Meslek camiasında zaten yönetenlere karşı bir adalet inancının bulunduğu söylenemez. Bir çok defalar yapılan uygulamalara yönelik, hakkaniyet kuralları çerçevesinden uzak, bir takım alınan veya alınmayan kararlar mevcudiyetini muhafaza etmektedir. Zamanında, 3568 sayılı yasayı ve o yasa ile kurulan birlik ve odaları, vesayet altına sokanlardan, kazanılmış hakların nerelere uçtuğunu sorgulamamız gerekir.

Kazanılmış haklar kavramına, genişletilmiş kapsamı ile baktığımız vakit, her türlü SMMM hak ve özgürlüklerini ve hatta sosyal politikaları, kapsadığını görmek mümkündür.
Üzüntüsüne, sevincine,sağlığına, yasına v.s. paylaşım ve katkıda bulunamayan bir yönetim faciasından, olağan kanun ve tebliğ ve sirkü veya yönerge veya her ne ise devletin vesayetini kullanma isteğinde her seferinde dumura uğramış isek kusura bakmayın bunda defaaten " yönetin bizi " mührünü verenler olarak bizlerde suçluyuz.Çünkü her türlü *.izm hareketi klinik olarak düşünüldüğü vakit güzeldir aslında. Ve fakat bizdeki demokrasilerde öyle bir hırs var ki seçmenin oy pusulasını kullanacağı mekanın , en güzel lojistik yerlerinin, tutulabilme kavgası ve sonrasında ise tarafların badygardları güvenliği sağlayarak rüzgar estirdikleri için kimse hür iradesinde oy kullanamıyor.Grup kararları doğrultusunda yancı oylar ile gerçekten meslek ve meslektaş adına çalışacaklar başımıza gelememektedir.
Akıl okuyarak bu akılları avuçlarına alanlar, kendine yakın olanları uç ve üst noktada kayırarak meslek kurumlarını ötekileşme düzlemine sokmuşlardır.
Her türlü kapalı kapılar ardından yapılan ve üzerimize salınan salmaları daha yeni yeni bir şekilde ağızdan kaçırmalar veya var olanın paylaşımındaki tersliklerle veya hakikaten idealist olanların deklare etmesi ile öğreniyoruz..
Öğrendikçe de şeffaf olunması gerçeğinde zorlamaya başlıyoruz.
YMM 'lerin SMMM 'leri kendilerine taşeron ettiği bir sistem haline dönüşürken sesi kısık olanların yapacakları tek şey varsa o da durumu kabullenerek zafiyet içinde olduklarının altını imza edip yorgunlukların da emekliliklerini yaşamaktır.
Ya yoksa tüketici yasasında bile yer almayan ve dahi 2008 de kanun tasarısı olarak meclise gönderilen bağımsız denetim aşamalarının en son halkasında üyelerini perişan eden bir zihniyet tabi ki aşağıya almış bulunduğum Sayın Başkanın birliğe yazdığı " 2014/32 sayılı "Sigorta Acentelerinin Şube Açma İle İlgili Kurallara Uyumu Konusunda Sektör Duyurusuna Ek Sektör Duyurusu" hakkında. " konulu hak arama dilekçesine kadar varmış bulunmaktadır.
Diğer tarafta ise bir araya gelemeyen sevgili meslektaş grubu, hala egolarının şişkinliğinde, klavye başında   don kişot olup da ve aynada aslana (!) bakarken, aslında, her kötü gidişin müsebbibi oldukalrının                       " farkındalığında " değiller..
Sadece bu konu ile YMM onayı değil, daha bir çok konuda SMMM 'ler yok farzedilerek onayları kabul edilmemektedir.
Yakında Basel III kriterlerinin sert uygulamaları finans çevrelerinde uygulamaya alınırken bankaların kredi verirken istemiş olduğu tüm belgelerde de YMM onayı istenir mi ?
Basel YMM 'yi tanımaz ve bilmez.Ama bizimkiler bir yolunu bularak mutlaka üstadlarına bir arpalık da buradan çıkarırlar..
" Dolayısı ile de toplumda saygınlığı olmayan, herkesin bizim mesleğimizi yaptığı bir ne idüğü belirsiz mesleği yapanlar olarak, devam edip HİÇBİR ŞEY oluruz.
Sonuç mu TÜRMOB’ da artık HİÇ SAYILIYOR, yok olmuş bir tek kendi farkında değil..
Tıpkı Tüketici Konseyi 5.madde de olduğu gibi…
660 Sayılı KHK 'de olduğu gibi..
Ve "2014/32 sayılı "Sigorta Acentelerinin Şube Açma İle İlgili Kurallara Uyumu
Konusunda Sektör Duyurusuna Ek Sektör Duyurusu" 'n da olduğu gibi..
Saygılarımla…
Selahattin İPEK
SMMM-Bağımsız Denetçi
[email protected]

 

YA HEP YA HİÇ DEMEDEN ÖNCE !!!

