T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı:E-69053920-201.01.99-78406096
Konu: Erteleme hakkında
Tarih: 07.08.2023
 

GENEL YAZI

ÖZET:

– 06.02.2023 tarihinde yaşanan deprem felaketi nedeniyle, Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya illeri ile Gaziantep ili Nurdağı ve İslahiye ilçeleri 06/02/2023 ila 30/11/2023 tarihleri arasında mücbir sebep kapsamına alınmıştır.

– 06/02/2023 ila 30/11/2023 tarihleri arasında, 5510 sayılı Kanuna göre vermekle yükümlü olunan her türlü bilgi, belge ve beyannamelerin (iş kazaları ile meslek hastalıkları bildirimleri dahil) 15/12/2023 tarihine kadar (bu tarih dahil) SGK’ ya verilmesi halinde yasal süresi içinde verilmiş sayılacaktır.

– 06/02/2023 tarihinden önce ödeme süresi dolmuş mevcut prim borçları ile 2023 yılı Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos Eylül, Ekim aylarına ait prim borçları (Ayların 15 ila 14 döneminde işlem gören işyerleri için 2022 Aralık ayı, 2023 yılı Ocak, Şubat, Mart, Nisan ve Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül ayları) 5510 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinde belirtilen gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmaksızın 29.12.2023 tarihine (bu tarih dahil) kadar ödenebilecektir.

– Erteleme süresince sağlık hizmet sunucularının fatura bedellerinden prim ve prime ilişkin borçlarına kesinti yapılmayacaktır.

– Ödeme vadesi geçmiş borçları çeşitli kanunlar uyarınca yeniden yapılandırılmış veya 6183 sayılı Kanun uyarınca tecil ve taksitlendirilmiş olup, kapsama alınan illerdeki yerler için 06/02/2023 tarihi itibarıyla yapılandırma/taksitlendirme işlemleri bozma koşuluna girmemiş işveren, sigortalı ve hak sahiplerinin ödeme vadesi 06/02/2023 ila 30/11/2023 tarihleri arasında sona eren taksitlerini 29/12/2023 kadar ödemeleri halinde yasal süresi içinde ödenmiş sayılacaktır.

– Borçların 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin altıncı fıkrası kapsamında azami 24 ay süre ile tecil faizi alınmaksızın ve ilgili mevzuat kapsamında belirtilen diğer şartların sağlanması halinde ertelenen borçlar azami 24 aya kadar tecil faizi alınmaksızın taksitlendirilebilecektir.

– Erteleme kapsamındaki borçlar nedeniyle 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre afet öncesi açılmış olan takip işlemlerine erteleme süresince devam edilmeyecek, erteleme süresince yeni icra takip dosyası açılmayacak, erteleme kapsamındaki borçlar için daha önce haczedilmiş olan menkul ya da gayrimenkul mallar üzerindeki hacizlerin baki kalması kaydıyla hacizli malların satış işlemi yapılmayacaktır.

– 06/02/2023 tarihinden önce veya 06/02/2023 ila 30/11/2023 tarihleri arasında düzenlenen istirahat raporlarına istinaden hak edilen geçici iş göremezlik ödenekleri işverenlerce çalışılmadığına dair bildirim veya Kanunun 4/1-(b) bendi kapsamında yer alan sigortalılar için ise çalışmadıklarına dair beyan yapılması beklenmeksizin ödenecektir.

– 06/02/2023 ila 30/11/2023 tarihleri arasında SGK’ ya verilmesi gereken sigortalı işe giriş bildirgesi ile sigortalı işten ayrılış bildirgelerinin 15/12/2023 tarihine kadar (bu tarih dahil) verilmesi durumunda bu bildirimler yasal süresi içinde verilmiş sayılacak ve idari para cezası uygulanmayacaktır.

– Mücbir sebep ilan edilen yerlerde; sigortalıların almış oldukları istirahat raporları sebebiyle işverenlerce, 06/02/2023 ila 30/11/2023 arasında verilmesi gereken çalışılmadığına dair bildirimlerin, 15/12/2023 tarihine kadar yapılması halinde bu bildirimler süresinde yapılmış sayılacak ve idari para cezası uygulanmayacaktır.

– Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep ili İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde afet kapsamında yer alan işveren, sigortalı ve hak sahiplerince 7440 sayılı Kanun kapsamında başvurular 29/02/2024 tarihine kadar yapılabilecek ve bu borçluların ilk taksiti başvuruyu takip eden ay sonu (31/03/2024 tarihi resmi tatile denk geldiğinden 01/04/2024 tarihi), diğer taksitler ise bu taksiti takip eden aylık dönemler hâlinde 7440 sayılı Kanun hükümlerine göre ödenebilecektir.

– Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illerinde faaliyet gösteren meslek mensuplarıyla 6/2/2023 tarihi itibarıyla aracılık ve sorumluluk sözleşmesi bulunan ve Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri dışında işyeri bulunan işverenlerin 2023/Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim aylarına ilişkin muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin “SGK Bildirimleri” kısmının 15/12/2023 tarihine kadar verilmesi ve tahakkuk edecek prim borçlarının 29/12/2023 tarihine kadar ödenmesi halinde söz konusu yükümlülüklerin yasal süresi içinde yerine getirilmiş sayılacaktır. (TÜRMOB)

Bilindiği üzere, 06/02/2023 tarihinde Kahramanmaraş ili merkezli meydana gelen deprem felaketi nedeniyle 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında sigortalı çalıştıran işyeri işverenlerinin, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalılar ile diğer sigortalıların sigortalılık iş ve işlemlerinde mağduriyet yaşamaması için Kurum Yönetim Kurulumuzca 09/02/2023 tarihli ve 2023/24 sayılı, 20/02/2023 tarihli ve 2023/28 sayılı, 23/02/2023 tarihli ve 2023/32 sayılı, 09/03/2023 tarihli ve 2023/38 ve 24/05/2023 tarihli ve 2023/75 sayılı kararlar ile gerekli tedbirler alınmıştır.

Son olarak Kurum Yönetim Kurulumuzun 26/07/2023 tarihli ve 2023/103 sayılı Kararında;

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar uyarınca, 5510 sayılı Kanunun 91 inci maddesinin Kurumumuza vermiş olduğu yetkiye istinaden, meydana gelen deprem felaketi tarihi itibariyle Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep ili İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde faaliyet gösteren 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında sigortalı çalıştıran işyerleri, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalılar ile diğer sigortalılar ve genel sağlık sigortalılarının;

a) 06/02/2023 ila 30/11/2023 tarihleri arasında 5510 sayılı Kanunun 91 inci maddesi kapsamına alınmasının,

b) 06/02/2023 ila 30/11/2023 tarihleri arasında, 5510 sayılı Kanuna göre vermekle yükümlü oldukları her türlü bilgi, belge ve beyannamelerinin (iş kazaları ile meslek hastalıkları bildirimleri dahil) 15/12/2023 tarihine kadar (bu tarih dahil) Kuruma verilmesi halinde yasal süresi içinde verilmiş sayılmasının,

d) 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendi ile aynı Kanunun ek 5 inci maddesi kapsamındaki sigortalıların 06/02/2023 tarihinden önce ödeme süresi dolmuş mevcut prim borçları ile 2023 yılı Ocak ila Haziran dönemine ait primlerinin 5510 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinde belirtilen gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmaksızın 29/12/2023 tarihine (bu tarih dahil) kadar ertelenmesinin,

l) Yukarıda belirtilen illerde ikamet eden veya faaliyet gösteren ya da çalışanların 5510 sayılı Kanuna ve ilgili kanunlarına göre yapılan borçlanma (3201 sayılı Kanuna göre yapılanlar dahil) ve ihya kapsamındaki borçlarından son ödeme tarihi 06/02/2023 ila 29/12/2023 olanlar için son ödeme tarihinin 29/12/2023 olarak dikkate alınmasının,

m) Kontrol muayenesine tabi olup yukarıda belirtilen illerde ikamet eden veya dosyası anılan illerde bulunanlardan, kontrol muayene tarihleri 01/02/2023 ila 29/12/2023 olanların kontrol muayene tarihlerinin 29/12/2023 olarak kabul edilmesinin,

…”

gerektiğine karar verilmiştir.

Buna göre, Kurum Yönetim Kurulumuzun 26/07/2023 tarihli ve 2023/103 sayılı Kararı gereğince söz konusu kararda belirtilen illerde ve ilçelerde yürütülecek iş ve işlemler aşağıda açıklandığı şekilde yapılacaktır.

