Sosyal Güvenlik Kurumu Özel Sağlık Hizmeti Sunucularından Sağlık Hizmeti Satın Alım Sözleşmesi’nde önem arz eden bir diğer husus ise personel çalıştırma kısıtları ile ilgili.

GİB’e E-Dönüşüm Sorunlarına Çözüm Önerileri GİB’e E-Dönüşüm Sorunlarına Çözüm Önerileri

“2022 yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Özel Sağlık Hizmeti Sunucularından Sağlık Hizmeti Satın Alım Sözleşmesi” 01.06.2022 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi. Bu itibarla özel hastanelerin yeni sözleşmeyi imzalamaları ve sözleşmede yer alan yükümlülüklere uymaları gerekiyor.
Geçen haftaki yazımızda özel hastanelerin unvan, ortak, adres, ruhsat ve branş değişiklikleri ile sağlık personeli bildirimlerinin yeni sözleşmede ne şekilde düzenlendiğinden bahsetmiştik. Sosyal Güvenlik Kurumu Özel Sağlık Hizmeti Sunucularından Sağlık Hizmeti Satın Alım Sözleşmesi’nde önem arz eden bir diğer husus ise personel çalıştırma kısıtları ile ilgili.

Hekim Çalıştırma Kısıtları
Sosyal Güvenlik Kurumu Özel Sağlık Hizmeti Sunucularından Sağlık Hizmeti Satın Alım Sözleşmesi’nde bazı hekimlerin çalıştırılması halinde fatura bedellerinin ödenmeyeceği yönünde bir düzenleme bulunmakta. Buna göre, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda belirtilen ve Kurum zararına neden olan nitelikli dolandırıcılık suçunun işlendiği kesinleşmiş mahkeme kararıyla sabit görülmesi şartıyla; söz konusu fiillerin hekimler tarafından işlendiği durumda, kesinleşmiş mahkûmiyet kararında yer alan mahkûmiyet süresi dikkate alınarak, üç yıldan az olmamak üzere mahkûmiyet kararında yer alan süre ile hekimlerle sözleşme yapılmaz ve aynı sürede fatura bedelleri ödenmez. Kesinleşmiş mahkeme kararının beklenmesi sağlık hizmeti satın alınmasına ilişkin sözleşmelerde belirtilen fesih sürelerinin uygulanmasına da engel olmaz.
5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda belirtilen nitelikli dolandırıcılık fiillerini işleyen sağlık hizmeti sunucusu ve/veya ilgili hekimler hakkında ruhsat iptali de dahil olmak üzere gerekli tüm iş ve işlemler için keyfiyet Sağlık Bakanlığına bildirilir.  

Personel Çalıştırmada SGK ve Devlet Hastanesi Personeli Kısıtı
Sosyal Güvenlik Kurumu Özel Sağlık Hizmeti Sunucularından Sağlık Hizmeti Satın Alım Sözleşmesi’ne göre; Sosyal Güvenlik Kurumu’nda çalışan personel, resmi sağlık hizmeti sunucusunda görev yapan başhekim veya başhekim yardımcısı, görevden ayrılmaksızın Sosyal Güvenlik Kurumu’nun sözleşme yaptığı özel hastanelerde çalışamazlar. Ayrıca bu kişilerin özel hastanelerde mesul müdür, sahip, tüzel kişiliklerde yönetim kurulu üyesi ve/veya ortak olmaları da mümkün değil.
Bu personelin özel hastanelerden veya Kurumdan/başhekimlikten/başhekim yardımcılığından ayrılmasına kadar özel hastane, MEDULA Sisteminde pasif hale getirilir. Aksi takdirde her bir kişi için 25.000 TL ceza koşulu uygulanır. Söz konusu ceza tutarı önceki sözleşmede 20.000 TL tutarındaydı.

Bildirilenden Farklı Hekim Hizmet Sunmuşsa Ne Olur?
Yeni Sosyal Güvenlik Kurumu Özel Sağlık Hizmeti Sunucularından Sağlık Hizmeti Satın Alım Sözleşmesi’nde yer alan yeni düzenlemelerden bir tanesi de Sosyal Güvenlik Kurumu’na beyan edilen hekim dışında başka bir hekim tarafından hizmet sunulduğunun tespiti durumunda ceza koşulu uygulanması.
Buna göre; özel hastaneler tarafından hastalara sunulan sağlık hizmetinin, Kurum mevzuatında yer alan kurallara da aykırı olmamak koşuluyla; hizmeti sunduğu beyan edilen sözleşme kapsamındaki hekim dışında, sözleşme kapsamındaki aynı branştan başka bir hekim tarafından sunulduğunun tespit edilmesi halinde 1.000 TL’den az olmamak üzere işlem bedelinin üç katı tutarında ceza koşulu uygulanacak ve tespit edilen fiil açıkça belirtilmek suretiyle özel hastaneye tebliğ edilecek.

Hekimleri Gösterir Tabela Asılmalı mı?
Eski hizmet alım sözleşmesinde hekimleri gösterir tabela asmaya ilişkin bir düzenleme bulunmaktaydı. Buna göre; özel hastane, sözleşme kapsamında hizmet sunacak olan hekimlerini branş bazında düzenlenecek 75x50 cm boyutunda tek bir tabela ile hastaların görebileceği bir yerde duyurmak zorundaydı. Ayrıca, belirtilen hükme aykırı davranıldığının tespit edilmesi halinde her bir hekim için, 1.000 TL ceza uygulanıyordu.
Söz konusu yükümlülük 2022 Haziran ayından itibaren geçerli olan yeni Sosyal Güvenlik Kurumu Özel Sağlık Hizmeti Sunucularından Sağlık Hizmeti Satın Alım Sözleşmesi’nde yer almadı. Dolayısıyla özel hastaneler için bu yükümlülük artık yok.
 
13.06.2022
​​

Dr. Mehmet BULUT
İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı