5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu hükümlerine göre Birleşme, Devir, Tasfiye Dönemi, Tam Bölünme ve Nevi Değişikliği nedenleriyle verilmesi gereken kıst dönem beyannamelerin elektronik ortamda e-Beyanname sisteminden alınmasına yönelik program değişikliği yapılmıştır. 10.11.2022 tarihinden itibaren birleşme, devir, tasfiye dönemi, tam bölünme ve nevi değişikliği nedeniyle verilmesi gereken beyannamelerin elektronik ortamda verilmesi gerekmektedir.

1-10

ÖRNEKLER

Kıst Dönem Beyanname Veriliş Nedeni

Beyannamenin Son Verilme Tarihi

Beyannamenin Vade Tarihi

Açıklama

 

Birleşme

Başlangıç Ay

:

Ocak

07.12.2022

07.12.2022

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 18 inci maddesinde birleşmeye ilişkin hükümlere yer verilmiştir. Bir veya daha fazla kurumun diğer bir kurumla birleşmesi durumunda birleşme tarihinden itibaren otuz gün içerisinde birleşilen kurum tarafından beyanname verilmesi gerekmektedir.

Bitiş Ayı

:

Kasım

Bitiş Yılı

:

2022

Tarihi

:

07.11.2022

 

 

Devir

Başlangıç Ay

:

Ocak

23.11.2022

02.05.2023

(30.04.2023 tarihi Resmi tatile

rastladığından)

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 19 uncu maddesinde devir hükümlerine yer verilmiştir. Devre ilişkin kurumlar vergisi beyannamesinin, birleşmenin Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edildiği tarihten itibaren otuz gün içinde münfesih kurumun bağlı bulunduğu vergi dairesine verilmesi gerekmektedir. Beyanname, münfesih kurum ile birleşilen kurum tarafından devir tarihi itibarıyla hazırlanacak ve müştereken

imzalanacaktır.

Bitiş Ayı

:

Ekim

Bitiş Yılı

:

2022

Tarihi

:

24.10.2022

 

Tasfiye Dönemi

Başlangıç Ay

:

Kasım

02.05.2023

(30.04.2023 tarihi Resmi tatile

rastladığından)

02.05.2023

(30.04.2023 tarihi Resmi tatile

rastladığından)

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 17 nci maddesinde tasfiye dönemine ilişkin hükümlere yer verilmiştir. Tasfiye dönemi beyannamesinin takip eden yılın 4 üncü ayının son gününe kadar tasfiye memuru tarafından verilmesi gerekmektedir.

Bitiş Ayı

:

Aralık

Bitiş Yılı

:

2022

Giriş Tarihi

:

01.11.2022

 

Tam

Bölünme

Başlangıç Ay

:

Ocak

06.01.2023

02.05.2023

(30.04.2023 tarihi Resmi tatile

rastladığından)

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 19 uncu maddesinde Tam Bölünme işlemine ilişkin hükümlere yer verilmiştir. Tam bölünmeye ilişkin kurumlar vergisi beyannamesinin, bölünmenin Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edildiği tarihten itibaren otuz gün içinde bölünen kurum ile bu kurumun varlıklarını devralan kurumlar tarafından bölünme tarihi itibarıyla hazırlanması ve müştereken imzalandıktan sonra bölünme suretiyle infisah eden

(bölünen) kurumun bağlı olduğu vergi dairesine verilmesi gerekmektedir.

Bitiş Ayı

:

Aralık

Bitiş Yılı

:

2022

Tarihi

:

07.12.2022

 

Nevi

Değişikliği

Başlangıç Ay

:

Ocak

16.12.2022

02.05.2023

(30.04.2023 tarihi Resmi tatile

rastladığından)

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 19 uncu maddesinde devir hükümlerine yer verilmiştir. Nevi değişikliğine ilişkin kurumlar vergisi beyannamesinin, birleşmenin Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edildiği tarihten itibaren otuz gün içinde nevi değiştiren kurum tarafından verilmesi gerekmektedir.

Bitiş Ayı

:

Kasım

Bitiş Yılı

:

2022

Tarihi

:

16.11.2022