Evet, yanlış okumadınız, haftanın ilk müjdesi bizden, KDV tevkifat iadelerinde ödeme şartı kalktı!

Maliye, KDV tevkifat iadelerinde, “alıcıların tevkif ettikleri KDV’leri vergi dairelerine ödemiş olmaları şartı”nı artık aramayacak. KDV tevkifat iadeleri “ödeme şartı” nedeniyle yapılmayan mükellefler açısından son derece güzel ve önemli bir haber.

Maliye, konu ile ilgili açıklamalarını, yayınladığı bir Genel Yazı ile tüm teşkilatına duyurdu.

Konu, tevkifat KDV iadelerindeki ödeme şartı ile ilgili!

Maliye, tevkifat uygulamasından doğan KDV iadelerinde, daha önce alıcıların tevkif ettikleri KDV’yi beyan etmelerini yeterli bulurken, 1 Mart 2021 tarihinden itibaren alıcıların tevkif ettikleri KDV’leri vergi dairelerine ödemiş olmaları şartını getirdi (35 Seri No.lu KDV Tebliği). Yani, konu, tevkifat uygulamasından doğan KDV iadelerine, 1 Mart 2021 tarihinden itibaren getirilen “ödeme şartı” ile ilgili.

Düzenlemeden etkilenen bir mükellef dava açtı

Getirilen ödeme şartı nedeniyle tevkifat KDV iadesi reddedilen bir mükellef, Tebliğde yer alan düzenlemenin hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle, YD talepli iptal davası açtı.

Dava süreci nasıl seyretti?

YD talepli açılan bu iptal davasında süreç şu şekilde seyretti:

1) Danıştay 4. Dairesi, Tebliğdeki düzenlemenin yürürlüğünü durdurdu (Danıştay 4. Dairesi’nin 09.09.2021 tarihli ve Esas No: 2021/2647 sayılı Kararı).

2) Maliye, Danıştay 4. Dairesi’nin bu YD kararına Danıştay VDDK nezdinde itiraz etti.

3) Danıştay VDDK, yanlış hasım gerekçesiyle YD kararını kaldırdı (Danıştay VDDK’nın 03.11.2021 tarihli ve İtiraz No: 2021/6 sayılı Kararı).

4) Danıştay 4. Dairesi hasmı düzelterek, yeniden YD kararı verdi (Danıştay 4. Dairesi’nin 01.02.2022 tarihli ve E. 2021/2647 sayılı Kararı). 

5) Maliye bu YD kararına da itiraz etti!

6) Danıştay VDDK, bu kez Maliye’nin itirazını reddetti, Danıştay 4. Dairesi tarafından verilen YD kararını onadı! (Danıştay VDDK’nın 23.03.2022 tarihli ve İtiraz No: 2022/3 sayılı Kararı). 

DAVADA SON DURUM: YD kararı kesinleşti, esas yönünden devam ediyor

Danıştay VDDK’nın bu itiraz red kararının ardından Danıştay 4. Dairesi tarafından verilen  YD kararı kesinleşti, ancak iptal davası esas yönünden bir karar verilmek üzere devam ediyor. Danıştay 4. Dairesi’nin yakın bir zamanda YD kararındaki gerekçelerle bu kez Tebliğde yer alan ödeme şartına ilişkin düzenlemeyi esas yönünden iptal etmesi bekleniyor.

İtiraz red kararı Maliye’ye tebliğ edildi

Danıştay VDDK tarafından verilen itiraz red kararı, kısa bir süre önce Maliye’ye tebliğ edildi.

10 Mayıs’ta Maliye’nin bu konuda bir açıklama yapacağını açıklamıştım

Dünya Gazetesi’nde “Vergi Kurdu” adlı köşemde 10 Mayıs 2022 tarihinde yayınlanan “Tevkifat KDV İadesinde Top Artık Maliye’de” başlıklı köşe yazımda; Danıştay VDDK’nın Maliye’nin Danıştay 4. Dairesi tarafından verilen YD kararına karşı yaptığı  itirazı oybirliğiyle reddettiğini, ödeme şartı nedeniyle KDV iadeleri durdurulan mükelleflerin oldukça mağdur durumda olduğunu, Maliye’nin bu konuda harekete geçmek için VDDK tarafından verilen itiraz red kararının kendisine tebliğ edilmesini beklediğini,  söz konusu kararın kısa bir süre önce Danıştay tarafından Maliye’ye tebliğ edildiğini, Maliye’nin tevkifat KDV iadelerinde ödeme şartı nedeniyle yaşanan sorun ve mağduriyetleri gidermek için kısa bir süre içerisinde bir Sirküler/Genel Yazı/İç Genelge çıkararak, kesinleşen YD kararına uyulması ve ödeme şartı aranılmadan KDV tevkifat iadelerinin yapılması konusunda tüm teşkilatına talimat vermesinin beklendiğini, bu konuda yaşanacak gelişmeleri duyurmaya devam edeceğimi belirtmiştim.

