Temmuz ayında yepyeni bir vergi ortaya çıktı. Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi. Bütün mükellefler, ek MTV nedir, nasıl uygulanacak, bundan kurtulmak var mı gibi konularda düşünmeye başladılar, danışmanlara sorular sormaya başladılar.

Neyse ki fazla gecikmeden 28 Temmuz 2023 tarih ve 32262 sayılı Resmi Gazete’de Hazine ve Maliye Bakanlığı açıklama yapmakta ve konuyu çözmekte gecikmedi. 7456 sayılı Kanunun 1’inci maddesiyle ihdas edilen ek motorlu taşıtlar vergisine ilişkin 1 seri no.lu genel tebliği yayımladı ve bana göre sorunu kesin olarak çözdü.

Tebliğin esaslarını yazımızda açıklamaya çalışacağız.

Söz konusu ek MTV tebliği ile gerekli açıklamalar yapılmış ve ek MTV 15 Temmuz 2023 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiş ve geçerli olmuştur.

A.7456 sayılı kanunun 1’inci maddesinde belirtilen 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi kanununda sicilde kayıtlı olanlar B.ve 31 12 2023 tarihine kadar ilk defa sicile kayıt edilecek taşıtlar, bir defaya mahsus olmak üzere 2023 yılı için tahakkuk ettirilen MTV tutarı kadar ek motorlu taşıtlar vergisine tabidir. Yani halen kayıtlı olanlar ile yeni tescil edilecek taşıtların sahibi gerçek ve tüzel kişiler bu vergiye tabidir.

Kanunun yayımı tarihinde ek MTV tahakkuk ettirilmiş ve tebliğ edilmiş sayılır.

MTV kanunundaki istisnalar Ek MTV için de geçerlidir. (Özellikle deprem bölgesinde ağır hasar alarak kullanılamaz olan motorlu taşıtlar ek MTV den istisnadır)

Ek MTV’nin birinci taksiti, Ağustos.2023 te yani yayımlandığı ayın sonuna kadar ödenecektir.

Ek MTV’nin ikinci taksiti 2023 yılı Kasım ayı sonuna kadar ödenecektir. Böylece ek MTV iki eşit taksitle ödenmiş olacaktır.

İlgili sicillere ilk defa kayıt ve tescil edilecek taşıtların Ek MTV’ları normal motorlu taşıtlar vergisi ile birlikte peşin ödenecektir.

Ek MTV ödenmeden araçların tescil kaydı kapatma işlemi yapılamaz.

Ek MTV genel bütçeye gelir olarak kaydedilir, diğer idarelere pay verilmez.

Ek MTV ile ilgili hüküm bulunmayan hallerde 197 sayılı kanun hükümleri uygulanır.

10.) Kanunun uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilidir.

11.) Ek MTV sadece bir defa geçerlidir ve 2023 yılı için alınacaktır.

Tebliğdeki iki örneği de yazıma alıyorum.

Örnek 1: (A), adına kayıt ve tescilli otomobilini 15/5/2023 tarihinde (B)’ye devretmiştir. Bu durumda, (B) ek MTV’nin mükellefi olacaktır.Örnek 2: (C), adına kayıt ve tescilli otomobilini 21/8/2023 tarihinde (D)’ye devretmiştir. Bu durumda, devir işlemi 7456 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra yapıldığından (D) ek MTV’nin mükellefi olmayacaktır.İstisnalar şunlardır. (1) 197 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde yer alan istisnalar ek MTV için de geçerlidir.(2) Bunlara ilave olarak, 6/2/2023 tarihinde Kahramanmaraş ilinde meydana gelen depremler nedeniyle mücbir sebep hali ilan edilen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa, Elazığ illerinde ve Sivas ilinin Gürün ilçesinde;-Deprem tarihi itibarıyla kayıt ve tescilli taşıtlar,-Deprem nedeniyle yıkılan veya ağır ya da orta hasarlı hale gelen binaların maliklerine ait taşıtlar,-Depremlerde ağır hasar görerek kullanılamaz duruma gelen taşıtlar,-Deprem nedeniyle eşini veya birinci derece kan hısımlarından birini (anne, baba, çocuk) kaybeden mükelleflere ait taşıtlarek MTV’den istisnadır.(3) Depremde yıkılan, ağır ve orta hasarlı binaların malikleri ve birinci derecede kan hısımlarından birinin kaybedenlere, kullanılamaz hale gelenlerin adına kayıtlı taşıtı bulunanlara, bunlar adına veli, vasi, kanuni temsilciler ve konuya ilişkin olarak vekâletname ile tayin edilen vekiller, Tebliğ ekinde yer alan “Ek MTV İstisna Talep Formu” (Ek-1) ve ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından düzenlenen tevsik edici belgelerle taşıta ait vergi dairesine başvurulacak, tahakkuk ettirilen ek MTV terkin edilecektir.(4) Ağır hasar gören taşıtlar tebliğde belirtildiği gibi göçük altında kalan ve çıkarılamayan taşıtlardır.Örneklere göre, deprem tarihinde Gaziantep’te kayıtlı bir araç ek MTV den istisnadır, Malatya’da yıkılan binanın sahibine ait taşıt Ek MTV den istisnadır. Ankara’ya kayıtlı olup deprem bölgesindeki şehirde kullanılamaz hale gelen taşıt Ek MTV ödemez. Minibüs, otobüs, kamyon, kamyonet, panelvan ve motorlu çekici araçların ek motorlu taşıtlara ait ek MTV gider yazılır. Binek otolara ait ek MTV gider yazılamaz.