Turizm sektörü, Turizmi Teşvik Kanunu’na göre ihracatçı sayılmaları nedeniyle kurumlar vergisi oranının kendilerine de 1 puan indirimli olarak uygulanmasını talep ediyor.

Haber_Resim_tasarım_Yazar_Abdullah_TOLU7

Son dönemde herhangi bir konuda düzenleme yapılması gündeme geldiğinde, yapılacak düzenlemenin olumlu yanları bir yana bırakılarak, hep olumsuz yanları öne çıkarılmaya çalışılıyor. Maalesef bu olumsuz yaklaşım tarzı artık gelenek haline gelmeye de başladı! Ancak, her şeye rağmen ülkemizde güzel şeyler de oluyor, özellikle vergi alanında mükelleflere ciddi vergi avantajları sağlayan düzenlemeler yapılıyor, yapılmaya da devam ediliyor.

Bu avantajlı düzenlemelerden birisi de, ihracatçı kurumların münhasıran ihracattan elde ettikleri kazançlarına kurumlar vergisi oranının 1 puan indirimli uygulanması ile ilgili.

Söz konusu düzenleme, 1 Ocak 2022 itibaren elde edilen kazançlara uygulanmak üzere 22 Ocak 2022 tarihinde yürürlüğe girdi (7351 sayılı Kanunla Kurumlar Vergisi Kanununun 32. Maddesine eklenen 7. Fıkra). Maliye, bu düzenlemenin usul ve esaslarını yayınladığı bir Tebliğ ile belirledi (20 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ).

Turizm sektörü ne istiyor?

Söz konusu düzenlemede de belirtildiği üzere, 1 puanlık kurumlar vergisi indirimine ilişkin düzenlemeden sadece ihracatçılar yararlanabiliyor. Çünkü, anılan düzenlemede turizmciler ifadesi yer almadığından, turizmcilerin 1 puanlık kurumlar vergisi indiriminden yararlanmaları mümkün bulunmuyor.

Ancak, turizm sektörü, Turizmi Teşvik Kanunu’na göre ihracatçı sayılmaları nedeniyle kurumlar vergisi oranının kendilerine de 1 puan indirimli olarak uygulanmasını talep ediyor.

Turizmciler hangi düzenlemeye göre ihracatçı sayılıyor?

Turizm sektörü bu talebini, Turizmi Teşvik Kanunu’na göre 2016 yılında çıkarılan bir Kararnameye dayandırıyor (2634 sayılı Kanun Mad.13).

Evet, 2016 yılında çıkarılan böyle bir Kararname var ve halen yürürlükte!

2016/8706 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile, yurt dışından 750.000. (yediyüzellibin) Amerikan Doları ve üzeri döviz miktarını sağlayan Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan belgeli asli fonksiyonu konaklama olan işletmeler ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan belgeli deniz turizmi tesisleri ihracatçı sayılıyor (05.05.2016 tarihli ve 29703 sayılı Resmi Gazete).

Hangi ihracatlar ve ihracatçılar 1 puanlık KV indiriminden yararlanıyor?

İhracat yapan şirketlerin ihracattan elde ettikleri kazançlarıyla sınırlı olmak üzere kurumlar vergisi oranının 1 puan indirimli uygulanabilmesi için ihracat faaliyetiyle iştigal etmeleri yeterli bulunuyor.

1 puan indirimli kurumlar vergisi kapsamına her türlü mal ve hizmet ihracatı giriyor. İhracat yapan şirketler gerek mal gerekse hizmet ihracatlarından elde ettikleri kazançlarına münhasır olmak üzere ilgili dönemde geçerli olan kurumlar vergisi oranını 1 puan indirimli uygulayabiliyorlar. Maliye’ye göre, bu madde uygulamasında hizmet ihracı, yurt dışındaki bir müşteri için yapılan ve yurt dışında faydalanılan hizmetleri kapsıyor.

