Beyan süresi 4-20 Temmuz 2023 tarihleri arasında olan vergilere ilişkin beyannamele­rin verilme süresi 27 Temmuz 2023 tarihine uzamış olup son düzenlemelere göre bu be­yannamelere ait vergilerin ödeme süresi 28 Temmuz 2023 günü olacaktır.

5604 Sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hak­kında Kanun Meslek mensuplarına ve yükümlülere kolaylık getirme iddiası ile çıka­rılmıştı. Sonuçta kolaylık getirildi mi bu konu üzerinde tartışılması gereken bir konudur. 2023 yılında “Mali Tatil” uygulaması, 4 Tem­muz 2023 günü başlayıp 20 Temmuz 2023 tarihinde sona erecektir.

2023 yılında mali tatilin, meslek mensup­larına ve yükümlülere neler getirdiğine ba­kalım. Mali tatil 2023 yılı için; beyan sürelerini aşağıdaki gibi düzenlemiştir.

Beyan süresi 4-20 Temmuz 2023 tarihleri arasında olan vergilere ilişkin beyannamele­rin verilme süresi 27 Temmuz 2023 tarihine uzamış olup son düzenlemelere göre bu be­yannamelere ait vergilerin ödeme süresi 28 Temmuz 2023 günü olacaktır.

Beyan süresinin son günü 20 Temmuz 2023 gününü izleyen tarihten itibaren be­şinci günü mesai saati bitimine kadar olan vergilere ait beyannamelerin verilme süresi 25 Temmuz 2023, bu beyannamelerin vergi­lerinin ödeme süresi 26 Temmuz 2023 mesai saati bitimi olacaktır.

Haziran 2023 dönemine ait Konaklama, Damga ve Muhtasar ve Hizmet Prim Beyan­namelerinin verilme ve tahakkuk eden vergi­lerinin ödenmesinin son günü 26 Temmuz 2023 günüdür.

Katma değer vergisi beyannamesi veril­mesi ve tahakkuk eden vergilerin ödeme sü­releri ilgili dönemi takip eden ayın 28’inci günüdür. Konaklama, Damga, Muhtasar ve Hizmet Prim ile KDV Beyannamelerinin ve­rilme süresi mali tatil dolayısıyla değişme­mektedir. 543 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile Ba Bs Bildirim verme yü­kümlülüğü bulunan ancak tüm alış ve/veya satışları 5.000 TL’nin altında kalan veya elek­tronik belge olarak düzenlenen belgelerden oluşan mükelleflerin, ilgili dönem Form Ba ve/veya Form Bs bildirimlerini verme zorun­lulukları kaldırılmıştı. Diğer mükellefler ise Haziran 2023 dönemine ait Ba ve Bs formla­rını 31 Temmuz 2023 tarihine kadar verecek­lerdir. Özel tüketim vergisi, banka ve sigorta muameleleri vergisi, özel iletişim vergisi, şans oyunları vergisi ile gümrük idareleri, il özel idareleri ve belediyeler tarafından tarh ve/veya tahsil edilen vergi, resim ve harçlarla ilgili olarak malî tatil düzenlemeleri uygulan­maz. Vergilendirme süreci ile ilgili bir işlem­den kaynaklı vergi mahkemesinde davanın açılmasının son günü mali tatile ve/veya adli tatile denk geliyor ise dava açma süresinin son günü 7 Eylül 2023 olacaktır. Mali tatil sa­dece dava açma süresini uzatır, istinaf ve temyiz başvurularını etkilemez.

k. Aşağıda belirtilen süreler malî tatil süre­since işlemez.

1. Muhasebe kayıt süreleri

2. Bildirim süreleri

3.Dava açma süreleri (Vergiyle ilgili işlem­lere ilişkin dava açma süreleri)

Süreler malî tatilin bitiminden itibaren tek­rar işlemeye başlar.

Mali tatil süresince inceleme amacıyla def­ter ve belge istenemez veya mükellefin işye­rinde inceleme yapılamaz. Sadece aramalı incelemeler yapılabilir.

Mali tatil süresince bilgi istenemez, ancak bir şekilde tebligat yapılmışsa süre, mali tati­lin bitiminden itibaren işlemeye başlar.

Aşağıdaki vergi, resim ve harçlar için mali tatil uygulanmaz.

Özel Tüketim Vergisi,

Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi,

Özel İletişim Vergisi,

Şans Oyunları Vergisi ile

Gümrük idareleri, il özel idareleri ve bele­diyeler tarafından tarh ve/veya tahsil edilen vergi, resim ve harçlar için malî tatil uygulan­mayacaktır.

Sevgili meslektaşlar, mali tatil başlamıştır, hayırlı olsun, haberiniz olsun.

Okurlarımızın ve İslam aleminin

Kurban Bayramı’nı kutluyorum.