Mali Tatil ile ilgili Vergi Yargısında Dava Açma Süreleri ile ilgi en çok merak edilen sorular ve cevaplar yazımınız devamında...

Haber_Resim_tasarım_Av.Nazlı Gaye ALPASLAN _1-1

Soru: Mali tatil başlangıç ve bitiş sürelerinde vergi yargısında dava açma, vergi idaresinde uzlaşma ve diğer yasal müracaatlar açısından durum nedir?

Cevap:

Mali tatil uygulaması 28.03.2007 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 5604 sayılı Yasa ile uygulamaya geçmiştir. Uygulama 1 Temmuz ila 20 Temmuz tarihleri arasında devam etmektedir. Bu zaman zarfında vergi beyannamelerinin verilme süreleri, tarh edilen vergi ve cezalarla ilgili uzlaşma istemleri ve VUK 376 hükmüne göre indirim hükümleri uzamaktadır. Mali tatilden sonra süreler artı 7 gün daha eklenerek uzayabilmektedir. Örneğin; kendisine 26.06.2022 tarihinde ceza ihbarnamesi tebliğ edilen bir mükellef en son 27 Temmuza kadar uzlaşma müracaatında bulunabilir.


Soru: Mali tatilin sona erdiği günün yani 20 Temmuzu izleyen 5 gün içinde biten yasal ve idari süreler nelerdir?

Cevap:

Mali tatilin sona erdiği günü izleyen 5 (beş) gün içinde biten kanuni ve idari süreler

5604 sayılı Kanun m.1/6'ncı bendinde yer alan hükme göre, malî tatilin sona erdiği günü izleyen beş gün içinde biten bu madde kapsamındaki kanuni ve idari süreler, malî tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren beşinci günün mesai saati bitiminde sona ermiş sayılır. Buna göre, mali tatilin sona erdiği günü izleyen beş gün içinde biten kanuni ve idari süreler, tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren 5'inci günün mesai saati bitiminde sona erecektir. Yani sürelerin son günü 21-25 Temmuz aralığında biterse bu süre 25 Temmuz'a uzar.

Örneğin, 22 Haziran 2022 tarihinde vergi ceza ihbarnamesine ilişkin uzlaşma başvurusu yapmak isteyen kişi bunu 22 Temmuz'a kadar yapması gerekir. Ancak son gün 21-25 Temmuz aralığına denk geldiği için bu süre 25 Temmuz'a uzayacaktır.


Soru: Mali tatilde vergi incelemeleri nasıl olacaktır?

Cevap:

Mali tatilde vergi incelemeleri stop eder. Aramalı incelemeler bu kuralın dışında kalır. (5604 sayılı Yasa mad. 1-4) Ancak vergi incelemelerinde en son yapılan 7338 sayılı Yasayla yapılan değişiklik sonucunda mükellefin gıyabında ve vergi incelemesi VDK dairelerinde yapılabilir.


Soru: bütün vergilere mali tatil uygulanacak mıdır?

Cevap:

ÖTV, BSMV, ÖİV, Şans oyunları vergisi ile Gümrük İdareleri, İl Özel İdareleri ve Belediyeler tarafından tarh ve tebliğ edilen vergi, resim ve harçlarla ilgili olarak 5604 sayılı mali tatil hakkındaki yasa hükümleri tatbik edilmez. Sayılan bu vergiler haricinde bütün vergiler için mali tatil hükümleri tatbik edilir.


Soru: Mali tatilde temyiz süreleri etkilenir mi?

Cevap:

Mali tatilde temyiz ve istinaf süreleri etkilenmez. Konuyla ilgili Prof. Dr. Sayın Murat Batı’nın bir yazısında durum aşağıdaki gibi izah edilmiştir. (T24, 01.07.2022)

5604 sayılı Malî Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun'un (MTİEHK) 1'inci maddesinin 3'üncü bendi uyarınca ise mali tatil nedeniyle işlemeyen süreler belirtilmiştir (MTİEHK m.1/3). Sürelerin işlememesi demek 1-20 Temmuz tarihine isabet eden süreler duracak anlamındadır. Yani aşağıda belirtilen işlemlerin illa son gününün mali tatile isabet etmesinin bir önemi yoktur. Bu sürelerin mali tatile denk gelmesi durumunda bu süre işlemeyecek ve mali tatil bitiminden itibaren işlemeyen kısmı kadar uzayacaktır.

- Muhasebe kayıt süreleri,

- Vergi Usul Kanununun 153 ila 170'inci maddeleri arasında düzenlenmiş bildirme süreleri,

- Vergiyle ilgili işlemlere ilişkin dava açma süreleri.

