29 Mart 2023 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 32147

YÖNETMELİK

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden:

SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK STAJ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 23/8/1997 tarihli ve 23089 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Staj Yönetmeliğinin 26 ncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Başvuru ve bildirimler

Madde 26- Birlik Yönetim Kurulu, bu Yönetmelikte düzenlenen her türlü başvuru ve bildirimi elektronik ortamda almaya ve yapmaya yetkilidir. Elektronik ortamda alınacak başvurular ile yapılacak bildirimlerin usul ve esasları Birlik Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.”

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı yürütür.