Bilindiği gibi, enkaz kaldırma ve yıkım işleri uygulamada KDV oranı konusunda muhtelif sorunlara neden olabilmektedir...

İhale makamları tarafından ihale edilen yıkım işlerinde ihale makamları yapılan işe göre enkazın yıkımcı firma tarafından bedelsiz alınması ve buna mukabil yıkım işinin bedelsiz yaptırılıp, yaptırılmamasına göre KDV oranı farklılık arz edebilmektedir.

Somut bir olayda, ihale makamı tarafından ihaleye çıkartılan okul yıkım ve enkaz kaldırma işleri ile ilgili ihale üzerinde kalan firma tarafından düzenlenecek faturada KDV oranı hakkında tereddüt yaşanmaktadır. Buna göre;

1. Okul bina yıkım işinde çıkan hurda malzeme karşılığında verilen hizmet bedeli bedelsiz ise, herhangi bir KDV hesaplanması söz konusu değildir.

2. Yıkım işinden çıkan hurda karşılığında bir bedel ödenmekte ise uygulama değişmektedir. Bu durumda binaların enkaz bedeli ile yıkım hizmeti bedeli arasındaki farkın dikkate alınarak yalnızca bu fark üzerinden KDV hesaplanması söz konusu değildir.

3. Bilindiği gibi, 3065 sayılı KDV kanunun 17/4-g hükmüne göre hurda malzemenin KDV’den istisna olduğu açıkça belirtilmiştir.

Sonuç olarak, konuyla ilgili Gelir İdaresi Başkanlığı Hatay Vergi Dairesi başkanlığı Mükellef Hizmetleri Grup Başkanlığı’nın vermiş olduğu özelgede de bu durumda açıkça KDV’ye tabi olmadığı belirtilmiştir. [1] ihale makamı tarafından ihaleye çıkartılan enkaz kaldırma ihale işinde Damga Vergisi ve Harçlar Kanunları açısından ilgili tarifelere göre damga ve harçların alınması gerekmektedir.

----------

[1] 07.04.2012 gün ve 26-33 sayılı Özelge.