İşlemeyecektir.

Buna göre bu madde hükmü uyarınca bu süreler mali tatile denk gelirse süre işlemez ve mali tatile denk gelen süre mali tatilin bitimine eklenir.

Örneğin, 3 Haziran 2022 tarihinde tebliğ edilen vergi ceza ihbarnamesine ilişkin vergi mahkemesine dava açma süresi tebliğ tarihini takip eden günden itibaren 30 gündür. Örneğe göre dava açma süresinin son günü 3 Temmuz'dur. Mali tatile denk gelen 3 günlük dava açma süresi (1, 2, 3 Temmuz) işlemez ve 20 Temmuz'u takip eden 3'üncü günün sonuna kadar uzamaktadır. Yani 23 Temmuz 2022'ye uzayacaktır. Zaten bu süre de adli tatile (20 Temmuz-31 Ağustos) denk geldiğinden tekrardan bu süre bu kez 7 Eylül'e uzayacaktır.

Ancak dikkat edilmesi gereken husus, vergiyle alakalı dava açma süreleri işlememektedir. Danıştay 7. Dairenin 10.12.2020 tarih ve Esas No: 2020/3698, Karar No: 2020/5076 sayılı kararında mali tatil süresince temyiz yoluna başvuru süresi işlemeye devam edeceği, madde metninden temyiz süresine ilişkin bir anlamın çıkmadığı yönünde karar verilmiştir. Bu yüzden istinaf ve/veya temyiz başvuru süreleri ile alakalı herhangi bir uzama olmayacaktır.


Soru: Mali tatil uygulamaları hk. 5604 sayılı Yasa hakkında mali tatil süreleri ne zaman başlar ve ne zaman biter?

Cevap:

Mali tatil uygulaması 1 Temmuzda başlar, 20 Temmuzda sona erer. 20 Temmuzdan itibaren sürelere 7 gün eklenir. Dolayısıyla, beyanname verme süresinin son günü Mali tatil süresine rastlayan vergilerde, beyannamelerin verilme süresi 27 Temmuz güne kadar uzamış sayılır. Beyan süresi Mali tatilin son gününü izleyen 5 güne rastlayan vergilerde ise beyanname verme müddeti 25 Temmuz günü sona erecektir. Eğer sürelerin bitimi Cumartesi veya Pazara tekabül ederse süre 27 Temmuz gününe uzamış olur.

Örneğin; kendisine vergi ve ceza ihbarnamesi tebliğ edilen (x) ltd. şti. ihbarnameleri 25.06.2022 tarihinde e-tebligat şeklinde aldığını kabul edelim. Bu durumda mükellefin dava açma tarihi ne olacaktır?

E-tebligat sisteminde tebliğ işleminde 5 gün artı süre verilmektedir. Böylelikle tebliğ tarihi 30.06.2022 başlangıç kabul edilip, dava açma süresi veya diğer yasal hakları kullanma süresi 31.07.2022 tarihinde son bulacaktır. Görüleceği üzere bu süre mali tatilin dışında kalacak olup, 20 Temmuzdan sonra ise adli tatil başlamış bulunacaktır. Bu durumda da vergi yargısına başvuru süresi 5 Eylüle kadar otomatik olarak uzamış olur.


Soru: Mali tatil süresince müfettişler tarafından defter ve belge ibrazı veya vergi incelemesi nasıl gerçekleşecektir?

Cevap:

5604 sayılı Yasa’nın 1/4 mad. hükmüne göre mahkeme kararı veya Cumhuriyet Savcılıklarının istemleri üzerine veya 213 sayılı VUK hükümlerine göre yapılan aramalı incelemeler hariç olmak üzere Mali tatil müddetince “İnceleme maksadıyla” defter ve belgelerin ibrazı talep edilemez. Mükellefin iş yerinde incelemeye başlanılamaz.

Öte yandan, mali tatil süresinden önce başlanılmış ve devam eden incelemeler bu süreden önce (1-20 Temmuz) ibraz edilen defter ve belgeler üzerinden devam ettirilecektir. Mali tatil süresince mükelleften ek defter ve belgeler veya bilgiler talep olunamaz. Mükellef veya vergi sorumlusu tarafından vergi incelemesi sonucunda yapılacak tespitlerin yer alacağı tutanağı mali tatil müddetince imza için mükellef davet edilemez.

