Devletimiz dönem dönem şirketlerimizin bilançolarını güçlendirmeleri için ana faaliyet konusu dışında ellerinde bulunan değerleri tekrar ekonomiye kazandırmak yaratılan kaynak ile esas faaliyetlerine destek olmaları ve kaynaklarını daha etkin kullanmaları amacıyla bazı muafiyet ve istisnalar getirmekte ve şirketlerimize avantajlar sağlamaktadır.

Bu yazımızda da dilimiz döndüğünce bu hususa değinmeye çalışacağız. Ana faaliyet konusu taşınmaz ticareti ve kiralaması olmayan şirketlerimizin en az iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan taşınmazların satışından doğan kazançlarına ve bu satıştan kaynaklanan Katma Değer Vergisine istisnalar getirmiştir.

Şimdi sırasıyla bunları açıklamaya çalışalım.
 

KURUMLAR VERGİSİ YÖNÜNDEN İSTİSNA UYGULAMASI;

Zaman zaman yaptığımız gibi küçük sorular sorarak konuya açıklık getirmeye çalışalım.

Öncelikle bu istisnadan kimler yararlanır? İstisnadan yararlanma için belirli bir süre varmıdır? İstisna kazancın ne kadarına uygulanır? Satışa ilişkin tahsilat hükümleri nelerdir? Tahsilat yapılmazsa cezai şart varmıdır? Satış sonrası elde edilen kazanç ne şartlarla çekilebilir? Bilançoda nerede gösterilir?
 

Öncelikle bu istisnadan kimler yararlanır? Ana faaliyet konusu taşınmaz ticareti olmayan kurumlar vergisi mükellefleri yararlanmaktadır.

İstisnadan yararlanma için belirli bir süre varmıdır? İstisnadan yararlanılabilmesi için taşınmazın en az iki tam yıl kurumların aktifinde yer alması gerekmektedir.

Konu Kurumlar Vergisi Kanununun 5 maddesinin e bendinde açıkça belirtilmiştir. “ Kurumların, en az iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan……. taşınmazların satışından doğan kazançların % ?lik kısmı, ”
 

İstisna kazancın ne kadarına uygulanır? 05.12.2017 tarihine kadar istisna edilen taşınmazların satışından sağlanan kazancın %75’lik kısmı istisna edilirken, 05.12.2017 tarihli ve 30261 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7061 sayılı Kanunun 89. Maddesiyle bu oran %50’ye indirilmiştir.
 

Satışa ilişkin tahsilat hükümleri nelerdir? Tahsilat yapılmazsa cezai şart varmıdır? Evet tahsilata ilişkin zorlayıcı hükümler vardır. Aman dikkat! Satış bedelinin satışın yapıldığı yılı izleyen ikinci takvim yılının sonuna kadar yapılması gerekmektedir. Şayet bu süre içerisinde tahsil edilmeyen satış bedeli varsa, bu satış bedeline isabet eden ve istisna nedeniyle zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler ziyaa uğratılmış sayılır.
 

Satış sonrası elde edilen kazanç ne şartlarla çekilebilir? Bilançoda nerede gösterilir? Satış kazancının istisnadan yararlanan kısmı satışın yapıldığı yılı izleyen beşinci yılın sonuna kadar pasifte özel bir fon hesabında tutulur. Kurumlar vergisinden istisna edilen kazanç beş yıl içinde sermaye’ye ilave dışında herhangi bir şekilde başka bir hesaba aktarılır veya işletmeden çekilirse zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler ziyaa uğratılmış sayılır.

KATMA DEĞER VERGİSİ YÖNÜNDEN İSTİSNA UYGULAMASI;

Öncelikle bu istisnadan kimler yararlanır? İstisnadan yararlanma için belirli bir süre varmıdır?

Öncelikle bu istisnadan kimler yararlanır? Ana faaliyet konusu taşınmaz ticareti olmayan kurumlar yararlanmaktadır.

İstisnadan yararlanma için belirli bir süre varmıdır? İstisnadan yararlanılabilmesi için taşınmazın en az iki tam yıl kurumların aktifinde yer alması gerekmektedir. “ KDV Genel Uygulama Tebiği  4.16.1. Taşınmaz Satışlarında İstisna Uygulaması Satışa konu edilecek taşınmazlar (arsa, arazi, bina) ile ……. satışında istisna uygulanabilmesi için kurumların aktiflerinde asgari 2 tam yıl (730 gün) kayıtlı bulunmuş olması gerekmektedir.”

KDV istisnasından yararlanırken dikkat edilmesi gereken husus ise taşınmazın alımı sırasında ödenen KDV’nin satış tarihine kadar indirim yoluyla giderilemeyen kısmının teslimin yapıldığı dönemde gider veya maliyet olarak dikkate alınması gerektiğidir. Şayet işlemin gerçekleştiği tarihe kadar ödenen KDV’nin tamamı indirim yoluyla telafi edilmiş ise hiçbir işlem yapılmasına gerek yoktur. Ancak bir kısmı indirim yoluyla telafi edilmiş bir kısmı henüz indirim yoluyla telafi edilememişse kalan kısım İLAVE EDİLECEK KDV olarak beyan edilir.)

“ KDV Genel Uygulama Tebiği  4.16. 3065 sayılı Kanunun (17/4-r) maddesi uyarınca yapılan teslimlerle ilgili alış ve giderlere ait KDV’nin indiriminde ise aşağıdaki şekilde hareket edilir: - İşlemin yapıldığı tarihe kadar indirim yoluyla telafi edilen kısım için herhangi bir düzeltme yapılması gerekmez. - Satış tarihine kadar indirilemeyen kısım ise* “İlave Edilecek KDV” olarak beyan edilir ve teslimin yapıldığı hesap dönemine ilişkin gelir veya kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider veya maliyet olarak dikkate alınır.”

Ahmet AKÖN
SMMM

Kaynak: www.bdTurkey.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)