Yaz gelince insanlar bir tatil moduna girmekte, iş ve eğitimle ilgili çalışmalar arka plana atılmakta, yazın ticaret ve sanayi tatiller yapmaya başlamakta, üretim, it­halat, ihracat ve genel olarak ticaret işleri yavaşlamakta­dır.

Ancak, bağımsız denetim faaliyetlerinin bağlı olduğu Kamu Gözetimi Kurumu (KGK) bu yıl boş durmamaktadır. Galiba; KGK yetkilileri ülkemizin uğradığı deprem felaketi ile ülkenin kaybettiklerini kazanabilmek için herkesin ça­lışması gerektiğini bütün ilgililere hatırlatmaya çalışıyor.

KGK neler yapıyor bir bakalım?

KYS-KÜMİ Standartları tanıtım toplantıları

Yeni bir broşür 20 soruda finansal raporlama ve bağım­sız denetim sistemi

Konusunda broşür yayımlamıştır.

KYS – KÜMİ standartları tanıtım toplantıları Toplam 7 şehirde yapılacaktır. Tamamı Ağustos ayında yapılacaktır.

1 Ağustos Ankara, 3 Ağustos İstanbul, 8 Ağustos Sam­sun, 11 Ağustos Adana, 15 Ağustos Bursa, 18 Ağustos İzmir, 25 Ağustos Antalya’da yapılacaktır.

Meslektaşları­mızın bu semi­nerlerin tarihlerini not edip katılmak üzere KGK site­sinde müracaat­larını tamamlayarak zamanı gelince kesinlikle toplan­tıya katılmaları gereklidir diye düşünüyorum.

Ayrıca 20 so­ruda ülkemizdeki finansal rapor­lama ve bağımsız denetim sistemi konulu bir de broşür yayımlanmıştır.

KGK’nın yapılacak seminerleri ve 20 soruda finansal ra­porlama ve bağımsız denetim sistemi konusundaki bro­şürlerinden bazı bilgileri yazıma almak istiyorum.

Bağımsız denetim faaliyetleri kapsamında; hazırlanan raporlarda bulunması gereken ifade ve ibareler:

• Finansal tabloların geçerli finansal raporlama çerçeve­sine uygun olarak hazırlandığı, • Finansal tabloların hata veya hile kaynaklı önemli bir yanlışlık içermediği,

• Şirketin muhasebe politikalarının uygun, yapılan mu­hasebe tahminlerinin makul olduğu,

• Asgari on iki aylık bir dönemde işletmenin süreklili­ğini tehdit eden bir riskin bulunmadığı konusunda finan­sal tablo kullanıcılarına makul güvence verilmektedir.

Bağımsız denetimden geçmiş ve finansal tablo kullanı­cılarına doğru, şeffaf, karşılaştırılabilir, anlaşılabilir, ihtiyaca uygun ve güvenilir bilgi sağlayan finansal tablolar, finan­sal veriler üzerinden işleyen sermaye piyasaları ve dolayı­sıyla sağlıklı işleyen ticari hayat açısından kritik önem taşı­maktadır.

Bağımsız dene­timin sağladığı faydalar şu şe­kilde özetlenebi­lir:

• Bağımsız de­netim raporları, şirketlerin finansal durumunu tarafsız ve nesnel bir bi­çimde ortaya koyar.

• Bağımsız denetim sonucunda verilen görüş, finansal tabloların gerçeğe ve ihtiyaca uygun, karşılaştırılabilir ve anlaşılabilir olduğu konusunda makul bir güvence sağla­yarak finansal tablo kullanıcılarının doğru ve sağlıklı karar almalarına imkân tanır.

• Şirket yöneticilerinin, şirketteki muhtemel yanlışlıklar, usulsüzlükler, eksiklikler ve mevzuata uyumsuzluklar hak­kında zamanında bilgi sahibi olarak çeşitli önlemler alma­larını sağlayarak, şirket faaliyetlerinin devam ettirilmesi ve sağlıklı bir kurumsal yönetim yapısının oluşturulması ko­nusunda şirkete katkıda bulunur.

• Bağımsız denetimden geçmiş bir şirkette tüm ortakla­rın, özellikle de yönetimde yer almayan ortakların hakları daha etkin bir şekilde korunur.

• Usulsüzlüklerin en aza indirgenerek vergi gelirlerinin artırılması, kayıt dışı işlemlerin azaltılması, sağlıklı planla­malar yapılması ve doğru kaynak tahsisi kararlarının veril­mesi konularında devlete katkıda bulunur.

• Ücret ve temel işçi haklarının belirlenmesi gibi süreç­lerin güvenilir şekilde yürütülmesine, kredi kuruluşlarının kredi tahsisi konusunda doğru kararlar vermesine ve şir­ketlerle iş ilişkisi içinde olan tarafların güvenilir bilgilere ulaşmasına katkıda bulunur.

Yapılacak toplantı ve seminerler vesilesiyle bir defa daha hatırlatmak isterim.