A- Kısa Vadeli Sigorta İşlemleri

Deprem felaketi yaşanan illerde; sigortalıların almış oldukları istirahat raporları sebebiyle işverenlerce, 06/02/2023 ila 30/11/2023 arasında verilmesi gereken çalışılmadığına dair bildirimlerin, 15/12/2023 tarihine kadar yapılması halinde bu bildirimler süresinde yapılmış sayılacak ve idari para cezası uygulanmayacaktır.

Ayrıca, 06/02/2023 tarihinden önce veya 06/02/2023 ila 30/11/2023 tarihleri arasında düzenlenen istirahat raporlarına istinaden hak edilen geçici iş göremezlik ödenekleri işverenlerce çalışılmadığına dair bildirim veya Kanunun 4/1-(b) bendi kapsamında yer alan sigortalılar için ise çalışmadıklarına dair beyan yapılması beklenmeksizin ödenecektir.

06/02/2023 ila 30/11/2023 arasında bildirilmesi gereken iş kazaları ve meslek hastalığı vakaları nedeniyle işverenler ve sağlık hizmet sunucuları tarafından Kuruma yapılması gereken bildirimlerin 15/12/2023 tarihine kadar (bu tarih dahil) yapılması halinde idari para cezası uygulanmayacaktır.

B- Sağlık Aktivasyon İşlemleri

Deprem yaşanan illerdeki genel sağlık sigortalılarından, prim ödeme yükümlüsü kendisi olanların 06/02/2023 tarihinden önce ödeme süresi dolmuş mevcut prim borçları ile 2023 yılının ilk 6 aylık döneminde tahakkuk edecek prim borçlarının ödenme süresi 29/12/2023 tarihine ertelendiğinden;

• 2925 sayılı Kanun kapsamındaki sigortalılar ile

• 5510 sayılı Kanunun;

– 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalılar,

– 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında olup 5434 sayılı Kanun uyarınca ilgilerini devam ettirenler ve isteğe bağlı prim ödeyen sigortalılar,

– 50 nci maddesi kapsamındaki isteğe bağlı sigortalılar,

– 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (d) ve (g) bendi kapsamındaki genel sağlık sigortalıları,

– Ek 5 inci ve Ek 6 ncı maddeleri kapsamındaki sigortalılar,

– Ek 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamında sayılan sigortalılar

Kurumumuz sağlık hizmetlerinden 29/12/2023 tarihine kadar (bu tarih dahil) faydalandırılması amacıyla ilgili programlarda gerekli düzenlemeler yapılacaktır.

C- Sigortalı İşe Giriş-İşten Ayrılış Bildirgesi, Borçlanma ve İhya İşlemleri

06/02/2023 ila 30/11/2023 tarihleri arasında Kuruma verilmesi gereken sigortalı işe giriş bildirgesi ile sigortalı işten ayrılış bildirgelerinin 15/12/2023 tarihine kadar (bu tarih dahil) verilmesi durumunda bu bildirimler yasal süresi içinde verilmiş sayılacak ve idari para cezası uygulanmayacaktır.

Yukarıda belirtilen illerde ikamet eden ya da bu illerde Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bendi kapsamında sigortalılığı devam eden kişilerin, 5510 sayılı Kanun ve ilgili kanunlarına göre yaptıkları askerlik, doğum vb. borçlanmaları ile 3201 sayılı Kanuna göre yapılan borçlanmalar, yaşlılık/ölüm toptan ödemesinin yahut 5510 sayılı Kanun ve ilgili Kanunlara göre durdurulan sigortalılık sürelerinin ihyası kapsamındaki borçlarından, son ödeme tarihi 06/02/2023 ila 29/12/2023 olanlar için son ödeme tarihi 29/12/2023 olarak dikkate alınacaktır.

Mevcut illerde 4/1-(a) veya 4/1-(c) kapsamında çalışması olup ikamet yeri bu iller dışında olduğu için yurt dışı borçlanmaları ikamet ilinde gerçekleştirilenler hakkında da yukarıdaki paragraf hükümleri doğrultusunda işlem yapılacaktır.

D- Kontrol Muayene İşlemleri

Yukarıda belirtilen illerde ikamet eden veya dosyası bulunanlardan; kontrol muayene tarihi 01/02/2023 ila 29/12/2023 tarihleri arasında bulunan; gelir/aylık sahipleri, bakmakla yükümlü olunan malul çocuklar ve haklarında Kanunun 28 inci maddesinin sekizinci fıkrası hükümleri uygulanacak olanların kontrol muayene tarihleri 29/12/2023 olarak güncellenecektir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

İsmail ERTÜZÜN

Genel Müdür