TC.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

Sayı : E-21132981-045.03-68813035    
Konu : 2015/25 Sayılı Genelgede Değişiklik

GENELGE
2023/16

İstanbul Barosu Başkanlığının Kurumumuz aleyhine, Danıştay 10. Dairesinin 2019/7080 Esasına kayden açılan dava sonuçlanmış olup, anılan Mahkemenin 28/11/2022 tarihli ve 2022/5544 nolu Kararında 11/11/2015 tarihli ve 2015/25 sayılı "Kayıt dışı istihdam ile mücadele" konulu Genelgenin "2.3.1.L (4/a) sigortalıları yönünden yapılacak işlemler" başlıklı bölümüne yedinci paragraftan sonra gelmek üzere, 25/02/2018 tarihli ve 2018/4 sayılı Genelge ile eklenen paragrafın iptaline hükmedilmiştir.

Bu kapsamda; Kurumumuzun 11/11/2015 tarihli ve 2015/25 sayılı "Kayıt dışı istihdam ile mücadele" konulu Genelgesi'nin "2.3.1.L (4/a) sigortalıları yönünden yapılacak işlemler" başlıklı bölümüne yedinci paragraftan sonra gelmek üzere, "Ek:25/02/2018-2018/4 sayılı Genelge" ile eklenen paragraf yürürlükten kaldırılmıştır.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Kürşad ARAT Kurum Başkan V.

SGK