Kanunun yayım tarihinde ilgili vergi dairesinde Motorlu Taşıtlar Vergisi mükellefi olanlar ek MTV'nin mükellefi olacaktır. 15.07.2023 tarihinden sonraki bir tarihte taşıtın satış veya devir yapılmak suretiyle başka bir kişi adına kayıt ve tescil edilmesi, ek MTV'nin mükellefini değiştirmeyecektir.

Ülkemizde Haziran 2023 tarihi itibarıyla, trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı 27 milyon 525 bin 301 adettir. Haziran sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların; %53.4'ünü otomobil, %16.6'sını motosiklet, %15.9'unu kamyonet, %7.8'ini traktör, %3.4'ünü kamyon, %1.8'ini minibüs, %0.8'ini otobüs ve %0.3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturmaktadır. Bütçede 2023 yılı motorlu taşıtlar tahsilat hedefi 38 milyar 726 milyon TL'dir. İlk 6 ay sonunda Motorlu Taşıtlar Vergisi tahsilatı 19 milyar 540 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

Deprem ile birleşen seçim ekonomisinin maliyetini karşılamak için seçilen ilk kurban grup, araç sahipleri olmuştur. 7456 sayılı Kanun ile 15.07.2023 tarihi itibarıyla kayıt ve tescilli olan taşıtlar ile 31.12.2023 tarihine kadar ilk defa kayıt ve tescil edilecek olan taşıtlardan, bir defaya mahsus olmak üzere, 2023 yılında tahakkuk ettirilen Motorlu Taşıtlar Vergisi tutarı kadar ek Motorlu Taşıtlar Vergisi alınmasına ilişkin düzenleme yapılmıştır.

TEBLİĞ YAYIMLANDI

7456 sayılı Kanun ile İhdas Edilen Ek Motorlu Taşıtlar Vergisine İlişkin Genel Tebliğ (Seri No:1) 28.07.2023 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Buna göre; ek MTV'nin mükellefi, 7456 sayılı Kanun'un yayımlandığı 15.07.2023 tarihinde Motorlu Taşıtlar Vergisi mükellefi olanlar ile bu kanunun yayım tarihinden 31.12.2023 tarihine kadar ilgili sicillere ilk defa kayıt ve tescil edilen taşıtların sahibi olan gerçek ve tüzel kişilerdir. Kanunun yayım tarihinde ilgili vergi dairesinde Motorlu Taşıtlar Vergisi mükellefi olanlar ek MTV'nin mükellefi olacaktır. 15.07.2023 tarihinden sonraki bir tarihte taşıtın satış veya devir yapılmak suretiyle başka bir kişi adına kayıt ve tescil edilmesi, ek MTV'nin mükellefini değiştirmeyecektir.

Tebliğe göre; vatandaş Ahmet adına kayıtlı ve tescilli otomobilini 01.07.2023 tarihinde yani kanunun yayımı tarihinden önce vatandaş Mehmet'e devrettiyse, ek MTV'nin mükellefi kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce aracın kayıt ve tesciliyle sahibi olan Mehmet olacaktır.

Yine, vatandaş Hasan adına kayıt ve tescilli otomobilini 04.08.2023 tarihinde vatandaş Ayşe'ye devretmiştir. Bu durumda, devir işlemi 7456 sayılı Kanun'un yürürlüğe girdiği tarihten sonra yapıldığından Ayşe ek MTV'nin mükellefi olmayacaktır.

Ayrıca, 01.10.2023 tarihinde ilk defa vatandaş Emre adına kayıt ve tescil edilmiş otomobil cinsi taşıta 2023 yılının ikinci altı aylık dönemine isabet eden 1.272,50 TL tutarında Motorlu Taşıtlar Vergisi tahakkuk ettirilecek. Sonra da vatandaş Emre adına bu tutar kadar (1.272,50 TL) ek MTV tahakkuk ettirilecek olup, bu vergi Motorlu Taşıtlar Vergisi'yle birlikte peşin olarak ödenecektir.

Ek MTV'den kurtuluş var mı?

Ek Bütçe Kanunu ile ek Motorlu Taşıtlar Vergisi'nden 32 milyar TL tahsilat hedefi konulmuş olmasına rağmen; ben bu rakamın 42 milyar TL olacağını düşünüyorum. Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin ödenmemesi durumunda aylık %2.5 gecikme zammı işletilecektir. En sonunda motorlu taşıt siciline vergi daireleri haciz işlemi uygulayacak ve aracı satmadan önce mutlaka bu bedeli ödemek zorunda kalacaksınız. Gecikme zammı ve haciz işlemi ile muhatap olmamak için ağustos ve kasım ayında taksitleri öderken “ihtirazı kayıtla” ödeyip, 30 gün içinde vergi mahkemesinde dava açabilirsiniz.

Kanunu yapanlar, ek Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin bir an önce ödenmesi için, deyim yerindeyse, araç sahibinin elini kolunu bağlayan hükümler ihdas etmişler. Şöyle ki:

■ Taşıtların her türlü satış veya devir işlemleri yapılmadan önce, bu taşıtlara ilişkin tahakkuk eden ek MTV'nin tamamının ödenmesi gerekmektedir.

■ Ek MTV ödenmeden, trafikten çekme, hurdaya çıkarma ve yurt dışına çıkarma nedeniyle tescil kaydı kapatma işlemi yapılmayacaktır.

■ Ek MTV ödenmemiş veya 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun'un 48'inci maddesi kapsamında taksitlendirilmemiş taşıtlara ait fenni muayene yapılmayacaktır. Muayenesi yaptırılmamış bir araçla trafiğe çıkarsanız hakkınızda idari para cezası uygulanır. Muayene süresi geçirilen her ay ve kesiri için muayene ücretinin %5 fazlası ile tahsil edileceği dikkate alındığında; iktidarın her ne pahasına olursa olsun ek MTV'yi tahsil etmek niyetinde olduğu açıkça görülmektedir.

Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi getiren yasal düzenlemenin açıkça Anayasa'ya aykırı olması ve 2003 yılında çıkartılıp, daha sonra Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen 4962 sayılı Kanun ile yapılan düzenlemenin noktası virgülüne aynı olması nedeniyle, konu CHP tarafından Anayasa Mahkemesi'ne taşınmıştır. Anayasa Mahkemesi dün itibarıyla başvuruyu esastan görüşme kararı almıştır. Anayasa Mahkemesi kararının ağustos ve kasım ayında ödenecek 2 taksidin ödeme süresinin sonuna kadar yetişmesi olası görülmediği için araç sahipleri “ihtirazi kayıtla” ödeme yapıp, 30 gün içinde de konuyu vergi mahkemesine taşımaları durumunda, Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı üzerine ödedikleri vergiyi geri alabileceklerdir. Anayasa Mahkemesi'nin aralık ayında vereceği bir iptal kararının taksitleri ödemiş ancak dava açmamış araç sahiplerine “Anayasa Mahkemesi kararları geriye yürümediği” için hiçbir faydası olmayacaktır.