Bilindiği üzere SSİY’nin 97/3 Maddesinde göre;

“Sigortalılara, ücretinin yanı sıra prime esas kazanca dahil edilebilecek nitelikte ücret dışında ödeme yapılması halinde, bu nitelikteki kazançlar, prime esas günlük kazanç üst sınırının otuz katı aşılmamak kaydıyla prime tabi tutulur. Ancak her iki kazanç toplamının üst sınırı aşması halinde, ücret dışındaki ödemenin üst sınırı aşan kısmı, Kanunun 82 nci maddesi hükmü de dikkate alınarak en fazla takip eden iki ayın prime esas kazanç tutarına dahil edilir”

97/4 m. göre; “sigortalılara, ücretsiz izin, istirahat gibi çeşitli nedenlerle ay içinde çalışmasının bulunmadığı ve ücret ödenmediği aylarda prime esas kazanca dahil olacak nitelikte ücret dışında bir ödeme yapılması halinde, ücret dışındaki bu ödemeler, ödemenin yapıldığı ayda sigortalının prim ödeme gün sayısının bulunmaması nedeniyle ödemenin yapıldığı tarihi takip eden ikiayı geçmemek üzere ilgili ayların prime esas kazancına dahil edilir. Ancak ödemenin yapıldığı tarihi takip eden iki ayda da ücret ödemesine hak kazanılmadığı durumlarda, ücret dışındaki bu ödemeler prime esas kazanca dahil edilmez” denilmiştir.

Yönetmeliğin ilgili maddesinde sigortalı ifadesi geçmekte olduğu, sigortalı-emekli/SGDP’li gibi bir ayrım söz konusu olmadığından, SGDP’li olarak çalışmaya devam edilmesi durumunda da emekli olunan aydaki matrahın aynen devretmesi gerekmektedir. Aksi halde prime tabi tutulmayan bir kazanç riski söz konusu olacaktır. Bordro programlarının bu şekilde işlem yaptığından emin olunması tavsiye edilir.


Saygılarımızla.

Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.