Milyonlarca memur ve memur emeklisinin yıllardır beklediği 3.600 ek gösterge sorununu kısmen çözecek olan hükümleri de içeren “Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” Meclis'e sunuldu.

Haber_Resim_tasarım_Yazar_Nedim_Türkmen1-Kurtarıldı_1-345-Kurtarıldı2 kopyala@1280x720-1

Bugün, kanun teklifi ile yapılması düşünülen bazı vergi düzenlemelerini sizlerin dikkatine sunmak istiyorum.

NAKİT SERMAYE ARTIŞI İNDİRİMİ BEŞ YILLA SINIRLANDIRILACAK

Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 10'uncu maddesinin birinci fıkrasına (ı) bendi eklenerek, sermaye şirketlerinin nakit sermaye artırımlarına teşvik getirilmişti. Bu düzenleme ile şirketler indirim hakkını sadece nakdi sermaye artışının yapıldığı yıl için değil, her yıl için kullanabiliyor ve matrahın yetersiz olması durumunda indirilemeyen tutarlar sonraki dönemlere devredilebiliyordu.

Kanun teklifi ile indirim düzenlemesindeki süresiz yararlanma hakkı, sermaye artırımına ilişkin kararın veya ilk kuruluş aşamasında ana sözleşmenin tescil edildiği hesap dönemi ile bu dönemi izleyen dört hesap dönemi dikkate alınarak sınırlandırılıyor. Kazanılan indirim tutarlarından, kazancın yetersizliği nedeniyle ilgili dönemlerde indirim konusu yapılamayan bir tutar olursa; beş yıllık süre dolduktan sonra da indirime konu edilebilecek.

Bu değişiklik hükmü, değişiklik öncesinde yapılan nakit sermaye artışları için de 5 hesap dönemi için uygulanacaktır. Buna göre; önceki dönemlerde artırım yapmış ve indirimden faydalanmış olan mükellefler, geçmiş dönemlerde indirimden faydalandıkları dönem sayısına bakılmaksızın 2022 dönemi dahil 5 hesap dönemi daha indirimden faydalanabileceklerdir.


KEFALET SENELERİ TEMİNAT OLARAK KABUL EDİLECEK

Kanun teklifi ile sigorta şirketleri tarafından kefalet sigortası kapsamında düzenlenen kefalet senetlerinin 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun uygulamalarında teminat olarak kabul edilebileceğine ilişkin düzenleme yapılmaktadır.

Kanun Teklifi ile Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'un menkul mal satışlarına iştirak edeceklerin vermeleri gereken teminatın türüne yönelik hükümlerinde değişiklik yapılması öngörülmekte ve para yerine teminat mektubu alınabilmesi hükmü revize edilerek, Türkiye'de yerleşik sigorta şirketleri tarafından kefalet sigortası kapsamında düzenlenen kefalet senetlerinin de teminat olarak alınabilmesine olanak sağlanmaktadır.


ÖZEL USULSÜZLÜK CEZALARI DÖRT KAT ARTIRILIYOR

Kanun Teklifi ile Vergi Usul Kanunu'nun “Özel Usulsüzlükler ve Cezaları a) Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer şekil ve usul hükümlerine uyulmaması” başlıklı 353'üncü maddesinin birinci fıkrasının; (1) ve (2) numaralı bentlerinde yer alan “240” ibareleri “1.000” şeklinde, “120.000” ibareleri “500.000” şeklinde, “12.000” ibaresi “50.000” şeklinde değiştirilecek.

Değiştirilecek olan yeni cezalar teklifin yasalaşması halinde; yayımı izleyen ay başından itibaren uygulanmaya başlanacak.

Hedefleri tutturmak için daha çok vergi

Nakdi sermaye artışı faiz indirimi, sermaye şirketlerinin nakit sermaye artırımlarını teşvik etmek için 01.07.2015 tarihinde uygulamaya başlanan bir müessesedir. Yeni kurulan veya nakit sermaye artıran şirketlerde, konan veya artırılan nakit sermaye üzerinden, TCMB faiz oranın yüzde 50'sine isabet eden kısmı Kurumlar Vergisi matrahından indiriliyor. Nakdi sermaye artışlarının, yurt dışından getirilen nakitle karşılanan kısmı için bu oran yüzde 75 olarak uygulanıyor. Hesaplanan indirim tutarı Kurumlar Vergisi matrahının tespitinde Kurumlar Vergisi beyannamesi üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla, kurum kazancından indirim konusu yapılmaktadır. İlk 5 ayda 881 milyar 155 milyon TL vergi tahsilatı ve yılın kalan 7 ayında yapılacak tahsilat dışında, ek bütçe ile konulan yeni hedeflerle birlikte yıl sonuna kadar toplam 1 trilyon 632 milyar TL vergi nasıl tahsil edilecek?

Kurumların nakit sermaye artışı faiz indirimine süre sınırı ve özel usulsüzlük cezalarının ortalama 4 kat artırılması daha başlangıç. Temmuz başından itibaren, vergilerde özellikle özel tüketim vergilerinde ciddi oran artışları beklediğimi ve herkesin vergi yağmurlarında ıslanacağını geçen hafta yazmıştım. Vergi yağmurlarının yaz yağmuru olmadığının altını bir kez daha çizmek istiyorum.

Sözcü | Nedim TÜRKMEN