İdarede geçen ve 30 gün, yanıtlama süresinde gecikme zammı uygulamasına son verilmiştir. Tebliğ’in 7. maddesinde ile KDV GUT tebliğinin (I/C 2.1.5.2.1) bölümünün ikinci ve üçüncü paragrafları ve altıncı paragraflarının ilk cümlesinde yer alan “belge ya da “ ibaresi yürürlükten kaldırılmış olup, altıncı paragrafın son cümlesine bir ekleme yapılmıştır.

Bilindiği gibi; KDV genel uygulama tebliğinde, değişiklik yapılmasına ilişkin 50. seri nolu KDV Genel Tebliği, 10.02.2024 tarihli ve 32456 sayılı, Resmi Gazete ’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Buna göre, idarede geçen ve 30 gün, yanıtlama süresinde gecikme zammı uygulamasına son verilmiştir. Tebliğ’in 7. maddesinde ile KDV GUT tebliğinin (I/C 2.1.5.2.1) bölümünün ikinci ve üçüncü paragrafları ve altıncı paragraflarının ilk cümlesinde yer alan “belge ya da “ ibaresi yürürlükten kaldırılmış olup, altıncı paragrafın son cümlesine bir ekleme yapılmıştır.

Buna göre, “ 30 gün lük ek süreden sonra eksiklikleri gideren mükelleflerin mahsup talepleri ise eksikliklerin giderildiği tarih itibariyle yerine getirilir ve eksik yazısının mükellefe tebliğ edildiği tarih ile mükellefin eksiklikleri giderdiği tarih arasında geçen süre için gecikme zammı uygulanır. Bu talebe ilişkin, vergi dairesinde yapılan, işlemler sırasında geçen süre için ise gecikme zammı uygulanmaz.”

1. Mahsuben iade için iade talep dilekçesi ve iade için aranan belgelerin eksiksiz ve tam olarak verilmiş olması gerekir. Vergi dairelerince yapılan işlemler sırasında meydana gelen gecikme nedeniyle zamanında mahsubu yapılamayan, vergi dairesine olan borçlar için gecikme zammı tatbik edilemez.

2. KDV iade alacağının kesinleştiği (iadeye hak kazanılan) tarih ve tutar itibarıyla, vadesi geçmiş borçlara bu tarihten sonra gecikme zammı tatbik edilmez.

3. KDV iadesi için mahsuben iadeye ilişkin iade talep dilekçesi olmaksızın, gerekli belgelerin ibraz edilmiş olması halinde, iade talebinde bulunulmamış sayılır. İlgili dönem KDV beyannamesinde iade beyanında bulunulmuş olması halinde de iade talebinde bulunulmamış kabul edilir.

4. Vergi dairesine olan borçlara mahsup taleplerinde vergi daireleri, belgelerdeki muhteviyat eksikliklerini veya KDVİRA sisteminin tespit ettiği olumsuzlukları mükellefe yazı ile tebligat çıkartılır.

5. Yazının tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde eksiklikleri/olumsuzlukları gideren mükelleflerin mahsup talepleri, mahsup dilekçesinin vergi dairesine verildiği tarih itibarıyla yerine getirilir ve bunlara gecikme zammı tatbik edilmez.

6. Uygulamanın yürürlük tarihi 10.02.2024 olarak belirlenmiştir.

7. 30 günlük ek süreden sonra eksiklikleri gideren mükelleflerin mahsup talepleri, eksikliklerin giderildiği tarih itibarıyla yerine getirilir ve eksiklik yazısının mükellefe tebliğ edildiği tarih ile mükellefin eksiklikleri giderdiği tarih arasında geçen süre için gecikme zammı uygulanır. Bu talebe ilişkin vergi dairelerinde yapılan işlemler sırasında geçen süreler için ise gecikme zammı tatbik edilmez.

8. Mahsup dilekçesinin verilmesi ancak elektronik ortamda gönderilmesi gereken belgelerin gönderilmemesi veya belgelerin muhteviyatında eksiklikler bulunması halinde de bu doğrultuda işlem tesis edilecektir.