292 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinin Diğer Hususlar başlıklı 6 ncı maddesinde “(3) Mükellefler tarafından yıllık gelir vergisi beyannamesinin gelir bildirimi tablolarına istisna düşüldükten sonra kalan tutar yazılır” ifadesi yer almaktadır. Genç girişimci kazanç istisnasından faydalanacak mükelleflerin söz konusu tebliğ kapsamında yer alan düzenlemeler doğrultusunda; “İstisna Edilen Kazançlara İlişkin Bildirim” tablosu doldurulduktan sonra Kazanç Bildirim Detay” tablosunu doldurulması suretiyle yıllık gelir vergi beyannamesinin verilmesi gerekmektedir.

2022 yılı vergilendirme dönemine ait ticari, zirai veya mesleki kazançlar ile bu kazançların yanında “gayrimenkul sermaye iradı, menkul sermaye iradı, ücret, diğer kazanç  ve irat” elde eden mükelleflere yönelik  "Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi"  kullanıma açılmıştır. Mükelleflerimizin, yıllık gelir vergisi beyannamesi verirken yararlanmaları amacıyla  hazırlanmış  "Rehber ve Broşürlere" Başkanlığımız internet sayfası (gib.gov.tr) üzerinden ulaşabilirsiniz.