SAYIN İSMMMO BAŞKANI 'NIN
" SMMM'LERİN HAKLARINI GASP ETMEYİN. " mottosundaki duyurusu aşağıda alıntılanmıştır..

*********************************************************

İstanbul, 23.12.2014
Sayı : 38331

TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER
VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA
ANKARA

KONU : 2014/32 sayılı "Sigorta Acentelerinin Şube Açma İle İlgili Kurallara Uyumu
Konusunda Sektör Duyurusuna Ek Sektör Duyurusu" hakkında.

İLGİ : Hazine Müsteşarlığı'nın 16.12.2014 tarih 38138 sayılı yazı ve ekleri.

Hazine Müsteşarlığı tarafından, 16.12.2014 tarihinde 2014/32 sayılı "Sigorta Acentelerinin Şube Açma İle İlgili Kurallara Uyumu Konusunda Sektör Duyurusuna Ek Sektör Duyurusu" yayımlanarak ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmiştir.

2014/32 sayılı Sektör Duyurusunda; şube şeklinde teşkilatlanmaya devam etmek isteyen acentelerin gerekli bilgi ve belgeler ile Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü'ne elektronik ortamda müracaat etmelerinin gerektiği ayrıca, onay alan acentelerin faaliyetleri ile ilgili olarak üç ayda bir, Müsteşarlıkça talep edilecek mali tabloları hazırlayacakları belirtilmiştir. Duyurunun devamında; ekte yer alan (Ek-1, 2 ve 3) bilgi ve belgelerin temin edilerek Müsteşarlığa başvuru yapılması gerektiği ve son başvuru tarihinin 01.02.2015 olduğu belirtilmiştir.

Duyuru Ek-1 a- bendinde; "Mevcut yıl için bilanço (Ek-2) ve gelir tablosu (Ek-3) (Yeminli Mali Müşavir Onaylı) denilerek, Ek-2'de yer alan Acente Bilançosu ile Ek-3'te yer alan Acente Gelir Tablosu Yeminli Mali Müşavir Onaylı istenmiştir.

Sektör Duyurusundan; Ek-2'de yer alan Acente Bilançosu ile Ek-3'te yer alan Acente Gelir Tablosunun hem SMMM hem YMM'lerce hazırlanmasının mümkün olduğu, ancak onaylanma işleminin Yeminli Mali Müşavirlerce yerine getirilmesi gerektiği anlaşılmaktadır. Sektör Duyurusunda, bilanço ve gelir tablosunun onaylanması şeklinde YMM'lere verilen bu görev, 3568 sayılı Kanun, SMMM Odaları Yönetmeliği ve SMMM'ler ile YMM'lerin Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik maddeleriyle, hem SMMM'lere hem de YMM'lere birlikte verilmişken, Sektör Duyurusunda SMMM'lere değinilmemesi açık hukuka aykırılık teşkil etmektedir.

SMMM ile YMM'lerin tabi oldukları 3568 sayılı Yasa'nın mesleğin konusunu düzenleyen 2.maddesinde açık ve net olarak belirtildiği üzere; "Muhasebe sistemlerini kurmak, geliştirmek, işletmecilik, muhasebe, finans, mali mevzuat ve bunların uygulamaları ile ilgili işlerini düzenlemek veya bu konularda müşavirlik yapmak, belgelerine dayanılarak, inceleme, tahlil, denetim yapmak, mali tablo ve beyannamelerle ilgili konularda yazılı görüş vermek, rapor ve benzerlerini düzenlemek, tahkim, bilirkişilik ve benzeri işleri yapmak" hem SMMM'lerin hem de YMM'lerin görevleri kapsamına girmektedir.

Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik'in 18. ve 19.maddesi ile SMMM Odaları Yönetmeliği'nin 32.maddesinde de aynı şekilde düzenleme yapılmıştır.