Ayrıca,

- Karşılıklı olmak şartıyla uluslararası roaming anlaşmaları çerçevesinde yurt dışındaki müşteriler için Türkiye’de verilen roaming hizmetlerinden elde edilen kazançlar,

- Yurt dışından satın alınan malların Türkiye’ye girmeksizin başka bir ülkedeki müşteriye satılmak suretiyle ihraç edilmesinden (transit ticaret) elde edilen kazançlar,

- Yurt içinden, serbest bölgeler ile gümrüksüz satış mağazalarında satılmak üzere bu mağazalara yapılan satışlardan elde edilen kazançlar da

oranın 1 puan indirimli uygulanacağı kazançlar arasında kabul ediliyor ve bu faaliyetlerden elde edilen kazançlara 1 puan indirim uygulanabiliyor.

Turizmciler bu düzenleme kapsamına giriyor mu?

Turizm sektöründeki Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan belgeli konaklama işletmeleri ile deniz turizmi tesislerinin yabancı turistlere verdikleri hizmetler, Türkiye’de verilen ve yabancı turistlerin de yine Türkiye’de faydalandıkları hizmetler. Yani, Türkiye’de verilen ve Türkiye’de tüketilen hizmetler.

Yani, konaklama işletmeleri ile deniz turizmi tesislerinin verdikleri hizmetler Maliye’nin yukarıda belirtilen Tebliğinde yer alan “hizmet ihracı” tanımına girmiyor. Çünkü, bir hizmetin hizmet ihracatı olarak değerlendirilebilmesi için, hizmetin Türkiye’de yurt dışındaki bir müşteri için yapılması ve yurt dışındaki müşterinin de bu hizmetten yurt dışında faydalanması gerekiyor.

Turizmcilerin ihracatçı sayılmaları bu durumu etkiler mi?

Maalesef hayır, söz konusu Kararname ile, yurt dışından 750.000. (yediyüzellibin) Amerikan Doları ve üzeri döviz miktarını sağlayan Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan belgeli asli fonksiyonu konaklama olan işletmeler ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan belgeli deniz turizmi tesislerinin ihracatçı sayılması, bu işletmelerin 1 puanlık kurumlar vergisi indiriminden yararlanmalarını sağlamıyor.

Neden mi? Cevabı oldukça basit. Çünkü, 2016/8706 Bakanlar Kurulu Kararı’nda herkesin gözardı ettiği önemli bir düzenleme daha yer alıyor.

Söz konusu Kararnamenin 2. Maddesinde, “Vergi Kanunlarında yer alan ihracata ilişkin hükümlerin saklı olduğu” ayrıca belirtiliyor. Yani, turizm sektöründeki Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan belgeli konaklama işletmeleri ile deniz turizmi tesislerinin ihracatçı sayılması, Vergi Kanunlarında yer alan düzenlemeleri bağlamıyor, onları etkilemiyor. Söz konusu Karar ile, anılan konaklama işletmeleri ile deniz turizmi tesislerinin ihracatçı sayılması, vergi kanunları ve uygulamaları bakımından bunların yaptıkları işlerin ihracat olarak kabul edilmesini sağlamıyor.

Turizm sektörü şu an bu düzenlemeden yararlanamaz

Evet, mevcut düzenlemeye göre, turizm sektörünün 1 puanlık kurumlar vergisi indiriminden yararlanması mümkün değil.

Turizm sektörünün bu düzenlemeden yararlanabilmesi için, Kurumlar Vergisi Kanununun 32. Maddesinde bu yönde bir değişiklik yapılması gerekiyor.

Peki, Tebliğ değişikliği ile bu mümkün mü?

Tebliğde değişiklik yapılarak, turizm sektörünün 1 puanlık kurumlar vergisi indiriminden yararlandırılması bize göre mümkün bulunmuyor.

Sonuç olarak;

Mevcut düzenlemeye göre, turizm sektörünün 1 puanlık kurumlar vergisi indiriminden yararlanması mümkün bulunmuyor. Turizmi Teşvik Kanunu’na göre 2016 yılında çıkarılan 2016/8706 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belli şartları taşıyan turizmcilerin ihracatçı olarak kabul edilmeleri, 1 puanlık kurumlar vergisi indiriminden yararlanmaları için yeterli değil. Turizmcilerin söz konusu indirimden yararlanabilmeleri için, mutlak suretle Kurumlar Vergisi Kanununun 32. Maddesinde değişiklik yapılması gerekiyor.