TPKKK yasa uyarınca ihracat bedellerinin Türkiye’ye transfer edilmemesi halinde, konuyla ilgili Vergi daireleri tarafından ilgili Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulunulması gerekmektedir.

Bilindiği üzere, 1567 sayılı TPKKK yasa uyarınca ihracat bedellerinin Türkiye’ye transfer edilmemesi halinde, konuyla ilgili Vergi daireleri tarafından ilgili Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulunulması gerekmektedir. Son zamanlarda konuyla ilgili, Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulunulduğu görülmektedir. Ancak burada, suç duyurusunda bulunulmasında zaman aşımı sürelerine dikkat edilmesi gerekmektedir.

Zamanaşımı sürelerinin dikkate alınmadan ihbarda bulunulduğu, yapılan ihbar evraklarının soruşturma ve Bilirkişi İncelemeleri aşamasında geçen sürelerde göz önüne alındığında bazı evrakların zaman aşımı süresinde tabi oldukları, yapılan işlemlerin zaman kaybı ve kamu zararına sebep olduğu;

Bu sebeple;

5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 21. Maddesinde belirlenen;

Soruşturma zamanaşımı

Madde 20-(1) Soruşturma zamanaşımının dolması halinde kabahatten dolayı kişi hakkında idare para cezasına karar verilemez. 

(2) Soruşturma zamanaşımı süresi;

a) Yüz bin Türk Lirası veya daha fazla idari para cezasını gerektiren kabahatlerde beş,

b) Elli bin Türk Lirası veya daha fazla idari para cezasını gerektiren kabahatlerde dört,

c) Elli bin Türk Lirasından az idari para cezasını gerektiren kabahatlerde üç, yıldır.

(3) Nispi idari para cezasını gerektiren kabahatlerde zamanaşımı süresi sekiz yıldır.

(4) Zamanaşımı süresi, kabahate ilişkin tanımdaki fiilin işlenmesiyle veya neticenin gerçekleşmesiyle işlemeye başlar.

(5) Kabahati oluşturan fiilin aynı zamanda suç oluşturması halinde suça ilişkin dava zamanaşımı hükümleri uygulanır.

Buna göre, söz konusu suç duyurusu bildirimlerinin zamanaşımına maruz kalmadan acil bir şekilde idareler tarafından ilgili merciilere, bildirilmemesi halinde olay zamanaşımına maruz kalma riski söz konusu olabilecektir.