Kayseri 2. İcra Hukuk Mahkemesi Kararına göre ( E:2014/150-K:2014/218). ( Kayseri 2 İcra Müdürlüğü E:2013/5295 ) e-haciz sırasında Avukatların vekil sıfatıyla açtıkları hesaplarına e-haciz uygulanamayacağı, haciz konulamayacağı karar altına alınmıştır. 

Bilindiği gibi, amme borçlusu mükelleflerin ödenmeyen vergi borçları nedeni ile bunların kişisel Banka mevduat hesaplarına  (önceden ödeme emri tebliğ edilmiş olmak koşulu ile) e-haciz uygulanabilmektedir. [1]

E-haciz uygulaması çok önemli ve kritik bir haciz yöntemidir. Bu haciz uygulanırken Banka mevduat sahibinin hukuki durumu, e-haczin uygulama şekli, borcun kaynağı çok dikkatli irdelenmek zorundadır. [2]

Tarafımıza ulaşan Kayseri 2. İcra Hukuk Mahkemesi Kararına göre ( E:2014/150-K:2014/218). ( Kayseri 2 İcra Müdürlüğü E:2013/5295 ) e-haciz sırasında Avukatların vekil sıfatıyla açtıkları hesaplarına e-haciz uygulanamayacağı, haciz konulamayacağı karar altına alınmıştır. 

Bu durumda, söz konusu olayda Avukatın müvekkili için vekil sıfatıyla açtığı hesaplarına Vergi Dairesi tarafından konulan haciz iptal edilmiştir. Söz konusu dava Kayseri Vergi Mahkemesi nezdinde açılmış bir dava olup, Kayseri 2 İcra Hukuk Mahkemesi tarafından gerekçeli karar olarak 18.03.2014 tarihinde hükme bağlanmıştır.

Sonuç olarak, Avukatlar tarafından müvekkillerinin işlemlerini takip için UYAP projesi kapsamında zorunlu olarak ………… Bankasında açılan avukat hesabı için kullanılan ve ………………… Bankası tarafından verilen Banka kredi kartı ile, İcra Dairelerindeki Pos cihazlarından gerekli harçlar yatırılması için hesaplar açılabilmektedir. Bu hesaplardan yine UYAP projesi kapsamında Banka hesabı ve Baro kart ile banka hesabı kullanabilmektedir. İcra dosyasına borçlar tarafından yatırılan paralar ise İİK’ nun 9/2 maddesi uyarınca zorunlu olarak alacaklı vekilinin Banka hesabına ödemeler yapılmaktadır. Dosya avukatı tarafından da hesaptan para çekilerek müvekkile ödeme yapılmaktadır.  Tüm bu düzenlemeler çerçevesinde bir avukatın mesleğini yapabilmesi için gerek İİK’nın 8/2 maddesi, gerekse Adalet Bakanlığının uygulamaları sonucunda  zorunlu hale gelen ……….. bankası , Baro kart hesapları İdare tarafından haciz ve bloke konulması hukuka aykırıdır.

--------------

[1] AY Hakan, ALPASLAN Mustafa, KAYA Eda, Vergi Uygulamalarında E-tebligat ve E-haciz, Seçkin Yayıncılık, 2. Baskı, Ankara-2015

[2] Bkz: Gelir İdaresi Başkanlığı Yazıları 02.11.2007 gün ve 97674 sayılı fax Yazı