Ahmet AKÖN
SMMM

Yine ne oldu! Neye dikkat edeceğiz? dediğinizi duyar gibiyim. Konumuz 6360 sayılı yasa ile Büyükşehir belediyelerinin kurulması mevcut büyükşehir belediye sınırlarının belirlenmesi ile daha evvel Emlak vergisi mükellefiyeti olmayan yerlerin yeni Emlak Vergisi mükellefiyet kapsamına girmesi;

06 Aralık 2012 tarih ve 28489 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 6360 sayılı “On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi Ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile Büyükşehir belediyesi kurulması ve sınırlarının belirlenmesine ilişkin düzenlemeler yapılmıştır.

Bu kanuna göre Büyükşehir belediyelerinin sınırları il mülki sınırları olarak belirlenmiştir.

Yine bu kanunla Aydın, Balıkesir, Denizli, Hatay, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Ordu, Tekirdağ, Trabzon, Şanlıurfa, Van, sınırları il mülki sınırları olmak üzere aynı adla büyükşehir belediyesi kurulmuş ve bu illerin il belediyeleri büyükşehir belediyesine dönüştürülmüştür. Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Eskişehir, Erzurum, Gaziantep, İzmir, Kayseri, Konya, Mersin, Sakarya ve Samsun büyükşehir belediyelerinin sınırları il mülki sınırlarıdır. Yukarıda sayılan illere bağlı ilçelerin mülki sınırları içerisinde yer alan köy ve belde belediyelerinin tüzel kişiliği kaldırılmış, köyler mahalle olarak, belediyeler ise belde ismiyle tek mahalle olarak bağlı bulundukları ilçenin belediyesine katılmıştır.

Yine İstanbul ve Kocaeli il mülki sınırları içerisinde bulunan köylerin tüzel kişiliği kaldırılarak bağlı bulundukları ilçe belediyesine mahalle olarak katılmıştır.

Yapılan düzenlemeyle Büyükşehir Belediyelerinin yetki alanı genişletilerek hizmetlerin daha verimli gerçekleşmesi hedeflenmiştir.

Bu düzenlemelerden sonra Emlak Vergisi mükellefiyeti olmayan yerlerde Emlak Vergisi konusu taşınmazı olanlara Emlak Vergisi mükellefi olma zorunluluğu doğmuştur.

Bu nedenle geçiş süreci olması ve Emlak Vergisi mükellefiyetini yeni tesis edecek olanlara zaman tanınması için 6360 sayılı yasanın Geçici 1. maddesinin 15 (onbeşinci) fıkrasıyla 5 yıllık bir süre tanınmıştır. 31.12.2017 tarihine kadar Emlak vergisi, diğer vergiler, harçlar ve katılım payları için geçiş süresi daha sonra 05.12.2017 tarih ve 30261 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 7061 sayılı kanunun 105 maddesi ile 31.12.2020’ye daha sonra ise 28.12.2018 tarih ve 30639 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 7159 sayılı kanunun 6 maddesi ile bu geçici süre 31.12.2022 ye kadar uzatılmıştır. Büyükşehir belediyesi sınırlarına dahil edilen köylerde gayrimenkulü olanlar için Emlak Vergisi yönünden doğacak yükümlülükleri hafifletilmeye çalışılmıştır. “Bu Kanuna göre tüzel kişiliği kaldırılan köylerde, bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 29/7/1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununa göre alınması gereken emlak vergisi ile 26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu uyarınca alınması gereken vergi, harç ve katılım payları beş yıl süreyle alınmaz. …”

Bu kanunu ilgilendiren son düzenleme ise 19.07.2019 tarih ve 30836 (mükerrer) sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 7186 sayılı Kanunun 33 maddesi ile yapılmıştır. “12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun geçici 1 inci maddesinin onbeşinci fıkrasının son cümlesi yürürlükten kaldırılmış ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.” denilerek ilgili kanun maddesine ilişkin düzenleme yapmıştır.

7186 sayılı kanunun 33. maddesi ile son cümle yürürlükten kaldırılmış olmasına rağmen bazı belediyelerimiz bu düzenlemeyi farklı yorumlayarak sanki yürürlükten kaldırılan bölüm Emlak Vergisine ilişkin kısım gibi hareket etmiş ve kanun gereği 31.12.2022 tarihine kadar alınmaması gereken Emlak Vergilerini tahakkuk ederek mükelleflerin borç hanesine yazmışlardır. Emlak Vergisi taksitlerinin ödenmesi esnasında borç detaylarının kontrol edilmesi varsa 6360 sayılı kanun kapsamında Emlak Vergisi ödemesi yapılmaması gereken yerlere ilişkin borç çıkartılmışsa itiraz edilmesi şayet 6360 sayılı kanun kapsamında oluşan Emlak Vergisi sehven ödenmiş ise bu ödemenin iadesine ilişkin sürecin başlatılması gerekmektedir.

6360 Sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi Ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

GEÇİCİ MADDE 1 – (15) Bu Kanuna göre tüzel kişiliği kaldırılan köylerde, bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 29/7/1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununa göre alınması gereken emlak vergisi ile 26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu uyarınca alınması gereken vergi, harç ve katılım payları 31/12/2022 tarihine kadar (bu tarih dâhil) alınmaz ve 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının üçüncü bendi, 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının birinci bendi ile beşinci bendi, 66 ncı maddesinin birinci fıkrasının beşinci bendi hükümleri 31/12/2022 (bu tarih dâhil) tarihine kadar uygulanmaya devam edilir. Bu yerlerde içme ve kullanma suları için alınacak ücret 31/12/2022 tarihine kadar (bu tarih dâhil) en düşük tarifenin % 25’ini geçmeyecek şekilde belirlenir. (Mülga cümle:17/7/2019-7186/33 md.)(…) (1)(2)

(1) 28/11/2017 tarihli ve 7061 sayılı Kanunun 105 inci maddesiyle bu fıkrada yer alan; “31/12/2017” ibaresi “31/12/2020” şeklinde, “beş yıl” ibareleri “altı yıl” şeklinde değiştirilmiştir.

(2) 27/12/2018 tarihli ve 7159 sayılı Kanunun 6 ncı maddesiyle bu fıkrada yer alan yer alan “altı yıl süreyle” ibareleri “31/12/2022 tarihine kadar (bu tarih dâhil)” şeklinde, “31/12/2020” ibaresi “31/12/2022 (bu tarih dâhil)” şeklinde şeklinde değiştirilmiştir.

7186 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik
Yapılması Hakkında Kanun

MADDE 33 – 12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun geçici 1 inci maddesinin onbeşinci fıkrasının son cümlesi yürürlükten kaldırılmış ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

(30) Bu fıkrayı ihdas eden Kanunla ilga edilen son cümlesi dahil onbeşinci fıkraya ilişkin hata ve düzeltmeye dayalı mükellefçe talep edilen red, iade ve ödemeler, idarelerin en son kesinleşmiş bütçe gelirlerinin yüzde biri oranında pay ayrılmak suretiyle yapılır. Talep edilen toplam tutarın, ayrılan ödeneğin toplam tutarını aşması hâlindered, iade ve ödemeler, sonraki yıllara sari olacak şekilde, idareye başvuru tarihi veya dava açılması hâlinde mahkeme ilamının idareye tebliğ tarihi esas alınmak suretiyle garameten ve taksitlerle gerçekleştirilir. Taksitli ödeme süresince4/12/1984 tarihli ve 3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanuna göre ayrıca kanuni faiz ödenir.”

Kaynak: www.bdTurkey.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)