Vergi Usul Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair olan 7338 sayılı Kanun 14 Ekim 2021 tarihinde mecliste kabul edilmiş ve fakat henüz yayımlanmamıştır. 
Kanun hakkında bazı genel bilgiler verdikten sonra bize özellikle birçok yazımızdan sonra sorulan sosyal içerik üreticiliği ile mobil cihazlar uygulama geliştiriciliğinde kazanç istisnası ile ilgili maddeyi aynen paylaşmak istiyorum. Söz konusu madde içeriği, kanun yayımlandıktan sonra yürürlüğe girecek olup bu maddeyi açıklayan bir tebliğ çıkarıldıktan sonra uygulanabilecek güzel bir düzenlemedir. 
Kanundaki genel bazı düzenlemeler: 
1.Basit usuldeki kazançlarda gelir vergisi istisnası
2.Sosyal içerik ve mobil cihazlar için uygulama geliştiriciliğinde kazanç istisnası 
3.Tarımsal destekleme ödemelerinde kazanç istisnası 
4.Yıllık beyanname ile bildirilen gelir üzerinden tahakkuk ettirilen gelir vergisinin mart ve temmuz aylarında iki taksitte ödenmesi
5.Geçici vergi dönemi sayısının üçe (3) indirilmesi
6.VUK 298 inci maddesinde yeni düzenlemeler ve enflasyon düzeltmesi koşullarının oluşmadığı dönemlerde yeniden değerleme imkanı
7.Elektronik ortamda vergi daireleri ve bilgi işlem merkezleri kurulması
8.Yurtdışı tebligatla ilgili düzenlemeler
9.Vergi incelemelerinin nasıl yapılacağını gösterir bazı düzenlemeler
10.Elektronik olarak tutulan defterlerde tasdik yapılması
11.Yeminli mali müşavir tasdik raporlarının ibrazında 60 günlük ek süre
12.İktisadi kıymetlerin maliyet bedeli ve alış bedeli ile ilgili düzenlemeler
13.Amortisman ayırmada yeni düzenlemeler
14.Yenileme fonu uygulaması süresi
15.Sigorta tazminatlarının kayıt usulü ve tazminat fazlası
16.Bazı cezalarda yapılan yeni düzenlemeler
17.Çifte vergilendirmeyi önleme anlaşması ile ilgili düzenlemeler
18.Yatırım teşvik belgesi bazında yapılan yatırıma katkı oranı ile ilgili %10’luk düzenleme 
19.Nakdi sermaye artırımında yurtdışından gelen sermayeye %75 nakdi sermaye indirimi imkanı 
20.Şüpheli alacak uygulamasında dava ve icra takibine değmeyecek alacaklara ilişkin azami tutar belirlemesi 
21.Gider pusulası ile ilgili düzenlemeler
22.Cumhurbaşkanına tütün mamulleri ile araçlarda ötv oranını üç (3) kata kadar artırma yetkisi 
verilmektedir. Yasadaki diğer yenilikler ileriki yazılarımızda tek tek ele alınacaktır. Gelelim sosyal medya ile ilgili olarak kanunun ikinci maddesindeki düzenlemeye, maddeyi aynen aşağıya alıyoruz. 
Bu konuda, sosyal medyadan satış yapan iş yapan birçok genç, işlerini nasıl yürütecekleri hakkında bana defalarca sorular sormuşlardı. Çok şükür bu konuda aşağıdaki düzenleme yapıldı. 
Düzenleme hakkında daha fazla bilgiyi ancak çıkacak tebliğden sonra yorumlayabiliriz. 
MADDE 2- 193 sayılı Kanuna mükerrer 20’nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir:
“Sosyal içerik üreticiliği ile mobil cihazlar için uygulama geliştiriciliğinde kazanç istisnası:
MÜKERRER MADDE 20/B- İnternet ortamındaki sosyal ağ sağlayıcıları üzerinden metin, görüntü, ses, video gibi içerikler paylaşan sosyal içerik üreticilerinin bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlar ile akıllı telefon veya tablet gibi mobil cihazlar için uygulama geliştirenlerin elektronik uygulama paylaşım ve satış platformları üzerinden elde ettikleri kazançlar gelir vergisinden müstesnadır.
Bu istisnadan faydalanılabilmesi için Türkiye’de kurulu bankalarda bir hesap açılması ve bu faaliyetlere ilişkin tüm hasılatın münhasıran bu hesap aracılığıyla tahsil edilmesi şarttır.
Bankalar, bu kapsamda açılan hesaplara aktarılan hasılat tutarı üzerinden, aktarım tarihi itibarıyla %15 oranında gelir vergisi tevkifatı yapmak ve Kanunun 98 ve 119 uncu maddelerindeki esaslar çerçevesinde beyan edip ödemekle yükümlüdür. Bu tutar üzerinden 94’üncü madde kapsamında ayrıca tevkifat yapılmaz.
Mükelleflerin birinci fıkra kapsamı dışında başka faaliyetlerinden kaynaklanan kazanç ya da iratlarının bulunması istisnadan faydalanmalarına engel değildir.
Birinci fıkra kapsamındaki kazançları toplamı 103’üncü maddede yazılı tarifenin dördüncü gelir diliminde yer alan tutarı aşanlar ile faaliyete ilişkin tüm gelirlerini ikinci fıkrada belirtilen şartlara göre tahsil etmeyenler bu istisnadan faydalanamazlar. Bu durumda olanların, 94’üncü maddenin birinci fıkrası kapsamında tevkifat yapma yükümlülüğü yoktur.
İstisnaya ilişkin şartların taşınmadığının tespit edilmesi halinde eksik tahakkuk etmiş olan vergi, vergi zıyaı cezası kesilmek suretiyle gecikme faiziyle birlikte tahsil olunur.
Cumhurbaşkanı, bu maddede yer alan tevkifat oranını her bir faaliyet türü için ayrı ayrı sıfıra kadar indirmeye, bir katına kadar artırmak suretiyle yeniden tespit etmeye; Hazine ve Maliye Bakanlığı, maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.”