Maliye: Tevkifat KDV iadelerinde artık ödeme şartı aranılmayacak

Maliye, Danıştay VDDK tarafından verilen itiraz red kararı sonrasında bir Genel Yazı hazırlayarak 13 Mayıs 2022 tarihinde tüm teşkilatına gönderdi. Söz konusu Genel Yazıda; tevkifat uygulamasından kaynaklanan KDV iadelerinde, alıcılar tarafından 2 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan edilen ve tahakkuk ettirilen KDV'nin ödenmiş olması şartının aranılmayacağı açıklandı (GİB’in 13 Mayıs 2022 tarihli ve E-64994458-130[5509-815]-63230 sayılı Genel Yazısı).

Söz konusu Genel Yazı’daki açıklama aynen şu şekilde:

“Danıştay Dördüncü Dairesinin 1/2/2022 tarih ve Esas No:2021/2647 sayılı Kararı ile KDV Genel Uygulama Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair 35 Seri No.lu Tebliğin 15 inci maddesinin yürütmesi durdurulduğundan, tevkifat uygulamasından kaynaklanan iade taleplerinin yerine getirilmesinde, alıcı tarafından 2 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan edilen ve tahakkuk ettirilen KDV'nin ödenmiş olması şartı mükelleften aranmayacaktır.

Ancak, bu kapsamdaki iade taleplerine ilişkin olarak vergi dairelerince, alıcılar tarafından tevkif edilen KDV'nin Hazineye intikal edip etmediği hususunun araştırılması ve Hazineye intikal etmediği tespit edilen vergilerin takip ve tahsili bakımından gecikmeksizin işlem yapılması uygun olacaktır.”

Genel yazı olumlu, KDV iadelerinde oluşan tıkanıklık açılacak

Gerçekten Maliye’nin yaptığı düzenleme, akabinde bu düzenlemenin iptali için açılan dava ve yaşanan süreç, tevkifat KDV iadesi talep eden binlerce mükellef başta olmak üzere hemen herkesi yordu! Ödeme şartı nedeniyle KDV iadelerinin yapılmaması, iade talep eden mükellefleri oldukça mağdur etti!

Maliye’nin Danıştay VDDK’nın bu itiraz red kararının ardından biraz zorunlu da olsa, gecikmeksizin kısa bir süre içerisinde bir Genel Yazı çıkararak, tevkifat KDV iadelerinde ödeme şartı nedeniyle yaşanan sorun ve mağduriyetleri gidermesi son derece doğru ve olumlu.

Maliye, artık tevkifat yapıp vergi dairesine ödemeyen alıcıların peşinde olacak

Burada asıl sorun, kendilerinden tevkifat yapılan satıcılar da değil, tevkifat yaptığı KDV’yi vergi dairesine ödemeyen alıcılarda! Maliye, yükümlülüklerini yerine getirmeyen alıcıları takibe alması gerekirken, bugüne kadar kendilerinden tevkifat yapılan satıcıların KDV iadelerini yapmama yolunu tercih etti. Maliye, hazineye intikal etmeyen KDV’yi iade etmek istemiyor. KDV iadelerinde doğru olan da bu aslında, hazineye intikal etmeyen KDV iade edilmemeli. Ancak, burada, kendilerinden KDV tevkif edilen satıcılar değil, KDV tevkifatını yapan alıcılar muhatap alınmalı.

Nitekim, tam 1 yıl 2 ay sonra biraz geç de olsa, bu noktaya gelindi. Artık, Maliye, tevkifat yaparak vergi dairesine beyan edip ödemeyen alıcıları takip edecek, bu KDV’lerin ödenmesini sağlayacak. Maliye, söz konusu Genel Yazısı’nda, bu konuya dikkat çekerek, alıcılar tarafından tevkif edilen KDV'nin Hazineye intikal edip etmediği hususunun araştırılması ve Hazineye intikal etmediği tespit edilen vergilerin takip ve tahsili bakımından gecikmeksizin işlem yapılması gerektiğini açıkladı. Doğru olan da bu!

Ayrıca, esas yönünden devam eden bu davayı yakından takip ederek, yaşanacak gelişmeleri duyurmaya devam edeceğim.