Örneğin; Vergi müfettişi tarafından mükellef A hakkında vergi incelemesi için defter ve belge ibraz yazasının 15.06.2022 tarihinde mükellefe tebliğ edilmiştir. 213 sayılı VUK’un ilgili hükümlerine göre defter ve belge ibrazı için bu mükellefin 15 günlük süre içerisinde kayıtlarının vergi müfettişine ibrazı zorunludur. Son gün 1 Temmuz 2022 olmaktadır. Hal böyle olunca 20 Temmuz’a kadar defter ve belgeler mali tatil nedeni ile ibraz edilemez. Mali tatilin bitiminden sonra ise yani 7 gün içerisinde 27 Temmuz’a kadar söz konusu defter, kayıt ve belgelerin müfettişe ibrazı gerekmektedir. Aksi takdirde kayıtların ibraz edilmemesi nedeni ile mükellef hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır. Beraberinde 3 kat VZC ve KDV’nin reddi gibi riskli sonuçlar ortaya çıkar. Ayrıca mükellefe özel usulsüzlük cezası kesiler tebliğ yapılır.


Soru: Mali tatil süresince tebligat ve bilgi isteme uygulaması ne şekilde devam ettirilecektir?

Cevap:

Mali tatil müddetince vergi ve ceza ihbarnameleri ile mahsup istemlerine yönelik olanlar hariç, bilgi isteme talepleri mükelleflere, vergi-ceza sorumlularına bildirilmez. Ancak tatil süresi içerisinde gerçekleşen tebligat işlemlerinde süre, mali tatilin son gününden itibaren (yani 21 Temmuzdan itibaren) çalışmaya başlar.

Resen veya ikmalen veya idarece yapılmış olan tarhiyatlara karşı mükelleflerin kendilerine verilen yasal haklardan herhangi birini kullanma süresi bu tarhiyatlara ilişkin ihbarnamelerin tebliğ tarihinden itibaren 30 gün olup, tebligatın mali tatil süresi içinde yapılması durumunda süre, mali tatilin son gününden itibaren çalışmaya başlayacaktır.

Örneğin; Mükellef C hakkında vergi müfettişi 14.06.2022 tarihinde bilgi isteme yazısı tebliğ etmiştir. Bilgi istemede mükellefin …………… unvanlı şirketlerden mal alımına ilişkin bilgi ve belge talep olunmuştur. Bu durumda mükellef 15 günlük sürenin bitimi 30 Haziran olacaktır. Müfettişe bu tarihe kadar ilgili mal alım satım ve ödeme ile ilgili belgelerin ve bu konuda ayrıca başka ayrıntılı açıklamaların yapılması zorunludur.


SoruMali tatilin bitimine müteakip izleyen 5 gün içinde biten yasal ve idari süreler nelerdir?

Cevap:

5604 sayılı Yasa’nın 1/6 hükmü gereği mali tatilin sona erdiği günü izleyen 5 gün içinde biten bu madde kapsamındaki idari ve yasal süreler, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren 5. günün çalışma saati bitiminde sona ermiş sayılır. Söz konusu fıkra hükmüne göre, mali tatilin sona erdiği günü izleyen 5 gün içinde (21.07.2022 ila 25.07.2022 arası) biten yasal ve idari süreler, tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren 5. günün mesai saati bitiminde sona erecektir.

Örneğin; bu konuda 5604 sayılı Kanunun 1/6 mad. Hükmüne göre süreler 25 Temmuz’a kadar uzar. 20+5 kuralı burada geçerlidir. Bazı beyan ve bildirimlerin burada 20 Temmuzdan sonra 5 gün içinde yerine getirilmesi zorunludur. (5604 sayılı Yasa mad. 1/8)


Soru: Beyanname verme süresi mali tatil dolayısıyla uzamış olan vergilerde ödeme süresi nedir?

Cevap:

Yasa hükmüne göre (1/8 mad.) beyanname verme süresinin son günü mali tatil süresine (1-20 Temmuz) rastlayan vergilerde, beyannamelerin verilme süresi 2022 yılı için 27 Temmuz gününe uzamış sayılacaktır.

Beyan süresi mali tatilin son gününü izleyen beş güne (21-25 Temmuz) rastlayan vergilerde ise beyanname verme süresi (25 Temmuz günü Cumartesi gününe denk geldiği için) 27 Temmuz gününe uzamış sayılacaktır.

Bu beyanlar üzerine tahakkuk edecek vergilerin ise uzayan beyanname verme süresinin son gününü izleyen günün sonuna kadar ödenmesi gerekecektir.

HukukiHaber | Av.Nazlı Gaye ALPASLAN