetinde olmayıp, uyulması zorunlu olan düzenlemeler değildir. Reh­berler yeni standartlara uyum için gerekli açıklamaları içer­mektedir. “

Gelelim KYS 1-KYS2 ve BDS 220 Revize standartlarına ait rehberlerin konusu ve amaçları ile yürürlük tarihlerine:

I• KYS 1 Finansal Tabloların Bağımsız Denetim veya Sı­nırlı Bağımsız Denetimleri ile Diğer Güvence Denetimleri ya da İlgili Hizmetleri Yürüten Bağımsız Denetim Şirket­leri için Kalite Yönetimi konusundaki rehber 99 sahifedir.

Bu standardın uygulanması konusunda bilgi vermektedir.

KYS 1 nedir dendiğinde bilmemiz gereken şudur.

Denetim şirketleri, Türkiye Denetim Standartları kapsa­mında, aşağıdaki gibi farklı türde denetim veya hizmetler gerçekleştirebilirler:

• BDS1 ve SBDS2’ler kapsamında yürütülen finansal tablo­ların bağımsız denetimleri veya sınırlı bağımsız denetimleri,

• GDS3’ler kapsamında yürütülen tarihi finansal bilgilerin bağımsız denetimleri veya sınırlı bağımsız denetimleri dışın­daki güvence denetimleri (örneğin, genişletilmiş dış rapor­lama güvencesi veya hizmet kuruluşlarındaki kontrollere ilişkin güvence) veya

• İHS4’ler kapsamında yürütülen ilgili hizmetler (diğer bir ifadeyle, üzerinde mutabık kalınan prosedürler ve derleme işleri).

EkoHaber | Cevdet AKÇAKOCA