SMMM ve YMM'lerin Çalışma Usul ve Esaslarını düzenleyen Yönetmelik'in "Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ile Yeminli Mali Müşavirlerin Yapacakları Denetimlerle İlgili Çalışma Usul ve Esasları" başlıklı 3.Bölümünde yer alan 50.maddesinde SMMM ile YMM'lerin yapacakları denetim faaliyetleri de ayrıntılı olarak belirtilmiş, aynı Yönetmeliğin 55.maddesinde de; "Meslek mensubu, kurum ve kuruluşların mali tablolarında yer alan; varlık, kaynak, gelir ve giderlerinin gerçeği yansıtıp yansıtmadığının ve kayıtlara doğru geçirilip geçirilmediğinin tespiti için gerekli bilgi ve belgeleri toplamak ve değerlendirmek amacı ile, Muhasebe denetimi, Bilanço denetimi, Gelir tablosunun denetimi, Vergi Denetimi, Tabloların mali analizleri, Bilançoların muhasebe kayıtlarına uygunluğunun kontrolü, Bilanço kalemlerinin standart şekle uygunluğunun kontrolü, Dönem sonuçlarının yıllık beyannameye intikalinin mevzuata uygunluğunun kontrolü'nü yapacakları belirtilmiştir. SMMM'lerle YMM'lere verilen tüm bu yetkilerde; işletmenin büyüklüğü, mali değeri gibi herhangi bir ayırım da yapılmamıştır.

SMMM'ler yaptıkları tüm bu işlemlerde kaşe ve imzalarını da kullanmakta, yapılan işlemlerin doğru ve güvenilir olduğunu onaylamaktadırlar.

3568 sayılı Kanunun 2.maddesinde de belirtildiği üzere; YMM'lerin SMMM'lerden tek farkı, Kanunun 12.maddesinde belirtilen tasdik işlerini yapmaktır. YMM'lerin, 3568 sayılı Kanunun 12.maddesinde belirtilen tasdik yetkilerinin ise, 2014/32 sayılı Sektör Duyurusunda YMM'lere verilen görevlerle hiç bir ilgisi bulunmamaktadır. Zira, 2014/32 sayılı Sektör Duyurusunda; YMM'lerin, 3568sayılı Kanunun 12.maddesi ile kendilerine verilen tasdik yetkisini gerektirecek hiçbir düzenleme yapılmamıştır.

3568 sayılı Kanun ve Yönetmeliklerle her iki meslek mensubuna eşit derecede tanınan görev ve yetkiler, hiçbir kurum, kuruluş ve/veya kişi tarafından tek taraflı uygulanamaz, sadece bir tarafın görevi olduğu gibi yansıtılarak diğer meslek mensubunun hak ve görevlerinin ihlal edilmesi, görev alanlarının daraltılmaya çalışılması gibi bir duruma sebebiyet verilemez.

2014/32 sayılı Sektör Duyurusu ekinde yer alan bilanço ve gelir tablosunun SMMM ve YMM'ler tarafından hazırlanması mümkün iken, YMM'lerin özel yetkisi dahilinde yer alan bir görev olmadığı halde bilanço ve gelir tablosunun YMM'lerce onaylanmasının istenmesi, açıkça hukuka aykırı olduğu gibi; 3568 sayılı Yasa ve Yönetmelikler uyarınca yetki almış SMMM'lerin hak ve menfaatinin ihlali sonucunu doğurmakta, bu kimselerin haklarını, eşitlik, sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette göz ardı ederek Anayasa'ya, hukuk devleti ilkelerine de aykırılık teşkil etmektedir. Bu yönü ile toplumdaki adalet inancını da zedelediği, yasayla kazanılmış hakların ihlal edildiği izahtan varestedir.

Tüm ülke çapında faaliyette bulunan ve 77 yerde bulunan SMMM Odasından birine kayıtlı olarak faaliyet gösteren yaklaşık 73.000 SMMM'nin bir kenara bırakılması ve SMMM'lerin de yapabileceği salt bu iş için 8 ilde bulunan YMM Odasına kayıtlı yaklaşık 4.000 YMM'in görevlendirilmesi adalet, hakkaniyet, kamu yararı ve hizmet gerekleri ile de bağdaşmamaktadır.

Yukarıda izah ettiğimiz nedenlerle söz konusu işlerin SMMM'lerinde yetkisi dahilinde olduğunun ve mali tabloların SMMM'ler tarafından da onaylanmasının sağlanması için,başta Hazine Müşteşarlığı olmak üzere ilgili Kurum ve Kuruluşlar nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmasını ve dava dahil yasal haklarımızın korunmasını talep ederiz.

Ayrıca bu görüşümüz doğrultusunda Oda İSMMMO olarak da yasal haklarımızı kullanmak üzere gerekli girişimlerde bulunacağımızın bilinmesini isteriz.
Saygılarımızla.

Dr. Yahya ARIKAN
Başkan