Bilindiği gibi KDV oranları satış veya hizmete konu ürünler için 3 veya4 oran başlık altında toplamak mümkündür...

Örneğin, %1, %10, %20 v.d. bu çalışmamızda paket satışlarda, self serviste, garsoni hizmeti verilmeksizin yapılan satışlarda ve yemek sepeti, getir gibi aracı kurumlar kanalı ile yapılan satışlarda uygulanması gereken KDV oranı hakkında maliyenin yayınladığı bir özel geden yola çıkılarak açıklamalarda bulunacağız. 

“Mal teslimi ve hizmet ifalarına uygulanan KDV oranları, 3065 sayılı KDV Kanununun 28'inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak maddede yer alan sınırlar dahilinde, 700 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişmeden önce Bakanlar Kurulu, değişiklik sonrasında ise Cumhurbaşkanı tarafından belirlenmektedir. 

07/07/2023 tarih ve 32241 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve 10/07/2023 tarihinde yürürlüğe giren ve 7346 sayılı Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararının 1 inci maddesi ile 24/12/2007 tarih ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan (%18) ibaresi (%20), (c) bendinde yer alan (%8) ibaresi (%10) şeklinde değiştirilmiştir. 

Bu kapsamda KDV oranları, 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) eki (1) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %10 (7346 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile değişen ibare. Yürürlük: 10/07/2023), bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler içinse %20 (7346 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile değişen ibare. Yürürlük: 10/07/2023) olarak uygulanmaktadır. 

5189 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile getirilen düzenleme uyarınca, söz konusu BKK eki (1) sayılı listenin (A) bölümünde Türk Gümrük Tarife Cetvelinin (TGTC) fasılları veya alt tarife pozisyonları itibariyle sayılan gıda maddelerinin (özel tüketim vergisine tabi olanlar hariç) 14/2/2022 tarihinden itibaren teslimleri %1 KDV oranına tabi bulunmaktadır. 

Söz konusu BKK eki (1) sayılı listenin (A) bölümünün 17 inci sırasında; "Türk Gümrük Tarife Cetveli (TGTC)'nin 21 no.lu faslında yer alan mallar," ibaresi yer almaktadır. Söz konusu fasılda ise "Yenilebilen çeşitli gıda müstahzarları" tanımlanmış olup, 2105.00 pozisyonunda "Dondurma ve yenilen diğer buzlar"a yer verilmiştir.” 

“Öte yandan, aynı BKK eki (II) sayılı listenin 24 üncü sırasında; 

"Gazino, açık hava gazinosu, bar, dans salonu, diskotek, pavyon, taverna, birahane, kokteyl salonu ve benzeri yerler hariç olmak üzere kahvehane, kır kahvesi, çay bahçesi, çay ocağı, kıraathane, kafeterya, pastane, ayakta yemek yenilen yerler, yemeği pakette satan veya diğer şekillerde yemek hizmeti sunan yerler, lokanta, içkili lokanta, kebapçı ve benzeri yerlerde verilen hizmetler (bu yerlerde verilen hizmetlerin alkollü içeceklere isabet eden kısmı hariç)" 

sayılmış ve bu hizmetlere %10 oranında KDV uygulanması öngörülmüştür. Konuya ilişkin ayrıntılı açıklamalara KDV Genel Uygulama Tebliğinin "III/B-2.4. Yiyecek ve İçecek Sunulan Yerlerde KDV Oran Uygulaması" başlıklı bölümünde yer verilmiş olup, yemek hizmeti sunan yerlerin tanımı ve tasnifinde, "İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik" ve ilgili diğer mevzuat esas alınmaktadır. 

Bu hüküm ve açıklamalara göre; paket satış, self servis gibi herhangi bir hizmet vermeden/yeme içme hizmetine konu edilmeden ve/veya herhangi bir şekilde müşterilere servis edilmesine yönelik herhangi bir işleme tabi tutulmaksızın doğrudan tezgahtan yapılan dondurma tesliminde %1 oranında KDV hesaplanması gerekmektedir. 

Diğer taraftan, işletmenizde, bu yerde üretildiğine veya dışarıdan temin edildiğine bakılmaksızın verilen yeme içme hizmetleri ile satılan ürünün sipariş suretiyle paket servis şeklinde sunulması/hazırlanması, sonrasında gönderilmesi/gelinip alınması halinde %10 oranında KDV hesaplanması gerekmektedir.”  

Yukarıda verilen özelge kapsamı uyarınca perakende dondurma satışlarında %1 KDV oranı uygulanacaktır örneğin müşteri gelip tezgahtan bir külah dondurma alıp bedelini ödeyerek gitmesi halinde KDV oranı %1 olacaktır. Aynı müşteri bu örnekte pastaneye oturup masada dondurma sipariş verip hizmeti orada alması halinde KDV oranı%10 olacaktır.